Випуск 102

У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

 

ЗМІСТ

 • УДК 622.271.33

  Актуальність. Підтримка розмірів діючої частини робочої зони глибоких кар’єрів, яка необхідна для одержання запланованого обсягу видобутку корисної копалини можна досягти за рахунок зміни ширини робочих площадок і довжини активного фронту робіт. У результаті виконаного аналізу наукових публікацій було встановлено, що в процесі визначення ширини робочої площадки при заданій продуктивності кар’єру по руді враховується тільки довжина активного фронту по руді й розкривних породах на момент оцінки. При цьому не враховується вплив на неї зміни ширини робочої площадки.
  Методи досліджень. Дослідження зміни довжини активного фронту гірничих робіт при збільшенні ширини робочої площадки, за допомогою графічних методів гірничо-геометричного аналізу кар’єрного поля, дозволяє визначити необхідні параметри системи розробки, що забезпечують у кар’єрі нормативний запас руди готовий до виймання, а також розмір активної частини робочої зони для різних значень продуктивності по руді.
  Постановка задач. Метою роботи є дослідження залежності довжини активного фронту гірничих робіт від ширини робочої площадки для різних варіантів продуктивності по руді при концентрації гірничих робіт у кар’єрі.
  Результати. Обґрунтовано, що у випадку концентрації гірничих робіт на окремих ділянках робочої зони кар’єру для заданої продуктивності при визначенні ширини робочої площадки й довжини активного фронту гірничих робіт необхідно враховувати як забезпечення нормативів готових до виймання запасів при скороченні довжини уступів, що залучають у відпрацьовування, так і зменшення максимально можливої довжини активного фронту гірничих робіт на цих ділянках за рахунок збільшення ширини робочої площадки. Встановлено основні фактори, що впливають на зміну довжини активного фронту гірничих робіт, які необхідно враховувати при визначенні параметрів системи розробки.
  Висновки. В результаті досліджень було встановлено, що визначення параметрів системи розробки, які задовольняють нормованим запасам для заданої продуктивності кар’єру по руді необхідно здійснювати з урахуванням розмірів активної частини робочої зони кар’єру.

  Ключові слова: ширина робочої площадки, довжина фронту гірничих робіт, продуктивність кар’єру, готові до виймання запаси, пара-метри системи розробки.

  Список літератури

  1. Кумачев К.А. Проектирование железорудных карьеров / К.А.Кумачев, В.Я.Майминд. – М.: Недра, 1981. – 464 с.
  2. Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. – Міністерство промислової політики України, м. Київ, 2007.– 279 с.
  3. Арсентьев А.И. Определение производительности и границ карьеров / А.И. Арсентьев – М.: «Недра», 1970.– 320 с.
  4. Анистратов Ю.И. Проектирование карьеров / Ю.И. Анистратов, К.Ю. Анистратов – М.: Издательство НПК «Гемос Лимитед», 2002. – 176 с.
  5. Трубецкой К.Н. Проектирование карьеров / К.Н. Трубецкой, Г.Л. Краснянский, В.В. Хронин. – М.:Высшая школа, 2009. – 694с.
  6. Близнюков В.Г. Концентрация горных работ в карьере / В.Г. Близнюков, В.А. Ковальчук // Разраб. рудн.
  месторожд. – Киев: Техника, 1990. – Вып. 49. – С. 31-34.
  7. Близнюков В.Г. Влияние концентрации горных работ на технико-экономические показатели разработки / В.Г. Близнюков, В.А. Ковальчук. – Изв. вузов. – Горный журнал. – №8.- 1992. – С. 76-79.
  8. Арсентьев А.И. Производительность карьеров / А.И.Арсентьев. – Санкт-Петербургский горный институт. СПб, 2002.– 85 с.
  9. Гавришев С.Е. Интенсивность формирования рабочей зоны глубоких карьеров / С.Е. Гавришев, К.В. Бурмистров, А.А. Колонюк. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – 189 с.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.235: 622.271

  Мета. Метою роботи є чисельна оцінка сейсмічного впливу масових вибухів на стійкість порідних уступів для визначення безпечних параметрів буропідривних робіт в районі східного борту кар’єру ВАТ “ПівдГЗК”.
  Методи дослідження. Для розрахунку стійкості групи уступів борту кар’єру використовувався інженерний метод, який базується на основних положеннях теорії граничної рівноваги і рекомендований як нормативне. Розрахунок коефіцієнта запасу стійкості по відбудованій найбільш небезпечній поверхні ковзання, вироблявся методом підсумовування алгебри сил. Точка заломлення поверхні ковзання на межі із слабким контактом визначалася шляхом поступового наближення за допомогою покрокових розрахунків. Використовувалися нормативні документи і статистичні матеріали сейсмічного моніторингу (дані про фактично спостережувані швидкості сейсмічних коливань і їх залежності від величини приведеного заряду вибухових речовин).
  Наукова новизна. Міра стійкості порідного укосу уперше визначалася з урахуванням сейсмічної дії на нього масових вибухів. Вдосконалений метод розрахунку стійкості, в якому враховувалося значення прискорення, з яким коливаються частини порідного масиву при масових вибухах.
  Практичне значення. При реконструкції транспортної системи кар’єра ПАТ «ПівдГЗК» з метою підтримання його виробничої потужності виникла необхідність у будівництві спірального полутраншеї для глибокого введення в експлуатацію залізничного транспорту. Специфіка умов будівництва визначається, особливо в районі восточного борту, обмеженою робочою зоною та неблагоприятними гірничо-геологічними умовами (наявність на поверхні ослаблення з падінням в кар’єру та близьке розташування житлової селища). Рекомендується при проектуванні масових вибухів по трасі, що будується полутраншеї на крайовому контурі, застосувати розсіювальні заряди з внутрішньошвидкісною затримкою, які дозволяють зменшити масу вибухових речовин, що приходять на ступінь стримування вдвічі, до величини 358 кг. Визначені параметри буропідривних робіт, використання яких забезпечує довготривалу стійкість уступів і груп вперед на кар’єрах.
  Результати. У роботі запропонований метод розрахунку стійкості груп уступів східного борту кар’єру ВАТ “Півд-ГЗК”, що враховує сейсмічну дію на них масових вибухів. У розрахунках прийнято, що максимальна дозволена маса вибухових речовин на ступінь уповільнення в цьому випадку не повинна перевищувати 1075 кг. Це обгрунтовано тим, що усі масові вибухи на кар’єрі ВАТ “ПівдГЗК” не можуть створювати сейсмічні хвилі в районі об’єктів, що захищаються, силою більше 2 балів за Міжнародною сейсмічною шкалою MKS – 64.

  Ключові слова: масові вибухи, коефіцієнт запасу стійкості, сейсмобезпечні параметри буропідривних робіт.

  Список літератури

  1. Fisenko G.L. Ustoichivost bortov karyerov i otvalov. Stability of Pit Walls and Dumps. – M. : Nedra, 1965. -375 p.
  2. Metodichnі vkazіvky z vyznachennya optimalnyh kutіv bortiv, ukosіv ustupіv i vіdvalіv zalіzorudnih ta flyusovyh karyeriv // Methodological guidelines on determining optimal slope angles of walls, slopes, benches and dumps at iron ore and flux open pits. / / edited by prof. A.G. Shapar. K.: – 2009. – 201 p.
  3. Normy tehnologіchnogo proektuvannya gіrnychodobuvnyh pіdpryemstv іz vіdkrytym sposobom rozrobky rodovyshch korysnyh copalyn. Norms of technological design of open pit mining enterprises. K. 2007.
  4. Nesmashnyi Ie.A. Calculating and rationalizing the relativity norms for determining the slopes of quarry flanks // Soviet mining journal, -1987, vol. 1, num. 3, Oksonian Press, India.
  5. Vybor parametrov ustupov i bortov karyera na prdelnom konture n otsenka yego vliyaniya na podzemnye vody. Parameter selection for open pit benches and walls on the limiting contours and estimation of its impact on underground waters // Research report // Sci. supervisor prof. Yu.M. Nikolashin // Novotek -2 / Kharkiv, 2008
  6. Vvedeniye v mehaniku skalnyh porod. Introduction to Rock Mechanics // Ed. by H. Bock . -M.: Mir, 1983 . – 271 p.
  7. Nesmashnyi Ie.A, Fedin K.A. Otsenka seismicheskoy opastnosti massovyh vzryvov v raione vostochnogo borta karyera OAO “YuGOK”. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost. Seismic hazard assessment of mass blasting in the eastern wall of the “YuGOK.” open pit. Metallurgical and Mining Industry. Dnepropetrovsk, № 4, 2013, p. 72-75
  8. Nesmashnyi Ie.O., Fedin K.A. Viznachennya seysmobezpechnyh parametrіv masovyh vybuhіv pry budіvnytstvі transheyi glybokogo vvodu na karyerі “YuGOK”. V zb. “Visnyk Krivorіzkogo natsіonalnogo unіversytetu”. Determining seismosafe parameters of mass blasting when constracting an extended trench at a “YuGOK” open pit. In: Kryvyi Rih National University Bulletin. Kryvyi Rih, KNU Publishing House, № 35, -2013,-C. 14-19
  9. V.D. Sydorenko, Ie.O. Nesmashnyi, V.M. Zdeshchits. Monіtoryng seysmіchnyh kolyvan pry masovyh pidryvannyah sverdlovynnyh zaryadiv v karyeri YuGOK. Seismic vibrations monitoring at mass blasting of blasthole charges in a YuGOK open pit. // Kryvyi Rih National University Bulletin, Kryvyi Rih, KNU Publishing House, № 1, 2003, p. 7 – 9.
  10. Vyznachennya parametrіv burovyh i vybuhovyh robіt pry vykonannі budіvnytstva transheyi. Determining blasting
  and drilling parameters when constructing a trench// Research Report// Sci. supervisor prof. Ie.O. Nesmashnyi // Zvit about PDR // Nauk. ker. prof. Nesmashnyi Ie.O. // – Kryvyi Rih, KTU, 2009.

  Рукопис надіслано до редакції 15.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 504.55.054:662 (470.6)

  Мета дослідження. Розробка універсальної математичної моделі комбінованою технологією з поєднанням методів хімічного збагачення і механічної активації в дезинтеграторі.
  Методи. Аналіз концепції витягання металів з некондиційних відходів видобутку й переробки металовмісної мінеральної сировини, узагальнення і математичне осмислення експериментального вилуговування свинцю і цинку з хвостів збагачення Садонських родовищ здійснено в лабораторному дезинтеграторі.
  Наукова новизна. Експеримент по хімічному збагаченню і механічній активації в дезинтеграторі здійснений уперше у світовій практиці. Також уперше для експерименту як початкова сировина використана некондиційна металовмісна мінеральна сировина.
  Практична значущість. Можливість радикальної утилізації відходів здобичі і переробки металовмісної мінеральної сировини з використанням накопиченої техногенної бази і отриманням комплексного економічного, екологічного і соціального ефекту. Обгрунтовано методична основа механізації розрахунків параметрів механохимических технологій.
  Результати. Дана коротка історична довідка по темі використання основних компонентів технології і отриманню права громадянства новим компонентом – механічною активацією речовини додатком великої механічної енергії. Розроблено методику постановки експерименту по обгрунтуванню нового процесу переробки мінералів. Отримано регресійні рівняння варіантів вилуговування, які дозволили сформулювати універсальну математичну модель, що враховує особливості вилуговування металів з мінеральної сировини на різних етапах процесу комбінованого вилуговування. Виконано розрахунки регресійних моделей в середовищі Maple 9.5 з отриманням рівнянь регресій, розрахованих на основі експериментальних даних, із загальної моделі при відповідних значеннях змінних. Отримано усереднені по деяких параметрах залежності, що характеризують інші не усереднені параметри вилучення металів. Приведена математична модель визначення прибутку від переробки хвостів збагачення.

  Ключові слова: хімічне збагачення, механічна активація, дезинтегратор, метал, некондиційні відходи, здобич, математичне осмислення, експеримент, модель.

  Список літератури

  1. Исмаилов Т.Т., Голик В.И., Дольников Е.Б. Специальные способы разработки месторождений полезных ископаемых. − М.:МГГУ, 2006. − 331 с.
  2. Golik V., Komashchenko V., Morkun V. Innovative technologies of metal extraction from the ore processing mill tailings and their integrated use//Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – №3. – Р. 49– 52 .
  3. Голик В.И. Специальные способы разработки месторождений. –М.: Инфра-М, 2014. −132 с.
  4. Golik V.I., Razorenov Y.I., Polukhin O.N. Мetal extraction from ore benefication codas by means of lixiviation in a disintegrator // International Journal of Applied Engineering Research. − 2015. −Т. 10. −№ 17. −С. 38105-38109.
  5. Голик В.И. Природоохранные технологии разработки рудных месторождений . –М.: Инфра-М, 2014. −192 с.
  6. Голик В.И., Пагиев К.Х., Габараев О.З. Энергосберегающие технологии добычи руд. −Владикавказ, Рухс.−1995. −375 с.
  7. Вагин В.С., Голик В.И. Проблемы использования природных ресурсов южного федерального округа.−Владикавказ, Проект-пресс. −2005. − 192 с.
  8. Голик В.И., Разоренов Ю.И., Страданченко С.Г., Прокопов А.Ю., Масленников С.А. Экспериментальное обоснование возможности извлечения металлов из хвостов обогащения угля // Горный информационно-аналитический бюллетень. − 2012. − № 5. −С. 128-134.
  9. Golik V.I., Khasheva Z.M., Shulgatyi L.P. Economical efficiency of utilization of allied mining enterprises waste // The Social Sciences (Pakistan). −2015. −Т. 10. − № 6. −Pp. 750-754.
  10. Golik V.I., Stradanchenko S.G., Maslennikov S.A. Еxperimental study of non-waste recycling tailings ferruginous quartzite // International Journal of Applied Engineering Research. − 2015. −Т. 10. − № 15. − С. 35410-35416.
  11. Golik V., Komaschenko V., Morkun V., Khasheva Z. The effectiveness of combining the stages of ore fields development // Metallurgical and Mining Industry. −2015. −Т. 7. −№ 5. −С. 401-405.
  12. Polukhin O.N., Komashchenko V.I., Golik V.I., Drebenstedt C. Substantiating the possibility and expediency of the ore beneficiation tailings usage in solidifying mixtures production// Scientific Reports on Resource Issues Innovations in Mineral Ressource Value Chains: Geology, Mining, Processing, Economics, Safety, and Environmental Management. – Freiberg. − 2014. −С. 402-412.
  13. Голик В.И., Исмаилов Т.Т., Мицик М.Ф. Универсальная модель выщелачивания металлов из некондиционного сырья с механохимической активацией.// Горный информационно-аналитический бюллетень. − М. − 2011. − №10. − С.233-241.
  14. Golik Vladimir, Komashchenko Vitaly, Morkun Vladimir, Burdzieva Olga. Metal extraction in the case of nonwaste disposal of enrichment tailings//Metallurgical and Mining Industry. –No.10 – 2015. – Р.213-217.
  15. Голик В.И., Разоренов Ю.И. Проектирование горных предприятий. − Новочеркасск, ЮРГТУ. −2007− 262 с.
  16. Golik V.I., Razorenov Yu.I., Efremenkov A.B. Recycling of metal ore mill tailings // Applied Mechanics and Materials. − 2014. −Т. 682. −С. 363-368.
  17. Разоренов Ю.И., Голик В.И., Куликов М.М. Экономика и менеджмент горной промышленности. − Новочеркасск, ЮРГТУ. −2010. −251 с.
  18. Разоренов Ю.И., Голик В.И. Проблемы глубокой утилизации отходов переработки угля // Маркшейдерия и недропользование. − 2013. − № 4 (66). − С. 52-54.
  19. Голик В.И., Разоренов Ю.И., Страданченко С.Г., Прокопов А.Ю., Масленников С.А. Экспериментальное обоснование возможности извлечения металлов из хвостов обогащения угля.// Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). − 2012. − № 5. − С. 128-134.
  20. V. Golik, V. Komashchenko, V. Morkun. The economic efficiency of ore fields development technology combination // Metallurgical and Mining Industry. – 2016. – No4. – Р.11– 114.

  Рукопис надіслано до редакції 19.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.314

  Мета. Метою роботи є комплексне дослідження сталого стану електромобільного транспорту з зазначенням проблем, які потрібно терміново вирішувати для того, щоб електричні автомобілі стали повноцінною заміною традиційним машинам з ДВС в Україні,
  Методи дослідження. У роботі було використано аналітичні дослідження та аналіз статистичних залежностей та показників.
  Наукова новизна. Наукову цінність представляє аналітичне оцінювання потенціалу електромобільного ринку України та можливостей його активного інфраструктурного розвитку за рахунок скасування мита та спрощення процедури сертифікації та створення державної програми по електрифікації автомобільного транспорту та динамічного зростання кількості електричних авто на дорогах.
  Практична значимість. Обґрунтовано, що ціни на електрокари безпосередньо залежать від урядових субсидій, і рівень державної підтримки грає головну роль у розвитку електротранспорту і безпосередньо впливає на політику автовиробників, яким поки вигідніше продавати традиційні автомобілі з ДВС не враховуючи, що продаж електромобілів дозволить державі реалізовувати програму по збереженню екології та ресурсозбереженню в Україні, якщо висувати автовиробникам особливі екологічні вимоги.
  Результати. Обґрунтовано, що істотної стимуляції збільшення попиту на електромобілі в Україні необхідно досягти для двох чинників. Перший – погіршення ситуації з вичерпаними енергоресурсами (зростання цін на бензин в декілька разів, загрозлива ситуація з цінами на газ та інші енергоносії, близький кінець запасів нафти і газу в усьому світі). Другий – технологічний прорив, в результаті якого електромобілі стануть більш дешевими і зручними, з одночасним вкладанням коштів в розвиток інфраструктури – головним чином в створення мережі зарядних станцій. Виконано порівняльний аналіз застосування електромобілів і традиційних автомобілів в міських умовах експлуатації з урахуванням інфраструктурних особливостей міст України.

  Ключові слова: електромобільний транспорт, виробники електромобілів, транспортна система, зарядна станція для електромобілів, популяризація електрокарів.

  Список літератури

  1. Systemsauto [Електронний ресурс]: багатопредмет. авто.журн. / Москва. – Електрон. журн. – 2016. – Режим доступу: http://systemsauto.ru/engine/electric-car.html
  2. Форсаж 7 [Електронний ресурс]: багатопредмет. авто.журн. / Москва. – Електрон. журн. – 2016. – Режим доступу: http://zhurnul.milt.rissi.ruhttp://forsage7.com.ua/blog/plusi-i-minusi-elektromobiley
  3. Гібридні автомобілі / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов, С.А. Сєріков та ін.; за заг. ред. О.В. Бажинова. – Х.: ХНАДУ, 2008. – 328 с.
  4. http://www.evworld.com/news. Venturi Streamliner Sets New World Speed Record
  5. http://www.dw.com/ru 600-км-без-подзарядки-новые-перспективы-развития-электромобилей
  6. http://24tv.ua. Телеканал новин 24. Процитовано 2016-01-25.Чи можливо перейти на електромобілі в українських реаліях: плюси і мінуси авто
  7. http://24tv.ua. Телеканал новин 24. Процитовано 2016-01-25Українці почали скуповувати електромобілі
  8. http://www.forbes.ru/forbeslife/327269-pervoe-kitaiskoe-preduprezhdenie-kogda-mir-peresyadet-na-elektromobili
  9. Петров В. Ю. Легковой автотранспорт будущего: электромобили, водородные или традиционные автомобили? // Автомобильная промышленность. — 2009. — No 5.
  10. Эткин Д. М. Некоторые технико-экономические аспекты электрификации массовых автомобилей в США // Журнал автомобильных

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.001.2

  Мета. Існуючі методи багатокритеріальної оптимізації проблематично застосовувати в задачах різноспрямованої оптимізації з неявно заданими цільовими функціями або аргументами, заданими в якісній формі. Метою даної статті є розроблення методу багатокритеріальної оптимізації з розширеною областю застосування для використання в практичній інженерній діяльності.
  Методи. Метод передбачає на першому етапі побудову таблиць значень цільових функцій на основі аргументів з урахуванням загальної області допустимих значень аргументів та з урахуванням обмежень. Кожна така таблиця містить стовпчики значення аргументів і стовпчик значення функції. Далі проводиться сортування таблиць за значеннями цільових функцій у відповідності з типом екстремуму кожного з них (у порядку зменшення при пошуку максимуму або у порядку збільшення при пошуку мінімуму).
  З таблиць значень у межах пошуку інтервалу визначаються відповідні набори аргументів. Якщо знайдено відповідні набори аргументів у всіх таблицях, то процес оптимізації припиняється. Якщо співпадаючих наборів аргументів у поточному інтервалі пошуку не знайдено, то його розмір збільшується на одиницю і пошук починається з початку.
  Наукова новизна. Запропоновано метод багатокритеріальної різнонаправленої умовної оптимізації для неявно заданих унімодальних та не унімодальних цільових функцій, що не враховує інформацію про переваги та проводять пошук компромісного рішення в центральній частині фронту Паретто і визначає єдине оптимальне рішення, що найкращим чином задовольняє всім критеріям.
  Практична значимість. Можливість розв’язання проектних різнонаправлених багатокритеріальних завдань оптимізації без явно заданих цільових функцій. При цьому проектні критерії можуть визначатися на основі методів розрахунку і не мати конкретної функції.
  Результати. Представлено метод умовної багатокритеріальної оптимізації для неявно заданих цільових функцій, що відрізняються високою універсальністю. Однак істотним недоліком представленого методу є висока ресурсоємність. Напрямом подальших досліджень є усунення вказаного недоліку

  Ключові слова: метод оптимізації, багатокритеріальна оптимізація, неявно задані функції, фронт Паретто, пошук компромісного рішення, критерії оптимізації.

  Список літератури

  1. Блауг М. Экономическая теория благосостояния Парето/ М.Блауг // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. – М.: Дело, 1994. – С. 540-561;.
  2. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа.- М: Радио и связь, 1981. – 560 с.;
  3. Лекция 15. Многокритериальная оптимизация Институт математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук URL: http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/OR-MMF/lec15.pdf;
  4. Микони С.В. Системный анализ методов многокритериальной оптимизации на конечном множестве альтернатив / С.В.Микони // Труды СПИИРАН.- 2015.- Вып. 4(41).-С.180-199;
  5. Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход / В.Д. Ногин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.- 176 с.;
  6. Петросян Л. А. Теория игр / Л.А. Петросян , Н.А. Зенкевич, Е.В. Шевкопляс.- СПб: БХВ-Петербург, 2012.- 432 с.;
  7. Подиновский В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – М.: Наука, 1982.-262 с.;
  8. Посицельская Л. Н. Равновесие и Парето-оптимальность в шумной дуэли дискретного типа с ненулевой суммой / Л. Н. Посицельская // Фундамент. и прикл. матем., 2002.-т.8.-№4.-с.1111-1128;
  9. Посицельская Л. Н. Равновесие и оптимальность по Парето в шумных дискретных дуэлях с произвольным количеством действий / Л. Н. Посицельская // Фундамент. и прикл. матем., 2007.-т.13.-№2.-с.147-155;
  10. Просанов, И.Ю. Математические модели в теории управления и исследование операций: учебное пособие / И.Ю. Просанов. – Хабаровск: ДВГУПС, 2007. – 214с.;
  11. Растригин Л.А. Адаптивные методы многокритериальной оптимизации / Л.А. Растригин, Я.Ю. Эйдук // Автоматика и телемеханика, 1985.- № 1.- С. 5-26;
  12. Censor Y., Pareto Optimality in Multiobjective Problemsю.- Appl. Math. Optimiz., 1977.-Vol. 4.- pp 41-59,
  13. Ehrgott M. and Gandibleux X. «Approximative Solution Methods for Multiobjective Combinatorial Optimization». TOP (Sociedad de Estadística e Investigación Operativa) 12 (1).Matthias Ehrgott. Multicriteria Optimization. — Springer, 2004;
  14. Matthias Ehrgott. Multicriteria Optimization.- Springer, 2005.- 268 p.;
  15. Wierzbicki A.P. Reference point approaches // Multicriteria Decision Making: Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory and Applications / Gal T., Stewart T.J., Hanne T. (Eds.). Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. P. 9.1-9.39.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.01: 681.3: 658.5

  Метою дослідження є розробка системи автоматизованого мікроструктурного аналізу для вирішення конкретних задач. Створення планується в форматі окремих модулів під конкретні задачі матеріалознавства, що дозволить молодим науковцям, які позбавлені фінансування, вирішувати задачі, пов’язані з їх професійним спрямуванням.
  Елементом наукової новизни є питання розробки сучасної вітчизняної системи автоматизованого мікроструктурного аналізу на етапі аналізу графітових включень у чавуні. Викладено результати проведення мікроструктурного аналізу та обробки отриманих результатів, а також перелік використаного обладнання.
  У роботі сформульовано актуальність проблеми, пов’язаної з необхідністю переходу від стандартних методів мікроструктурного аналізу до сучасних, які є більш точними і потребують мінімум втручання людини. Дослідження проводились на зразках циліндричної форми. Матеріал КЧ35-10. У процесі цифрової обробки отриманих зображень використано метод Вейвлет аналізу. Для аналізу графітових включень для визначення відношення Ферит-Перліт встановлюються порогові рівні градації сірого так, щоб на нетравленому зразку можна було виявити графіт. Графітна фракція використовується для розрізнення між графітом і перлітом, тому що їх схожість в відтінках сірого робить їх практично невідмітними один від одного Після завершення аналізу, програма автоматично обчислює відсоток графітної фракції, яка зберігається в проміжний звіт.
  Практична значимість полягає в тому, що розроблена програма в комбінації з можливостями сучасної цифрової техніки для мікроструктурного аналізу дозволяє визначати параметри графіту точно і багаторазово. Програмний пакет розробленj відповідно до міжнародного стандарту ISO 945-1:2008. Передбачена можливість автоматичного генерування звіту, заснованого на даних аналізу.
  Результати дослідження показали, що розроблена система є універсальною і може взаємодіяти з будь-яким оптичним обладнанням (компактні цифрові металографічні мікроскопи, аналогові мікроскопи з цифровим окуляром, професійні цифрові металографічні мікроскопи), але яке, в свою чергу задовольняє вимоги, що висуваються при мікроструктурному аналізі.

  Ключові слова: мікроструктурний аналіз, графіт, чавун, система розпізнавання, матеріалознавство.

  Список літератури

  1. Анализатор изображений “Thixomet”. Режим доступу: http://ukrintech.com.ua/produktsiya/metallografiya/ programmnoeobespechenie/
  2. Минаев А.А., Смирнов А.Н., Лейрих И.В. Металлопродукция: сертификация, маркировка, упаковка. Учебное пособие. – Донецк: Норд–Пресс, 2006. – 291 с.
  3. Богачев И.Н. Металлография чугуна. М.: Машгиз, 1952. – 360 с.4.
  5. Тен Э.Б., Тухин Э.Х., Воронцов В.И., Илъюров А.Л. Прогнозирование формы графита в структуре чугуна / Э.Б. Тен , Э.Х. Тухин, В.И. Воронцов, А.Л. Илъюров // Экспресс обзор Серия 10 Промышленность отопительного и санитарно-технического оборудования. – М.:ВНИИЭСМ. 1991, №4. – С.3-10.
  6. ISO 945-1:2008. Microstructure of cast irons — Part 1: Graphite classification by visual analysis.
  7. Юнусов Ю.Ю., Осмаков В.Н. Исследование макро- и микроструктуры металла неразрушающим методом при помощи металлографического комплекса / Ю.Ю. Юнусов, В.Н. Осмаков // Металловедение и термическая обработка металлов, 2002, №2,- С. 36-37.
  8. Яковлев А.В. Система обработки изображений шлифов металлов / А.В. Яковлев // Радиотехника, телевидение и связь. Межвуз. сборник научн. трудов. – Муром: Изд-во Муромского института (филиала) ВлГУ, 1999.
  9. Мартюшев Н.В. Программные средства для автоматического металлографического анализа / Н.В. Мартюшев // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5. – С. 1-6.
  10. Гонтовой С.В., Емельянов В.А. Автоматизированная компьютерная система 153 металлографического контроля качества металлов / С. В. Гонтовой, В. А. Емельянов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 5(46). – С. 197 – 202.
  11. Стась О.М., Гаврилюк В.П. Комп’ютерні методи дослідження в металографічному аналізі / О.М. Стась, В.П. Гаврилюк // Методи дослідження та контролю якості металів. — 2000. — №1—2. — C.48—52.
  12. Повстяной О.Ю., Заболотний О.В., Чміль І.І. Комп’ютерні методи дослідження в металографічному аналізі за допомогою прикладних програм / О.Ю. Повстяной, О.В. Заболотний, І.І. Чміль // Наукові нотатки. – Луцьк: ЛДТУ, 2004. − Випуск 15. – С.244-251
  13. ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений.
  14. ГОСТР ИСО 4967-2009 Сталь. Определение содержания неметаллических включений. Металлографический метод с использованием эталонных шкал.
  15. ГОСТ 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры.

  Рукопис надіслано до редакції 07.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК (62-531.9:622.234.6):621.51

  Мета. Метою даної статті є аналіз сучасного стану виробництва стисненого повітря  та шляхів підвищення енергетичної ефективності компресорних установок в умовах шахт.
  Методи дослідження. У роботі використовувалися теоретичні та емпіричні методи дослідження. Проведено аналіз сучасного стану парку компресорних установок, досліджено можливі схеми охолодження стисненого повітря між ступенями компресора та вибрано найбільш ефективну систему.
  Наукова новизна. Вдосконалено схему охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допомогою пари «труба Вентурі-відцентровий сепаратор-краплевловлювач»; подальшого розвитку набуло дослідження щодо підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря.
  Практична цінність. Розроблена схема дозволить підвищити ефективність роботи турбокомпресора за рахунок оптимізації функціонування апаратів контактної системи охолодження стисненого повітря. Застосування даної системи охолодження дозволить зменшити енергетичну залежність та підвищити ефективність виробництва на підприємствах гірничо-металургійного комплексу.
  Результати роботи. Обов’язковою умовою нормальної експлуатації шахтних турбокомпресорів є проміжне охолодження стисненого повітря між ступенями. Цим досягається істотне зменшення питомих витрат електроенергії.
  Способи охолодження, які застосовуються в даний час, не завжди забезпечують зниження температури повітря до необхідного рівня, в той же час вибір більш ефективного способу охолодження є суттєвим резервом для вдосконалення функціонування гірничого устаткування.
  Аналіз показав, що більш ефективним є застосування саме контактної системи охолодження стисненого повітря. Контактна система охолодження стисненого повітря для роботи гірничого устаткування дозволяє значно підвищити ефективність його функціонування. Разом з тим, аналіз цієї системи охолодження вказує на необхідність оптимізації її параметрів з метою мінімізації втрат.
  Найбільш прийнятним варіантом для застосування в якості апаратів контактної системи охолодження шахтних турбокомпресорів є система, що складається з змішувального пристрою типу труба Вентурі і відцентрового сепаратора-краплевловлювача. Запропонована принципова схема охолодження стисненого повітря між ступенями компресора за допомогою пари «труба Вентурі – відцентровий сепаратор-краплевловлювач», з якої видно, що дана пара «труба Вентурі – відцентровий сепаратор-краплевловлювач» є головним конструктивним елементом як контактних повітроохолоджувачів, так і охолоджувача циркуляційної води. Такий контактний апарат поєднує досить високу ефективність тепломасообміну з відносно невеликим гідравлічним опором.
  Тому, вдосконалення системи забезпечення шахт стисненим повітрям є одним з основних напрямків енергозбереження у гірничій галузі.

  Ключові слова: турбокомпресори, енергетична ефективність, стиснуте повітря, пневмопостачання, енергозбереження, енергоносії.

  Список літератури

  1. Замицький О. В. Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання : автореф. дис. на здоб. наук. ступ .д-ра тех. наук : 05.05.06 / Замицький О.В.; М-во освіти і науки України, Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг, 2007. – 35 с.
  2. Замыцкий О. В. Анализ способов охлаждения при производстве сжатого воздуха для горных машин//Горн. инф.-анал. бюл. / Моск. горн. ун-т. – Научн. техн. сб. – 2001. – №10. – С.67-70.
  3. Замыцкий О. В. Тепломассообмен в контактных воздухоохладителях турбокомпресора // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: МГГУ, 2004. – №9. –С.327-330.
  4. Замыцкий О. В. Тепломассообмен в контактном охладителе циркуляционной воды турбокомпрессора // Разраб. рудн. месторожд. – Вып. 87. – Кривой Рог: КТУ. – 2004. – С.125–129.
  5. Замицький О. В. Выбор параметров контактних охладителей циркуляционной воды турбокомпресора / О.В. Замыцкий, Н.В. Бондарь // Металлургическая теплотехника : Сб. научн. трудов. – Днепропетровск: Новая идеология. – 2011. – Вып. 3(18). С.101-107.
  6. Замыцкий О. В. Выбор параметров контактных воздухоохладителей рудничных турбокомпресоров // Вісник Криворізького технічного університету, 2005. – Вип. 6. – Кривий Ріг: КТУ. – С. 85-88.
  7. Бондаренко Г. А. Компресорні станції: підручник / Г. А. Бондаренко, Г. В. Кирик. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 385 с.
  8. Коренькова Т. В., Лузан П. В., Михайличенко Д. А., Перекрест А. Л., Сердюк О. О. Системи реґулювання параметрів та підвищення ефективності роботи насосних, вентиляторних та компресорних установок: Навч. посібник. – Кременчук: КДПУ, 2006. – 152 с.
  9. Системы воздухоснабжения промышленных предприятий. Борисов Б. Г., Калинин Н. В., Михайлов В. А. и др. / под ред. В. А. Германа. М.: Моск. энерг. ин-т, 1989. – 180 с.
  10. Кузнецов Ю. В., Кузнецов М. Ю. Сжатый воздух. – Екатеринбург: Уро РАН, 2007. – 514 с.
  11. Енергетична стратегія України до 2030 року // Розпорядження Кабінету Mіністрів України вiд 15.03.2006 за № 145-р.
  12. О проблемах пневмоэнергетического комплекса шахт / [Грядущий Б. А., Кирик Г. В., Коваль А. Н. Жарков П. Е. и др.] // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – №1(11). – С. 2 – 5.
  13. Цейтлин Ю. А., Мурзин В. А. Пневматические установки шахт. – М.: Недра, 1985. – 352 с.
  14. Chiou С.В. The study of energy-saving strategy for direct expansion air conditioning system / [Chiou С.В., Chiou C.H., Сni С.М., Lin S.L.] // Energy and Buildings. – 2008. – Volume 40. – Issue 9. p.p. 1660 – 1665.
  15. Гойхман В. М. Регулирование электропотребления и экономия электроэнергии на угольных шахтах / В. М.
  Гойхман, Ю. П. Миновский. – М.: Недра, 1988. – 320 с.
  16. Бажан П.И., Каневець Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. -М: Машиностроение, 1989.

  Рукопис надіслано до редакції 21.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 669.184

  Мета. Метою цієї роботи є впровадження існуючого програмного забезпечення Wonderware та дослідження інтегрування програмних продуктів у автоматизовану систему керування конверторним виробництвом сталі, що дасть можливість надати широкий спектр рішень з автоматизації для різних галузей промисловості. Дана робота створює умови для підвищення техніко-економічних показників за рахунок більш ефективного управління технологічними процесами, тому удосконалення та впровадження MES-систем є актуальною задачею.
  Методи дослідження. Для вирішення цього завдання виконано аналіз існуючих систем автоматизації виробничих процесів вітчизняних та закордонних вчених. Задачі вирішувалися з використанням сучасних методів управління технологічними та виробничими процесами в сталеплавильному виробництві, математичного моделювання. З використанням методу пасивного експерименту досліджено можливості та переваги Wonderware.
  Наукова новизна. На основі аналізу існуючих систем та рішень з автоматизації виробничих процесів виявлена необхідність більш тісної взаємодії MES-систем із суміжними інформаційними системами підприємства для підвищення ефективності виробничих процесів. Запропоновані системи управління виробництвом і технологічна платформа Wonderware допомогають досягти максимальних робочих характеристик і ефективності виробництва.
  Практична значимість. На підставі результатів, отриманих у роботі, можна удосконалити системи управління процесом конверторного виробництва сталі шляхом модернізування існуючої системи за рахунок впровадження рішень автоматизації на основі програмного забезпечення Wonderware та виконати такі завдання: збір, обробки та обміну основної інформації з іншими системами конверторного виробництва. Результати дослідження можуть використовуватися на підприємствах, які займаються розробкою систем управління. Тому, розробка новітніх рішень автоматизації керування виплавкою сталі є доцільною з технічної й експлуатаційної точок зору.
  Результати. Для вирішення задач автоматизації на основі програмного забезпечення Wonderware для конверторного виробництва розглянуто її основні властивості, компоненти, особливості впровадження в інших галузях промисловості. В роботі показана можливість впровадження технології Wonderware для конверторного виробництва сталі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що створює умови для підвищення техніко-економічних показників за рахунок більш ефективного управління технологічними та виробничими процесами. Для того, щоб збільшити продуктивність виробництва сталі необхідно провести додаткові дослідження та адаптувати дане програмне забезпечення для ефективного виробництва.

  Ключові слова: конвертор, Wonderware, виробництво сталі, системи керування, автоматизація.

  Список літератури

  1. Автоматизовані системи керування процесами термічної обробки обкотишів на конвеєрній випалювальній машині: В.Й. Лобов, Л.І. Єфіменко, М.П. Тиханський, С.А. Рубан. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. -236с.
  2. Автоматизовані системи керування конвеєрними установками. / В.Й. Лобов, Л.І. Єфіменко, М.П. Тиханський, С.А. Рубан.- Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет. 2015. -450с.
  3. Єфіменко Л.І., Тиханський М.П. Моделювання навантаження на опорні конструкції важких стрічкових конвеєрів / Вісник КНУ: Кривий Ріг, 2013. – Вип. 34. – С. 34-37
  4. Автоматизация без Wonderware – деньги на ветер [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://isup.ru/articles/5/3197/.
  5. Система управления машиной подачи кислорода для конвертера 160 т // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intechcom.ru/projects/mashinostroenie-i-metallurgiya/sistema-upravleniya-mashinoy-podachi-kislorodadlya
  6. Электроприводы и система управления машины подачи кислорода конвертерного цеха ОАО «Днепрдзержинского меткомбината» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tpa5.com.ua/электроприводы-и-система-управления-2/
  7. Развитие систем автоматизации от SCADA к MES на базе современных технологий от Invensys Wonderware [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag/07-5/Klinkmann.pdf.
  8. Создание системы сбора и обработки параметров технологических процессов производства электроэнергии и тепла, автоматизация деятельности служб [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://appau.org.ua/files/98/Wonderware_sstory_Kvadra_ru_0113.pdf.
  9. Развитие систем автоматизации от SCADA к MES на базе современных технологий от Invensys Wonderware [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag/07-5/Klinkmann.pdf
  10. Офіційний сайт Wonderware [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.wonderware.ru.
  11. Опыт внедрения MES-системы Wonderware на металлургическом заводе [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mescenter.ru/mesaconf/presentations/mesa2009_127_kondratjev_wonderware.pdf.
  12. Wonderware MES 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://wonderwarepacwest.com/uploads/2014/10/MES2014.pdf.
  13. Production and Inventory Management is an Integral Part of Wonderware MES/Operations [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.wonderware.com/manufacturing-operations-management/manufacturingexecution-system-operations/.
  14. Wonderware MES 4.0/Operations and Performance Software [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://software.schneider-electric.com/pdf/datasheet/wonderware-mes-4-operations-and-performance-software/.
  15. Wonderware MES – Managing the transformation of materials into finished products in real time [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://software.schneider-electric.com/pdf/datasheet/wonderware-mes-operations/.
  16. Jämsä-Jounela S-L., Current status and future trends in the automation of Mineral and Metal Processing, 2001, Control Eng. Practice, (9), pp 1019-1024.
  17. L.G. Bergh, P. Chacana and C. Carrasco, Diagnosis and control strategy for a teniente converter, 2005, Caletones Smelter, El Teniente Division, Codelco-Chile.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.314

  Мета. У статті, на основі аналізу реальних графіків споживання електричної енергії залізорудними підприємствами, на прикладі ряду залізорудних шахт криворізького залізорудного басейну, підтверджена нерівномірність рівнів споживання даного виду енергії в часі доби.
  Методи дослідження.  Превентивно оцінено, що враховуючи значну різницю в оплаті за спожиту підприємствами енергію в нічний і денний час необхідно оптимізувати в часі доби рівні електроспоживання.
  Наукова новизна. При цьому, в силу практично вичерпана можливості «вирівнювати» графіки споживання електричної енергії організаційними методами, обґрунтовано напрямок реалізації цього процесу шляхом застосування автономних джерел виробництва електричної енергії в структурі самих систем електропостачання залізорудних підприємств.
  Практична значимість. Враховуючи, що одним із значущих за рівнем споживання електричної енергії є процес відкачування води з підземних гірничих виробок – водовідлив, запропоновано використовувати цей комплекс для вирівнювання графіка споживання електричної потужності, для чого, зокрема, як варіант, рекомендовано використовувати гідроакумулюючі мініелектростанції.

  Ключові слова: енергоефективність, гідроакумуляція, електрична енергія, гірничі підприємства, енергозбереження.

  Список літератури

  1. Дослідження техніко-економічних показників гірничодобувних підприємств України та ефективності їх роботи в умовах змінної кон’юктури світового ринку залізорудної сировини: [монографія] / [Є.К. Бабець та ін. ; за ред. Є.К. Бабця]; НДГРІ ДВНЗ «КНУ». – Кривий Ріг: Вид. Роман Козлов, 2015. – 391 с.
  2. Сінчук О.М. Кривбас на межі тисячоліть: шляхи відродження / О.М. Сінчук, А. Г. Бажал. – К.: АДЕФ–Україна, 1997. – 31 с.
  3. Ковшуля А.А. Рациональная глубина разработки криворожских месторождений богатых железных руд / А.А. Ковшуля // Металлургическая и горнорудная промышленность Украины. – 1963. – №4. – С. 34–37.
  4. Азарян А.А. Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою керування та оптимізації гірничорудних виробництв // А.А. Азарян, Ю.Г. Вілкул, Ю.П. Капленко, Ф.І. Караманиць, В.О. Колосов, В.С. Моркун, П.І. Пілов, В.Д. Сидоренко, А.Г. Темченко, П.Й. Федоренко. – Кривий Ріг: Мінерал, 2006. – 261 с.
  5. Сінчук О.М. Энергоэффективность железорудных производств. Оценка, практика повышения : [монография] / О.М. Сінчук, И.О. Синчук, Э.С. Гузов, А.Н. Яловая, С.Н. Бойко. – Изд. LAP LAMBERT Academic Publishing is managed by OmniScriptum Management GmbH, 2016. – 346с.
  6. Праховник А.В. Исследование электрических нагрузок и разработка экономически целесообразных графиков электропотребления ЦПП угольных шахт: дис. на соиск. учен. степени канд. техн. наук: 05.281 / А.В. Праховник – Киев.: КПИ, 1971. – 192 с.
  7. Розен В.П. Оцінювання енергоефективності електроспоживання вугільних шахт / В.П. Розен, Л.В. Давиденко, В.І. Волинець // Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2012. – С. 130-132.
  8. Сінчук О.М. Відновлювані та альтернативні джерела енергії: навчальний посібник / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, С.М. Бойко, О.Є. Мельник. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 270с.

  Рукопис надіслано до редакції 19.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 33.054.23: [622.013: 622.34]

  Мета. Метою даної роботи є розробка метода і методики визначення збитку гірничовидобувному підприємству від величини втрат балансово-промислових запасів і розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, які економічно доцільні з позицій галузі або народного господарства в цілому, на основі визначення мінімуму народногосподарських наслідків від втрат балансово-промислових запасів.
  Методи дослідження. При виконанні досліджень використано аналіз і узагальнення науково-технічних досягнень у галузі економічної оцінки від експлуатаційних втрат балансово-промислових запасів, які складаються зі збільшення витрат на виконання частини виробничих процесів, збиток від розубоження за вмістом якісних показників корисних копалин, що визначаємо сумою непродуктивних витрат на видобувні процеси і збагачення, а також зменшенням вмісту якісних показників корисного компоненту, який вилучається з надр.
  Наукова новизна. Розв’язання даної задачі складає актуальність роботи. Її метою є встановлення збитку від втрат балансово-промислових запасів на конкретному гірничо-видобувному підприємстві, в залежності від того, які можливості для мінливості виробничої потужності по видобутку корисних копалин є на підприємстві при мінливості втрат балансово-промислових запасів. У різних випадках збиток від втрат балансово-промислових запасів визначаємо за різними методиками, що враховують відмінності економічних і гірничотехнічних умов.
  Практична значимість. Розроблена методика визначення збитку гірничовидобувному підприємству в будь-яких гірничо-геологічних умовах і при переході на більш перспективні системи дозволяє знизити втрати балансово-промислових запасів до технічно можливого рівня.
  Результати. Методика економічної оцінки від втрат балансово-промислових запасів гірничовидобувному підприємству у розрахунку на 1 т балансово-промислових запасів розроблена для умов, коли при різних варіантах видобутку забезпечується однакове річне зниження робіт і погашення балансово-промислових запасів. При різних втратах балансово-промислових запасів будуть різними виробнича потужність шахти (кар’єру), і витрати, що залежать від виробничої потужності шахти (кар’єру) і збагачувальної фабрики і будуть відрізнятися терміни відпрацювання родовища, покладу, рудного тіла чи дільниці масиву твердих корисних копалин.

  Ключові слова: запаси, видобування, втрати, розубоження, методика, економічна оцінка.

  Список літератури

  1. Временная методика определения экономической эффективности затрат и мероприятия по охране окружающей среды. – В кн.: Методы и практика определения эффективности капиталовложений и новой техники. М., Наука, 1982, с. 108-114.
  2. Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. М., Недра, 1987.
  3. Зарайский В.Н., Стрельцов В.И. Рациональное использование и охрана недр на горнодобывающих предприятиях. М., Недра, 1987.
  4. Емельянов С.В. Информационные технологии и вычислительные системы / С.В. Емельянов. – М.: ЛЕНАНД, 2008. – 112 с.
  5. Методические рекомендации, по комплексной оценке, эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. М., изд. ГКНТ СССР, 1988.
  6. Трыкин В.П., Симаков В.А. Экономическая эффективность посортной и валовой добыли руды. М., Недра, 1987.
  7. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – В кн.: Методы и практика определения эффективности капитальных вложений и новой техники. Вып. 33, М., Наука, 1982, с. 12-48.
  8. Шолох М.В. Методика визначення і нормування вмісту якісних показників корисних копалин у промислово-балансових запасах. – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2016 р. – 160 с. Іл.
  9. V. Hnyeushev. Peat in the Ukraine: Reflections on the Threshold of a New Millennium / «Peatland international», Finland, 2000, № 1, – c. 54-57
  10. Peat Production Machinery. Bord na Mona Peat Energy Division, 2001
  11. Manufacturer of machinery for peat moss industry. Les Equipment’s Tardif inc. Quebec, Canada, 2002
  12. Chadwick J. Ironclad Kiruna // International Mining – 2010. – July. – C. 8-15
  13. Koppalkar, S. Effect of Operating Variables in Knelson Concentrators: A. Pilot-Scale Study. Ph. D Thesis / S. Koppalkar. – Mc Gill University, 2009. – Pp / 147.
  14. Beyer C. Erfahrungen beim Abbau eines 9m mächtigen Kohlenpfeilers um eine Schachtröhre / C. Beyer. – Budapest, 1972. – 236 p.
  15. Chambon C. Einfluß der gebauten Mächtigkeit und der Teufe auf die Strebkonvergenz / C. Chambon // Bergb. – Wiss.(13). – 1966. – P. 153-160.
  16. Deeper open pits // International Mining. – № 10. – 2009. – P. 52-55.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 001.891.574: 624.137

  Мета. Проектування оптимальних конструктивних рішень з урахуванням конкретних умов експлуатації одна з головних інженерних задач. Для підпірних стін, що застосовуються на територіях, що підроблюються з горизонтальними і вертикальними переміщеннями ґрунту, це завдання є особливо важливим.
  Методи дослідження. Численні дослідження поведінки різних ґрунтів (лесових ґрунтів, заторфованих, карстових і т.п.) при замочуванні показали, що їх несуча здатність і податливість знаходяться в тісній залежності від ступеня їх вологості. Результати досліджень проведених поляризаційно-оптичним методом носять в основному якісний характер в силу ряду припущень, пов’язаних з масштабністю моделюванням і ідеалізацією моделі основи. Теоретичною основою для моделювання методом еквівалентних матеріалів служить вчення про подібність, яке є науковим методом постановки експерименту, обробки його результатів і поширення цих результатів на натуральні явища. Три теореми теорії подібності дозволяють проаналізувати рівняння, що описують натурний і модельний процес, вивести умови моделювання у вигляді критеріїв подібності і вибрати масштабні коефіцієнти (константи подібності). В якості ґрунту основи в моделях використовувався суглинок порушеної структури. Моделлю підпірної стінки прийнята підпірна стінка спеціального типу, а саме монолітна підпірна стіна кутникового типу, яка має вертикальний і горизонтальний елементи на поверхні яких, з контактної поверхні, розміщені опорні частини і порожнини у вигляді усічених пірамід однакового розміру і спрямованих меншим основою вглиб вертикального і фундаментного елементів.
  Наукова новизна. Розробка нових конструктивних рішень підпірних стін здатних сприймати додатковий вплив від нерівномірно деформованої основи.
  Практична значимість. Виготовлення моделей основи і підпірної стінки дозволить вивчити процес контактної взаємодії підпірної стінки та деформованої основи, а також отримати математичні закономірності їх спільної роботи.
  Результати. Використовуючи положення теорії подібності, виготовлені моделі основи і підпірних стін, що мають жорсткостні та міцності характеристики відповідні натурним конструкціям.

  Ключові слова: модель основи, модель підпірної стінки, теорія подібності, контактна взаємодія.

  Список літератури

  1. Тимченко Р. А. Работа плитных фундаментов-саморегуляторов (ПФС) на неравномерно-деформируемом ос-новании / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко // Современные проблемы строительства. – Донецк, 2010. – №8 – С. 34-38.
  2. Тимченко Р. А. Работа саморегулирующихся фундаментов при заданных вертикальных деформациях основания / Р. А. Тимченко, Г. Л. Турабелидзе // Деп. в ВНИИС – Кривой Рог, КГРИ. – 1989. – Вып. 11. – № 10159. – 8с.
  3. Козлов В. П. О переходных коэффициентах при моделировании взаимодействия подрабатываемых сооружений с основанием на естественном грунте /В. П. Козлов// Сборник науч. труд. в ДонпромстройНИИ проекта. – 1965. – № 6. – С. 31-43.
  4. Кирпичев М. В. Теория подобия //М. В. Кирпичев/. – М.: Издательство AН CCСР. – 1953 – 94 с.
  5. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике.//Л. И. Седов / – М.: Государственное издательство технической литературы. – М.: 1954. – 326 с.
  6. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – 1997 – 102 с.
  7. Пат. 62715 Україна, МПК Е 02D 29/02. Підпірна стінка: 62715 Україна, МПК Е 02D 29/02 Вілкул Ю.Г., Тим-ченко Р.О., Крішко Д.А., Дмитрієва К.Ю., Бондар Ю.М. (Україна). – № u 200305; Заявл. 08.05.2003; Опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. – 4 с.
  8. Пат. 23839 Україна, МПК Е 02D 29/02. Підпірна стінка: 23839 Україна, МПК Е 02D 29/02 Тімченко Р.О., Крішко Д.А., Муненко А.М., Ківа М.В., Литвиненко О.С. (Україна). – № u 2007 00594; Заявл. 22.01.2012; Опубл. 11.06.2012, Бюл. № 8. – 4 с.
  9. Пат. 8669 Україна, МПК Е 02D 27/00. Підпірна стінка для зсувних територій: 8669 Україна МПК Е 02D 27/00 Тімченко Р.О., Вілкул Ю.Г., Терещенко Р.Я., Кочергін П.С. (Україна). – № u 200501025; Заявл. 04.02.2005; Опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8. – 4 с
  10. Тімченко Р. О. Обґрунтування вибору лінійної моделі регресії у плануванні експерименту для вирішення поставленого експериментального завдання / Р. О. Тимченко, Д. А. Крішко, Л. В. Кадол, В. О. Савенко // Містобудування та територіальне планування – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 59 – С. 425-431.
  11. Тимченко Р. А. Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии / Р. А. Тимченко., Д. А. Кришко, В. О. Савенко // Вісник КНУ. – Кривий Ріг: КНУ, 2016. – Вип. 41. – С. 54-58.
  12. Тімченко Р. О. Застосування программ заснованих на методі скінченних елементів (МСЕ) для моделювання роботи системи «основа-інженерна споруда» / Р. О. Тімченко, Д. А. Крішко, В. О. Савенко // Строительство, матери-аловедение, машиностроение (сб. научн. трудов). – Д., ГВУЗ ПГАСА, 2016. – С. 143-148.
  13. Особенности конструктивного решения массивной подпорной стенки для неблагоприятных территорий / Р. А Тимченко, Д. А. Кришко, О. В. Субота, О. С. Мокшина //Вісник КТУ. – Кривий Ріг: КТУ, 2007. – Вип. 16. – С. 136-139.

  Рукопис надіслано до редакції 19.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.874

  Мета. Знаходження вразливих місць в конструкції мостових кранів, що вичерпали ресурс експлуатації шляхом дослідження напруженого стану конструкції методом кінцевих елементів.
  Методика. Для дослідження напруженого стану в конструкції, розроблена математична твердотільна модель. Для розробки моделі використані креслення досліджуваного крана і реальні навантаження що ним сприймаються. Дослідження моделі виконувалось в SolidWorks корпорації Dassault Systemes. На даному етапі досліджень враховувались статичні навантаження.
  Результати. Розроблена твердотільна математична модель крана для дослідження впливу зовнішніх факторів на напружений стан конструкції. Запропонована методика дослідження дозволяє швидко і з незначними витратами виявити найбільш суттєві фактори, що можуть впливати на рівень безпечної експлуатації крана. Наведені результати впливу зовнішніх статичних навантажень на напружений стан в елементах конструкції, прогини конструкції та її власні частоти.
  Наукова новизна. В результаті досліджень набуло подальшого розвитку застосування методу кінцевих елементів для запобігання критичних станів кранових конструкцій, що вичерпали ресурс експлуатації.
  Практична значимість. Запропонована методика дає можливість більш точно і з меншими витратами прогнозувати надійність кранових конструкцій, що вичерпали ресурс експлуатації.

  Ключові слова: мостовий кран, метод кінцевих елементів, САПР, надійність конструкції крану.

  Список літератури

  1. Андриенко Н.Н. Куда идем, Куда поворачиваем? / Н.Н. Андриенко, В.Л. Корень, С.Я. Полнарев // Подъ-ёмные сооружения. Специальная техника, 2011. – №7–8. – С. 21–28.
  2. Акименко О.Ю. Логвинов И.Н. Аварии кранов из-за хрупких разрушений металлоконструкций [Журнал] // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – Москва: ООО «Евразийское Научное Содружество», 2015. – 10-2 (19). – С. 75-76.
  3. Прочностной анализ металлоконструкции грузоподъемных кранов с использованием solid works. // Вісник При-азовського державного технічного університету, 2013. – С. 196–203.),
  4. Camelia B. P. Application of finite element method to an overhead crane bridge / B. P. Camelia, O. T. Gelu, A. Josan // Wseas transactions on applied and theoretical mechanics. – 2009. – С. 64–73.
  5. Suratkar A. Design Optimization Of Overhead EOT Crane Box Girder Using Finite Element Analysis / A. Suratkar, V. Shukla, K. S. Zakiuddin // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). – 2013. – С. 720–724
  6. Haniszewski T. Strength analysis of overhead traveling crane with use of finite element method [Електронний ресурс] // Problemy transportu Volume 9 Issue 1. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://transportproblems.polsl.pl/pl/archiwum/2014/zeszyt1/2014t9z1_03.pdf.
  7. Patel P. R. A Review on Structural Analysis of Overhead Crane Girder Using FEA Technique A Review on Structural Analysis of Overhead Crane Girder Using FEA Technique / P. R. Patel, V. K. Patel. // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT). – 2013. – С. 41–44.
  8. Dimensional optimization for the strength structure of a traveling crane / C. B.Pinca, G. O. Tirian, A. V. Socalici, e. D. Ardelean // wseas transactions on applied and theoretical mechanics. – 2009. – С. 147–156.
  9. B.C. Котельников А.А. Зарецкий, А.Б. Макаров. Состояние расчетов кранов и основные направления их развития [Журнал] // Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. – М. : 2007 г.. – 28. – стр. 67-75.
  10. Haniszewski T. Overhead traveling crane vibration research using experimental wireless measuring system / T. HaniszewskI, D. Gąska. // Transport problems. – 2013. – С. 57–66.

  Рукопис надіслано до редакції 19.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 624.191.22

  Мета. У статті надана інформація про інженерно-геологічні умови ділянки будівництва та основні інженерні складнощі, з якими зіткнулися проектувальники і будівельники при реалізації об’єкта Бескидський тунель. Розглянуто недоліки стандартизованого методу визначення міцності порід (по ГОСТ 21153.1-75), стосовно анізотропного геомассіву.
  Методи дослідження. На основі комплексного аналізу гірничопрохідницьких робіт в конкретних інженерно-геологічних умовах проходки відображена залежність міцності порід від міцності на стиск. У статті розглянуті шляхи вирішення даної проблеми.
  Наукова новизна.  На прикладі будівництва Бескидського тунелю в статті запропоновано новий підхід до розрахунку тимчасового кріплення, що базується на Q-системі норвезького методу будівництва тунелів і нові можливості моделювання гірничих порід за допомогою геотехнічних програмних комплексів, які базуються на методі кінцевих елементів (Plaxis, Midas GTS, Phase2 та інших).
  Практична значимість Запропоновано новий алгоритм розрахунку тимчасового кріплення, що дозволяє змоделювати наближено до реального поведінку приконтурного масиву виробки спільно з тимчасовим кріпленням (їх загальна деформація) в умовах флішової товщі геомассиву і визначити параметри конструкції, що відповідають вимогам надійності та безпеки.

  Ключові слова: коефіцієнт міцності, система Q норвезького методу будівництва тунелів, класифікація RQD.

  Список літератури

  1. Научно-техничекий отчёт о результатах комплексных инженерных изысканий. Строительство Бескидского тон-неля. ГП «Энергопроект», Киев – 2012 год.
  2. Протодьяконов М.М. Давление горных пород и рудничное крепление, ч.1. Гос. научн-техн. горное изд-во, М., 1933.
  3. Цимбаревич П.М. Механика горных пород. М., Углетехиздат, 1934.
  4. ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ.
  5. Ильницкая Е.И. и др. Свойства горных пород и методы их определения. М., «Недра», 1969.
  6. Барон Л.И. Коэффициенты крепости горных пород. М., «Наука», 1972.
  7. СНиП ΙΙ-44-78. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Нормы проектирования, 1978.
  8. СНиП ΙΙΙ-44-77. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены. Правила про-изводства и приемки работ.
  9. ГОСТ 21153.1-75. Породы горные. Метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову.
  10. Бартон Н, Лин К, Лунде Й. Инженерная классификация пород, используемая для проектирования тоннельной крепи. Rock Mech; 6(4):189- 236., 1974
  11. Бартон Н. Некоторые новые корреляции Q-значения в поддержку характеризации площадки и проектирова-ния тоннелей. Международный журнал по механике горных пород и горному делу.39-2. Стр.185-216, 2002.
  12. Бенявски З.Т. Определение деформируемости породного массива: опыт примеров применения. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr ; 15: 237-247, 1978.
  13. Бенявски З.Т. Инженерные классификации породных массивов: полное руководство для горных инженеров и геологов, строительства и нефтепромыслового дела. Нью-Йорк: Вайли, 251с, 1989.
  14. Лунарди П. Проектирование и строительство тоннелей с применением подхода, основанного на анализе кон-тролируемой деформации в породах и грунте (ADECO-RS). «Т&Т Международный подход по анализу контролируе-мой деформации в породах и грунте (ADECO-RS)», 2000.
  15. Маринос П, Хок Е. Оценка геотехнических свойств гетерогенных породных массивов, таких как флиш. Бюллетень по инженерной геологии и окружающей среде. 60 (2001) 85-89, 2001.
  16. Стовпник С.Н., Осипов А.С. «Оптимизация комбинированной конструкции временной крепи тоннелей для сложных инженерно-геологических условий флишевого сложения массива пород», Вісті Донецького гірничого інститу-ту – Красноармейск, 2016 – Выпуск №1(38), – с.105-114.
  17. Plaxis 3D. Руководство пользователя. Часть 3. Пособие по моделям материалов, «НИП-Информатика», Санкт-Петербург, 2012год

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.235:622.271

  У статті аналізуються геомеханічні умови, за яких вибухове руйнування кристалічних порід здійснюється за допомогою взаємодіючих свердловинних зарядів. Також враховуються особливості формування чотирьох зон навколо заряду з різним напруженим станом гірських порід.
  Мета. Основною метою дослідження є визначення найбільш значущих чинників, що впливають на властивості гірських порід при формуванні в них силових полів. І воно присвячене вирішенню актуальної проблеми – зниженню питомої витрати вибухових речовин для руйнування гірських порід шляхом зміни порядку виконання робіт при їх підриванні. Це враховує взаємодію вибухових навантажень від різних зарядів.
  Методами дослідження є аналіз геологічних даних залізорудних родовищ Кривбасу, проектної документації, даних видобутку руд гірничих підприємств і відкритих розробок, наукові публікації та їх подальший аналіз і синтез та розробка наукових положень.
  Результати дослідження. Для теорії і практики ведення вибухових робіт важливо знати особливості формування і взаємодії силових полів свердловинних зарядів ВР, що підривають в одному ступені уповільнення. Основну роль в процесі руйнування гірського масиву за цих умов відіграють зони І та ІІ силових полів руйнування. Підбором Р(t) (величина імпульсу заряду вибухової порожнини) в кожному із взаємодіючих зарядів, можна регулювати процес вибухового навантаження в залежності від конкретних гірничо-геологічних умов ведення вибухових робіт. За рахунок зміни способів формування і порядку підривання зарядів ВР в руйнованому обсязі, можна впливати на процес руйнування, знаючи особливості формування силових полів.
  Характер формування та основні характеристики зони ІІІ є важливими для вивчення процесу руйнування гірського масиву, приведеного в напружений стан від раніше підірваних свердловинних зарядів ВР.
  Висновки. З огляду на часові та геометричні характеристики зони ІІІ, можна припустити, що напружений стан гірського масиву буде повністю відповідати фізичним параметрам інтегральної зони, утвореної від раніше підірваних свердловинних зарядів ВР. Отримані результати можуть бути використані для розробки вибухових технологій, заснованих на руйнуванні гірського масиву, приведеного попередньо в напружений стан від вибуху зарядів ВР, наприклад, малої потужності.
  Оригінальність полягає у визначенні комплексного підходу щодо вирішення зазначеної проблеми і ряді технічних рішень.
  Практичне значення. Подальший розвиток і виробниче застосування результатів досліджень забезпечить значне зниження собівартості залізорудної продукції за рахунок підвищення ефективності бурових і вибухових робіт у залізорудному кар’єрі.

  Ключові слова: гірська порода, вибухове руйнування, кар’єр, вибухові хвилі, вибухові роботи, свердловинні заряди.

  Список літератури

  1. Физика взрыва / Баум Ф.А., Орленко Л.П., Станюкович К.П. и др./ Под. ред. К.П. Станюковича. – М.: Наука, 1975. – 407 с.
  2. Persson P.A., Holmberg R. and Jailing. L.– Rock Blasting and Explosives Engineering, CRC Press, London, 1994. PP 540.
  3. Бетин В.Д. Развитие детонации в скважинных зарядах с полыми цилиндрами // Разработка рудных месторождений. Научно-техн.сб. – Кривой Рог: изд-во КТУ, 2003. – Вып. 83. – С.68-74.
  4. Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Часть 1. – М.: Горная книга, 2009. – 471 с.
  5. Перегудов В.В., Жуков С.А. Пути повышения качества взрывных работ при разрушении горных пород сложной структуры. Монография. – Кривой Рог: Издательский дом, ISBN 966-7388-47-6. 2002. – 305 с.
  6. Антонов А.Ю., Кириченко И.А. Разработка технологи отбойки на нижних горизонтах железорудных карьеров // Вісник КТУ. Кривий Ріг: КТУ,2004 – № 5. – С.16-20.
  7. Кузнецов В.М. Математические модели взрывного дела. – Новосибирск: Наука, 1977. – 259 с.
  8. http://industry-portal24.ru/razrushenie/2738-udarno-volnovaya-teoriya-vzryvnogo-razrusheniya.html
  9. Перегудов В.В., Жуков С.А. Пути повышения качества взрывных работ при разрушении горных пород сложной структуры. – Кривой Рог: Издательский дом, 2002. – 179 с.

  Рукопис надіслано до редакції 19.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 504.55.054:622(470.6)

  Метою статті є розвиток концепції залучення до виробництва некондиційної металовмісної мінеральної сировини шляхом використання нетрадиційних  методів здобичі і переробки
  Методи рішення поставленої задачі включають аналіз  гірського підприємства  як системи з великою кількістю елементів, сукупності оптимізаційних завдань, і обгрунтування доцільності багатоваріантного автоматизованого проектування з поетапною оптимізацією проміжних рішень.
  Наукова новизна пропонованого матеріалу полягає  в узагальненні, систематизації і формулюванні основних  новацій в сучасній здобичі і переробці металевих руд.
  Практична значемість рекомендацій авторів полягає в можливості на кожному підприємстві залучення до експлуатації відходів, які раніше не мали промислової цінності для істотного поліпшення показників використання надр.
  Результати дослідження. Обгрунтовано напрям комплексного використання відходів гірського виробництва після глибокої переробки з витяганням корисних компонентів і зниження хімічної небезпеки до рівня санітарних вимог. Озвучено принцип збереження земної поверхні від руйнування гірськими роботами за допомогою управління геомеханической збалансованістю шляхом закладки технологічних порожнеч тверднучими сумішами і хвостами вилуговування металів з руд на місці їх залягання. Наведено зведення про технологію вилуговування в дезинтеграторі з виробництвом металів дешевше,  з меншою витратою енергії і швидше. Запропоновано порівнювати технології за єдиним критерієм – прибутку з урахуванням збитку від витрат корисної копалини в надрах і хвостах. Доведено, що залучення до експлуатації відходів, які раніше не мали промислової цінності, покращує показники використання капіталовкладень і виробничих фондів, а виключення необхідності зберігання хвостів на земній поверхні з поверненням землі в господарське користування забезпечує прибуток ще і за рахунок радикального оздоровлення довкілля. Рекомендовані напрями вдосконалення розробки  металевих родовищ. Запропонована еколого-економічна модель ефективності переробки некондиційної сировини за критерієм максимум прибутку з урахуванням екології регіону.
  Висновки. Глобальне завдання залучення до експлуатації відходів переробки руд покращує показники використання капіталовкладень і виробничих фондів. Динамічне завдання прогнозування і оптимізації системи  проектного забезпечення гірських робіт не може бути вирішене без  інформаційних технологій. Новації в гірському виробництві включають  витягання металів з хвостів збагачення і підвищення якості використання надр при оптимальному управлінні станом земної поверхні. Виключення необхідності зберігання хвостів забезпечує прибуток не лише від реалізації продуктів переробки, але і за рахунок оздоровлення довкілля регіону.

  Ключові слова: відходи, переробка, земна поверхня, вилуговування, метал, руда, дезінтегратор, втрати, надра.

  Список літератури

  1. Голик В.И., Разоренов Ю.И., Страданченко С.Г., Прокопов А.Ю., Масленников С.А. Эксперименталь-ное обоснование возможности извлечения металлов из хвостов обогащения угля // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 5. С. 128-134.
  2. Голик В.И. Природоохранные технологии разработки рудных месторождений // Москва, ИНФРА –М, 2014. Сер. Высшее образование: Бакалавриат, 192 c.
  3. Вагин В.С., Голик В.И. Проблемы использования природных ресурсов южного федерального округа // учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 650100 “Приклад. геология”, по горно-геол. спе-циальности / Владикавказ, 2005, 192 с.
  4. Голик В.И., Брюховецкий О.С., Габараев О.З. Технологии освоения месторождений урановых руд // Учебн. пособ. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по горно-геологическим специальностям; Федераль-ное агентство по образованию, Российский гос. геологоразведочный ун-т им. Серго Орджоникидзе. Москва, 2007, 131 c.
  5. Golik V., Komaschenko V., Morkun V., Khasheva Z. The effectiveness of combining the stages of ore fields development // Metallurgical and Mining Industry. 2015. Т. 7. № 5. С. 401-405.
  6. Исмаилов Т.Т., Голик В.И., Дольников Е.Б. Специальные способы разработки месторождений полезных ископаемых // учебник для студентов, магистров и аспирантов вузов, обучающихся по горно-геологическим специально-стям по направлению подготовки 130200 “Технологии геологической разведки” / Т. Т. Исмаилов, В. И. Голик, Е. Б. Дольников. Москва, 2006. Сер. Высшее горное образование, 331 c.
  7. Golik V.I., Khasheva Z.M., Shulgatyi L.P. Economical efficiency of utilization of allied mining enterprises waste // The Social Sciences (Pakistan). 2015. Т. 10. № 6. С. 750-754.
  8. Голик В.И. Специальные способы разработки месторождений // Москва, 2014. ИНФРА –М, Сер. Высшее образование: Бакалавриат, 132 с.
  9. Golik V.I., Komashchenko V.I., Razorenov Yu.I. Activation of technogenic resources in desintegrator //Mine Plan-ning and Equipment Selection Proceedings of the 22nd MPES Conference. Editors: Carsten Drebenstedt, Raj Singhal. 2013. С. 1101-1106.
  10. Polukhin O.N., Komashchenko V.I., Golik V.I., Drebenstedt C. Substantiating the possibility and expediency of the ore beneficiation tailings usage in solidifying mixtures production // Scientific Reports on Resource Issues Innovations in Mineral Ressource Value Chains: Geology, Mining, Processing, Economics, Safety, and Environmental Management. Freiberg, 2014. С. 402-412.
  11. Пагиев К.Х., Голик В.И., Габараев О.З. Наукоемкие технологии добычи и переработки руд // Северо-Кавказский горно-металлургический институт (Государственный технологический университет). Владикавказ, 1998, 571 с.
  12. Ляшенко В.И., Коваленко В.Н., Голик В.И., Габараев О.З. Бесцементная закладка на горных предприятиях, Москва, 1992, 94 с.
  13. Голик В.И., Хадонов З.М., Габараев О.З. Управление технологическими комплексами и экономическая эффективность разработки рудных месторождений, Владикавказ, 2001, 391 c.
  14. Голик В.И., Разоренов Ю.И. Проектирование горных предприятий, Новочеркасск, 2007, 262 с.
  15. Golik V., Komashchenko V., Morkun V., Zaalishvili V. Enhancement of lost ore production efficiency by usage of canopies // Metallurgical and Mining Industry. 2015. Т. 7. № 4. С. 325-329.
  16. Golik V.I., Razorenov Yu.I., Efremenkov A.B. Recycling of metal ore mill tailings // Applied Mechanics and Materials. 2014. Т. 682. С. 363-368.
  17. Jordens Adam, Cheng Ying Ping, Waters Kristian E. A review of the beneficiation of rare earth element bearing minerals//Minerals Engineering. – 2013. – Vol.41. – P.97–114.
  18. Liu J., Han Y., Li Y., Zhang S. Study on mechanism and technology of deep reduction for lingyang iron ore // 26th International Mineral Processing Congress, IMPC 2012: Innovative Processing for Sustainable Growth, New Delhi, India. – 2012. –P. 2335–2343.
  19. Разоренов Ю.И., Голик В.И., Куликов М.М. // Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по горно-геологическим специальностям; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Российский гос. технический ун-т (Новочеркасский политехнический ин-т). Новочеркасск, 2010, 251 с.
  20. Разоренов Ю.И., Голик В.И. Проблемы глубокой утилизации отходов переработки угля // Маркшейдерия и недропользование. 2013. № 4 (66). С. 52-54.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.235

  Мета. Удосконалення методики визначення параметрів буровибухових робіт за рахунок врахування коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід при обваленні масиву на похиле оголення в умовах напружено-деформованого стану масиву гірських порід.
  Методи дослідження.  Застосування аналітичного методу досліджень дозволило врахувати вплив кута нахилу похилого оголення на напружено-деформований стан масиву, що підлягає обваленню. Математичними методами виявлені закономірності та встановлені залежності, які дають можливість адекватно врахувати кут нахилу похилого оголення при коригуванні параметрів буровибухових робіт. Враховуючи практику роботи шахт Кривбасу запропоновані певні обмеження діапазону визначення коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід.
  Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у встановленні нових закономірностей впливу коефіцієнта енергоємності відбійки гірського масиву на параметри буровибухових робіт. Визначені нові залежності впливу напружено-деформованого стану масиву на параметри БВР при обваленні на похиле оголення (компенсаційний простір) з урахуванням кута його нахилу. Встановлені обмеження діапазону отриманих чисельних значень даного коефіцієнта при відбійці масиву на будь-який тип оголень.
  Практична значимість. Удосконалено методику коригування параметрів буро-підривних робіт в залежності від змінення напружено-деформованого стану рудного масиву при його обваленні на будь-який тип оголення (горизонтальне, вертикальне або похиле). Розроблена методика виключає можливості отримання некоректних результатів в умовах відбійки, коли стан оголень може бути критичним з точки зору їх імовірного самообвалення. Створена спеціалізована комп’ютерна програма, яка дозволяє оперативно отримувати значення основних параметрів буровибухових робіт для конкретних умов та аналізувати прогнозні значення якості подрібнення масиву, який підлягає обваленню.
  Результати. Запропонована методика визначення коефіцієнта енергоємності відбійки гірських порід при обваленні масиву на похиле оголення, яка дає можливість враховувати кут його нахилу. Запропоновані обмеження стосовно розрахованих чисельних значень вищезазначеного коефіцієнта.

  Ключові слова: підземна розробка, параметри буровибухових робіт, напружено-деформований стан масиву.

  Список літератури

  1. Баранов А.О. Расчет параметров технологических процес сов подземной добычи руд. – М.: Недра, 1985. – 224 с.
  2. Справочник по горно рудному делу/ Под. ред. В.А. Гребенюка, Я.С. Пыжьянова, И.Е. Ерофеева. – М.: Недра, 1983. – 816 с.
  3. Мартинов В.К., Федько М.Б. Розрахунки основних виробничих операцій, процесів та систем розробки рудних родовищ.- Кривий ріг: Видавн. центр КТУ, 2010. – 274 с.
  4. Капленко Ю.П. Методические указания по расчету параметров буровзрывных работ.-Кривой Рог: КГРИ, 1982.-42с.
  5. Ступник Н.И. Влияние напряженно-деформированного состояния мас сива горнах пород на технологію отбойки урановых руд / Ступник Н.И., Калиниченко В.А., Федько М.Б., Мирченко Е.Г. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. – 2013. – № 2. – С. 11-16.
  6. Stupnik N.I. The research of strain-stress state of magnetite quartzite deposit massif in the condition of mine “Gigant-Gliboka” of central iron ore enrichment works (CGOK) / Stupnik №.I., Kalinichenko V.O., Kalinichenko O.V, MuzikaІ.O., Fedko M.B., Pismennyi S.V. // Metallurgical and mining industry, №.7. – 2015. – pp. 83-88.
  7. Stupnik N.I. Testing complex-structural magnetite quartzite deposits chamber system design theme / Stupnik N.I., Kolosov V.A., Kalinichenko V.O., Pismennyi S.V.,Fedko M.B. // Metallurgical and mining industry, №.2. – 2014. – pp. 89-93.
  8. Визначення та контроль допустимих розмірів конструктивних елементів систем розробки залізних руд. Інструкція по застосуванню / Є.К. Бабець та ін.- Кривий Ріг: Ротапринт ДП «НДГРІ», 2010. – 122с.
  9. Ступник Н.И. Перспективы использования беcтротиловых взрывчатых веществ на рудниках с подземной добычей полезных ископаемых / Ступник Н.И.,Калиниченко В.А., Федько М.Б., Мирченко Е.Г. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. – 2013. – № 1. – С. 44-49.
  10. Колосов В.А. Экономические аспекты перехода на бестротиловые взрывчатые вещества при подземной добыче руд в Криворожском бассейне / Колосов В.А., Калиниченко Е.В., Федько М.Б., Письменный С.В. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. – 2014. – № 4. – С. 112–119.

  Рукопис надіслано до редакції 07.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7: 658.562

  Мета. Метою даної роботи є обґрунтування використання методів планування експерименту та регресійного аналізу і мультиагентного керування для моделювання процесів збагачення залізної руди. Складність, нестаціонарність та динамічність технологічних процесів, що відбуваються на збагачувальній фабриці, наявність складних зв’язків та рециклів між механізмами обумовлюють застосування зазначених методів автоматизованого керування технологічними процесами.
  Методи дослідження. Проведено аналіз сучасних методів та засобів моделювання процесів роботи технологічних механізмів. Окрему увагу приділено розподіленим системам керування та доцільності їх використання у складному технологічному процесі для моделювання зв’язків між механізмами. З метою моделювання роботи окремих механізмів проаналізовано сучасні напрямки автоматизованого керування, їх переваги та недоліки стосовно застосування до вирішуваної проблеми.
  Наукова новизна. Розв’язання поставленої задачі складає актуальність роботи. Її метою є обґрунтування вибору методів мультиагентного керування та регресійного аналізу у порівнянні з класичним розподіленим керуванням та іншими сучасними методами інтелектуального керування.
  Практична значимість. Обґрунтовано застосування мультиагентного керування, для моделювання інформаційних зв’язків між технологічними механізмами. Проаналізовано сучасні засоби інтелектуального керування стосовно моделювання окремих механізмів – засоби нечіткої логіки, штучного інтелекту, оптимального та адаптивного керування, генетичні алгоритми, гібридні моделі та методи планування експерименту.
  Результати. На основі проведеного аналізу було визначено, що класичні методи розподіленого керування не доцільно застосовувати до збагачувальних процесів. Мультиагентне керування дає змогу керувати процесами більш гнучко та досягнути автономності керування кожним механізмом окремо. Для моделювання безпосередньо кожного технологічного механізму окремо доцільно застосовувати методи планування експерименту та регресійного аналізу.

  Ключові слова: збагачення, залізна руда, автоматизація, мультиагентне керування, системний підхід, розділення, регресійний аналіз.

  Список літератури

  1. Morkun V. Optimization of the second and third stages of grinding based on fuzzy control algorithms / V. Morkun, O. Savytskyi, M. Tymoshenko // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – №8. – P. 22–25.
  2. Ragot J. Transient study of a closed grinding circuit / [Ragot J., Roesch M., Degoul P., Berube Y.] — 2-nd IFAC Symp. “Automat. Mining, Miner. and Metal. Proc.” – Pretoria. – 1977.- P. 129-142.
  3. Schubert. H. Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. – Leipzig, 1967, Bd. 11, p. 472.
  4. Sbarbaro D. Advanced control and supervision of mineral processing plants / D. Sbarbaro, R. del Villar., 2010. – 311 p.
  5. Щокін В. П. Метод нейронечіткого формування електроспоживання збагачувальними фабриками / В. П. Щокін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №60. – С. 47-52.
  6. Gurocak H.B. Fuzzy rule base optimization of a compliant wrist sensor for robotics // J. Robotic Systems. 1996. № 13. P. 475-487.
  7. Wang L.-X. Stable adaptive fuzzy control of nonlinear systems // IEEE Trans. Fuzzy Systems 1993. № 1 (2). P 146–155.
  8. Spooner J.T., Passino K.M. Stable adaptive control using fuzzy systems and neural networks // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 1996. № 4 (3). P. 339–359.
  9. Shchokin V. The example of application of the developed method of Neuro-Fuzzy rationing of power consumption at JSC “YuGOK” mining enrichment plants / V. Shchokin, O. Shchokina, S. Berezhniy // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – №2. – P. 19–26.
  10. Morkun V. Distributed closed-loop control formation for technological line of iron ore raw materials beneficiation / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – №7. – P. 16–19.
  11. Kondratets V. Adaptive control of ore pulp thinning in ball mills with the increase of their productivity / V. Kondratets // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – №6. – P. 12–15.
  12. Porkuian O. Adaptive control of ore pulp thinning in ball mills with the increase of their productivity / O. Porkuian // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – №6. – P. 29–31.
  13. Дик И. Г. Управление характеристиками гидроциклона дополнительным инжектированием воды / И. Г. Дик, А. В. Крохина, Л. Л. Миньков // Теоретические основы химической технологии. – 2012. – том 46. – №3. – С. 342-352.
  14. Бастан П. П. Теория и практика усреднения руд / П. П. Бастан, Е. И. Азбель, Е. И. Ключкин. – М. : Недра, 1979 . – 255 с.
  15. Хан Г. А. Автоматизация обогатительных фабрик / Г. А. Хан, В. П. Картушин, Л. В. Сорокер, Д. А. Скрипчак. – М. : Недра, 1974 . – 280 с.

  Рукопис надіслано до редакції 07.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7: [621.745.58+624.131.22]

  Мета.Авторами приведені результати досліджень по вивченню текстури, структури, мінерального складів відходів спалювання палив двох видів рідкого (Київська ТЕЦ) і твердого (Зеленодольская ГРЭС). Проведені експерименти по механічному розподілу у  відцентровому, магнітному і електричному полях, відпрацьовані методи гідрометалургійного витягання ванадію і алюмінію з ванадій і  алюмоосодержащих продуктів механічного збагачення
  Методи дослідження .В умовах України у відвалах теплоелектростанцій  накопичилися мільярди тонн золошлаковых відходів, які містять ряд цінних компонентів. Крім того, відвали щорічно поповнюються золошлаком свіжого вступу у кількості 10 млн. т.
  Наукова новизна. Залучення до переробки відходів теплоелектростанцій з отриманням рідкісних металів дає можливість зменшити закупівлю дорогої сировини по імпорту; утилізувати відходи з отриманням цінних металів і поліпшити екологічну обстановку в Україні.Паливні шлаки і золи виходять з мінеральних речовин, що залишаються при спалюванні кам’яного і бурого вугілля, торфу, інших сланців і рідкого палива в топках електростанцій, В їх складі виділяється три групи речовин : кристалічне, скловидне, органічне.
  Практична значимість. Авторами приведені результати досліджень по вивченню текстури, структури, мінерального складів відходів спалювання палив двох видів рідкого (Київська ТЕЦ) і твердого (Зеленодольская ГРЭС). Проведені експерименти по механічному розподілу у  відцентровому, магнітному і електричному полях, відпрацьовані методи гідрометалургійного витягання ванадію і алюмінію з ванадій і  алюмоосодержащих продуктів механічного збагачення. При залученні до збагачення золошлаков передбачається комплексна технологія з отриманням ванадію і алюмінію.
  Результати. Концентрація елементів, отриманих механічними методами збагачення відповідає умовам на сировину, що направляється на гідрометалургійний переділ і складає по Al2O3, – 19%, по V2O5 – 0,36%.

  Ключові слова: шлаки, речовий склад, лабораторні дослідження, гідросфери, гідрометалургії, комплексна технологія збагачення.

  Список літератури

  1. Состав и свойства золы и шлака ТЭС: справочное пособие / В.Г. Пантелеев, Э.А. Ларина, В.А. Мелентьев и др., Под. ред. М.А. Мелентьева – Л: энергоатомиздат, Ленинград отд-ние, 1985 – 288с.
  2. М.И. Вдовенко. Минеральная часть энергетических углей (физико-химическое исследование) – Алма-Ата: Наука, 1973 – 256с.
  3. Золошлаковые материалы и золоотвалы. В.Г. Пантелеев, В.А. Мелентьев, Э.Л. Добкин и др.: под ред. В.А. Мелентьев – Москва, Энергия, 1978 – 295с.
  4. Гофтман М.В. Прикладная химия твердого топлива – М: Металлургииздат., 1963 – 597с.
  5. Требования промышленности к качеству минерального сырья. – Вып. 63. – Ванадий.
  6. Требования промышленности к качеству минерального сырья. – Алюминий.

  Рукопис надіслано до редакції 07.02.17

  Переглянути статтю
 • УДК 004.67

  Мета. Метою роботи є огляд сучасних інформаційних технологій які можуть забезпечувати усі можливі блага для побуту і роботи людини, наприклад, на основі використання інтелектуальних роботизованих систем. Слід відмітити те, що роботизовані системи дають змогу людям з обмеженими можливостями виконувати дії, що можуть бути незручними для них самих. Наприклад, допомогти дістати або передати необхідну річ, та у поєднанні із системою «Розумний дім», керувати інженерними системами оселі. Слід зазначити те, що у сучасних роботизованих інтелектуальних системах, окрім правильного вибору програмно-апаратного забезпечення, досить поширеною задачею є розробка методів, способів та технологічних рішень автономної навігації роботів. Отже, основною метою роботи є розробка структури мобільного робота як частини системи «Інтелектуальний дім» методів автономного переміщення та прокладки маршрутів у приміщеннях побутового типу.
  Методи дослідження. Розглянуто спосіб автономного пересування робота у приміщенні коридорно-кімнатного типу по горизонтальній поверхні у межах одного поверху. Рішення поставленого завдання досягнуто за рахунок виконання трьох процесів: вибору напряму, збереження напряму та визначення цілі.
  Наукова новизна. Результатами досліджень є структура інформаційної системи, що включає у себе роботизованого помічника, який забезпечує комфорт у оселі, може гарантувати безпеку та виконувати моніторинг умов, як внутрішніх, так і зовнішніх для людей з обмеженими фізичними можливостями.
  Практична значимість. У даній статті авторами запропоновано структурну схему мобільного робота, як частини системи «Розумний дім», метою якого є покращення побутових умов проживання для людей із обмеженими можливостями, на основі використання голосових команд, та можливості автономної роботи робота.
  Результати. Запропоновану роботизовану систему, окрім виконання функцій робота помічника, доцільно використовувати як систему протипожежної безпеки та сигналізації, наприклад, на основі постійного моніторингу оточуючого простору на предмет нештатних ситуацій.

  Ключові слова: розумний дім, робот, диференційний привід, інформаційна система, автоматична навігація.

  Список літератури

  1. Kuznetsov D. Information system for automatic orientation in 2d space of mobilerobot / Computerscience, informationtechnology, automationjournal.-2016.-2016.-№2.-pp. 17-19.
  2. Кузнєцов Д.І. Структура експертної системи моніторингу поточного стану електрообладнання / Д.І. Кузнєцов, А.І. Купін // Стратегія якості в промисловості та освіті: ІХ міжнар. наук.–практ. конф. 2013 р.: тези доповідей. Варна, 2013. – С.333–335.
  3. Управление микроклиматом [Электронный ресурс] / Мир автоматизации.-Москва, 2009.-Режим доступу: http://www.soliton.com.ua/pr/MA-2009-Feb-Produal-small.pdf.- Дата доступа: 20.01.2017.
  4. Концепт розумногобудину [Електронний ресурс] IXBT.-Москва, 2014.- Режим доступу: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/23/97.- Датадоступу: 20.02.2017.
  5. Shalev-Shwart, Shai. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. Cambridge University Press, 2014.
  6. ToyotaHSR – робот в помощь инвалидам и престарелым [Електронний ресурс] // Робототехника Украина. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://robotics.ua/news/home_robots/4703-toyota_hsr_robot_helper.
  7. Panasonic для людей с ограниченными возможностями: робот-головомойщик, робот-кровать и робот-коммуникатор [Електронний ресурс] // NEWSru.com. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://hitech.newsru.com/article/05oct2011/panasrobots.
  8. Антонов А. Описание движения мобильного робота [Електронний ресурс] / Андрей Антонов // РОБОТОША. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://robotosha.ru/robotics/robot-motion.html.
  9. UltrasonicRangingModule HC – SR04 [Електронний ресурс] // Elecfreaks.com – Режим доступу до ресурсу: http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf.
  10. CMUSphinx [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://cmusphinx.sourceforge.net/.
  11. Chubakur. Распознавание речи с помощью CMUSphinx [Електронний ресурс] /chubakur. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://habrahabr.ru/post/267539/.
  12. Офіційний сайт компанііEspressif [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview.
  13. ZambrettiForecaster [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.meteormetrics.com/zambretti.htm.
  14. Кувшинов Ю. Я. Динамические свойства помещения с регулируемой температурой воздуха // Изв. вузов. Строительство и архитектура, 1993. – № 4.
  15. Конох И.С Разработка и исследование интеллектуальной системы регулирования параметров микроклимата помещения/ И.С. Гула, С.В. Сукач // Электромеханические и энергосберегающие системы. – Кременчуг: КНУ, 2010. – Вып. 3/2010 (11). – С. 80–85.

  Рукопис надіслано до редакції 11.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7

  Метою цього дослідження є вивчення і компаративний аналіз роботи трьох конструкцій статичного змішувача неньютонівської рідини з параметрами бурового розчину: : густина – 1250 кг/м3, динамічна в’язкість – 0,02 Па·с.
  Методи дослідження. Для дослідження роботи статичного змішувача неньютонівської рідини використано модуль Flow Simulation програмного середовища SolidWorks.
  Наукова новизна.  Одержані параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, яка охоплює власне змішувач і відтинок труби за ним довжиною до 20 діаметрів труби: поле швидкостей гідросуміші v (м/с); поле завихреності n-1); поле інтенсивності турбулентності І (%), поле масштабу турбулентностей по довжині шляху перемішування lm (м).
  Практична значимість. За одержаними даними встановлено, що кращі технологічні характеристики перемішування бурового розчину  за швидкістю і завихреністю потоків пульпи забезпечують спіральні змішувачі № 2 і № 3, які рекомендуються для впровадження в системі приготування бурового розчину на ділянці змішування його з реагентами.
  Результати. Виконані порівняльні дослідження роботи трьох конструкцій статичного змішувача в циркуляційній системі промивальної рідини бурових установок. Виконано компʼютерне моделювання та отримано параметричні поля гідросуміші у робочій зоні труби, а саме в місці установки статичного змішувача і в зоні трубопроводу за ним. Побудовано графіки зміни досліджуваних параметрів відносно осі труби, зокрема: графіки зміни швидкості потоку бурового розчину по довжині трубопроводу (криві v(L)), графіки зміни завихреності n (с-1) відносно осі труби L (м), (криві n(L)), графіки зміни інтенсивності турбулентності І (%) відносно осі труби L (м), (криві І(L)), графіки зміни масштабу турбулентностей lт (м) відносно осі труби L (м), (криві lт (L)).  Виконано порівняльний аналіз моделей та кривих. Обґрунтовано раціональну конструкцію спірального статичного змішувача для отримання оптимальних технологічних характеристик перемішування бурового розчину.

  Ключові слова: статичний змішувач, буровий розчин, комп’ютерне моделювання, модуль Flow Simulation, програмне середовище SolidWorks, швидкість гідросуміші, завихреності, інтенсивність турбулентності, масштаб турбулентності.

  Список літератури

  1. Characterization of flow and mixing in an SMX static mixer [Electronic resource] / J. M. Zalc, E. S. Szalai, F. J. Muzzio, S. Jaffer // AIChE Journal. – 2002. – Vol. 48, Issue 3. – P. 427 – 436. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.690480303/abstract.
  2. Білецький В. С. Збагачувальна техніка та технології при приготуванні й регенерації бурових розчинів // В. С. Білецький, М. В. Ткаченко // Збагачення корисних копалин : наук.-техн. зб. – 2017. – Вип. № 66 (106). – С. 41 – 47.
  3. Викладена заявка №58-104997, Японія. МКИ3 С10L5/00. Пристрій грудкування вугілля у трубопроводі. – заявл. 22.06.83.
  4. Nienow A.W. Mixing in the Process Industries: Second Edition / A.W. Nienow, M.F. Edwards, N. Harnby // Butterworth-Heinemann, 1997. – 432 р.
  5. Avalosse Th. Finite-element simulation of mixing: 2. Three-dimensional flow through a kenics mixer [Electronic resource] / Th. Avalosse, M. J. Crochet. // AIChE Journal. – 1997. – Vol. 43, Issue 3. – P. 588 – 597. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.690430304/abstract.
  6. Bakker A. Modeling of the Turbulent Flow in HEV Static Mixers [Electronic resource] / A. Bakker, Richard D. LaRoche // The Online CFM Book. – 1998. – Access mode: http://www.bakker.org/cfmbook/turbhev.pdf.
  7. Левич В. Г. Физико-химическая гидродинамика / В. Г. Левич. – М.: Физматгиз, 1959. – 700 с.
  8. Stec M. Numerical method effect on pressure drop estimation in the Koflo® static mixer / M. Stec , P. M. Synowiec // Inżynieria I Aparatura Chemiczna, 2015. – Vol. 2. – P. 48-50.
  9. Kumar V. Performance of Kenics static mixer over a wide range of Reynolds number [Electronic resource] / V. Kumar, V. Shirke, K.D.P. Nigam // Chem. Eng. Journal. – 2008. – Vol. 139. – P. 284-295. Access mode: https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/performance-of-kenics-static-mixer-over-a-wide-range-of-reynolds-efUty67Y9m.
  10. Singh M. K. Analysis and optimization of low-pressure drop static mixers [Electronic resource] / M. K Singh, T.G. Kang, P.D Anderson, H.E.H Meijer // AIChE Journal. – 2009. – Vol. 55, Issue 9. – P. 2208 – 2216. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.690430304/abstract.
  11. Основы гидравлики [Электронный ресурс] / А. А. Кононов, Д.Ю. Кобзов, Ю.Н. Кулаков, С.М. Ермашонок. – Братск: ГОУВПО «БрГТУ», 2004. – 92 с. Режим доступа: http://www.gidravl.com/.
  12. SOLIDWORKS Flow Simulation. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.solidworks.com/sw/products/simulation/flow-simulation.htm.
  13. Darin Grosser. The Future of SolidWorks Has Always Been [Electronic resource]. – 2011. – Access mode: http://blog.dasisolutions.com/2011/09/27/the-future-of-solidworks-has-always-been-in-your-hands/.
  14. Білецький В. С. Застосування статичних змішувачів для селективної агрегації тонкодисперсного вугілля / В. С. Білецький, Н. В. Сургова // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2011. – № 2(30). – С. 56-59.

  Рукопис надіслано до редакції 11.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.272: 624.191.5

  Мета. Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення та дослідження проблеми організації проходки стволів глибоких шахт під впливом зміни параметрів бурового устаткування і гірничо-геологічних умов, зокрема, зміни темпів будівництва. Необхідно також виконати аналіз отриманих в ході дослідження результатів, встановити закономірності зміни відповідних параметрів і виробити рекомендації щодо раціонального ведення прохідницьких робіт.
  Методи дослідження. У роботі використано комплексний підхід, що включає узагальнення і аналіз літературнних джерел і досліджень в галузі будівництва шахт, теоретичні дослідження, що базуються на методах математичного моделювання.
  Наукова новизна. Встановлено, що швидкість проходки виробки логарифмічно залежить від продуктивності бурового обладнання.
  Практична значимість. Дана категорія складається в знаходженні оптимальних проектних рішень щодо будівництва комплексу виробок горизонтів на великих глибинах для діючих шахтах Криворізького басейну, що дозволяють забезпечити своєчасне введення горизонтів в експлуатацію.
  Результати. Реконструкція виробничих потужностей шахт в умовах значних глибин розробки повинна супроводжуватись послідовними зусиллями в напрямку досліджень, що спрямовані на удосконалення всіх технологічних процесів, які вимагають відповідної автоматизації для забезпечення оперативності результатів. Аналіз схем розкриття глибоких залізорудних родовищ показує, що найбільш раціональним для умов Криворізького басейну є ступеневий розтин з використанням сліпих вертикальних стволів. Оптимальними є перш за все схеми розкриття, які дозволяють реалізувати можливість ведення робіт за допомогою кількох точок докладання робіт. Вказується, що такі схеми доцільні для використання в умовах шахт з великою протяжністю рудного тіла за простяганням. На основі розробленого програмного забезпечення встановлено, що швидкість проходки виробки логарифмічно залежить від продуктивності бурового обладнання. Відзначено також, що, починаючи з певного моменту, зростання продуктивності засобів буріння практично не призводить до збільшення темпів проходки ствола і подальше нарощування зусиль в цьому напрямку недоцільно.

  Ключові слова: реконструкція, схеми, швидкість, спорудження, програмне забезпечення, мова Java.

  Список літератури

  1. Агошков М.И., Малахов Г.М. Подземная разработка рудных месторождений. М., «Недра», 1966, 663 с.
  2. Титов В.Д. Основы проектирования глубоких железорудных шахт. М., «Недра», 1977, 229 с.
  3. Левит В.В., Горелкин А.А. Бурение шахтных стволов как перспективное направление в шахтном строительстве // Вісник КрНУ. – Кременчук: КДПУ, 2012. – Вип. 2/2012 (73). – C. 104–110.
  4. Терентьєв О.М., Стрельцова І.М. Математична модель управління питомою поверхневою енергією руйнування гірських порід // Вісник КрНУ. – Кременчук: КДПУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80). – C. 153–157.
  5. Калякин С.А., Шкуматов А.Н., Лабинский К.Н. Управление разрушающим действием взрыва уклиненого шпурового заряда взрывчатого вещества // Вісник КрНУ. – Кременчук: КДПУ, 2013. – Вип. 2/2013 (79). – C. 78-82.
  6. Использование многоточечного инициирования скважинного заряда для улучшения проработки подошвы уступа / В.В. Воробьев, В.Т. Щетинин, А.М. Пеев // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія “Гірництво”: збір. наук. праць. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2003. – Вип. 9. – С. 63-65.
  7. Исследование влияния формы заряда в донной части шпура на изменение прочностных свойств среды при взрыве / В.В. Воробьев, А.М. Пеев // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: науково-виробничий збірник. – Кременчук: КДУ, 2009. – Вип. 2/2009(4). – С. 35–39.
  8. Бротанек И., Вода Й. Контурное взрывание в горном деле и строительстве. Перев. с чешск. под ред. Б.Н. Кутузова. − М.: Недра, 1983. − 144 с.
  9. Покровский Н.М. Технология строительства подземных сооружений и шахт. – М.: Недра, 1977. – 400 с.
  10. Смирняков В.В., Вихарев В.И., Очкуров В.И. Технология строительства горных предприятий. – М.: Недра, 1989. – 573 с.
  11. Лонг Ф., Мохиндра Д., Сикорд Р., Сазерленд Д., Свобода Д. Руководство для программиста на Java: 75 рекомендаций по написанию надежных и защищенных программ. Пер. с англ. − М.: Вильямс, 2014. − 256 с.
  12. Хорстман, С., Корнелл Г. Java 2. Библиотека профессионала. Основы. Пер. с англ. под ред. В.В. Вейтмана. − М.: Вильямс, 2007. − 896 с.

  Рукопис надіслано до редакції 11.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.245.42

  Метою даної роботи є одержання статистичної математичної моделі цементного каменю, отриманого з полегшеного тампонажного матеріалу на основі тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 з домішкою полегшувальної добавки і використання її для прогнозування міцнісних характеристик утвореного цементного каменю залежно від складу тампонажного розчину та умов його тужавіння. Зокрема, ставиться задача встановлення впливу на міцність тампонажного каменю добавки – спученого перлітового піску.
  Методи дослідження. Для одержання статистичної моделі використано ротатабельний центрально-композиційний план експерименту. Обробку результатів проведено із застосуванням методу комп’ютерного математичного моделювання за допомогою системи STATGRAPHICS Plus for Windows.
  Наукова новизна. Встановлено, що гіперповерхня G(X1, X3) має точку екстремуму, що дозволяє оптимізувати за факторами X1, X3 склад тампонажної суміші.
  Практична значимість. Результати, отримані в даній роботі дають можливість прогнозувати міцнісні характеристики каменю з полегшеного і легкого тампонажного матеріалу на основі стандартного тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 з домішками спученого перлітового піску.
  Результати. Одержана статистична математична модель міцності цементного каменю з полегшеного (легкого) тампонажного матеріалу на основі тампонажного портландцементу ПЦТІ-100 і модифікатора-наповнювача спученого перлітового піску залежно від складу цементного розчину і умов тужавіння. На основі аналізу результатів моделювання показано, що введення полегшувальної добавки до тампонажної суміші в кількості до 11 % на суху масу негативно не впливає на міцність цементного каменю. З отриманих гіперповерхонь і контурних кривих визначено характер та ступінь впливу кожного з членів полінома на цільову функцію – міцність цементного каменю G(X1, X2, X3). Найбільш значимим є фактор Х2 – водосумішеве відношення. Далі за значимістю члени моделі-полінома розміщуються в наступному порядку: X3, X32, а при довірчій імовірності 90% цей ряд має вигляд: Х2, X3, X32, X12.
  Максимальна міцність тампонажного каменю G=5,98 МПа має місце в точці оптимуму з координатами: Х1=-0,00589592; Х2=-1,68178; Х3=1,55811.

  Ключові слова: полегшений тампонажний матеріал, спучений перлітовий пісок, ротатабельний центрально-композиційний план експе-рименту, моделювання міцності, Парето-графік, поверхні відгуку, рівняння регресії.

  Список літератури

  1. Концепція геодинамічного походження аномальних пластових тисків в осадовій оболонці земної кори [Електронний ресурс] / О. О Орлов., М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – № 4 (25). – С. 18–23. Режим доступу: http://rrngr.nung.edu.ua/sites/rrngr.nung.edu.ua/files/journals/024/07oooozk.pdf
  2. Орловський В.М. Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні: монографія / В.М. Орловський. – Полтава, 2015. – 129 с.
  3. Горський В. Ф. Тампонажні матеріали і розчини / В.Ф. Горський. – Чернівці, 2006 – 524 с.
  4. Балицкая З. А. Тампонажные растворы для глубоких скважин / З. А. Балицкая, Верещака И. Г., Сачков В. В. и др. – Москва: Недра, 1976. – 120 с.
  5. Булатов А. И. Тампонажные материалы / А. И. Булатов, В. С. Данюшевский. – Москва: Недра, 1987. – С. 164-167
  6. Данюшевський В.С. Справочное руководство по тампонажным матеріалам / В. С. Данюшевский, Р. М. Алиев, И. Ф. Толстых. – Москва: Недра, 1987. – 373 с.
  7. Broni-Bediako E. Oil Well Cement Additives: A Review of the Common Types [Electronic resource] / Broni-Bediako E., Ogbonna F. Joel and Grace Ofori-Sarpong // Oil and Gas Research. – Volume 2. – Issue 2. – 2016. – P 112. – Doi:10.4172/ogr.1000112. Access mode https://www.researchgate.net/publication/303875122_Oil_Well_Cement_Additives_A_Review_of_the_Common_Types
  8. Бойко В.С. Технологія розробки нафтових родовищ / В.С. Бойко. – Івано-Франківськ:, Нова Зоря, 2011. – 509 с.
  9. Properties of Lightweight Cement Mortar Containing Treated Pumice and Limestone / Hesham Alsharie , Talal Masoud , Aziz Ibrahim Abdulla and Aseel Ghanemт // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2015. – Volume 10. – Issue 5. – P. 96–101. DOI: 10.3923/jeasci.2015.96.101
  10. Asad Hanif. Utilizing Fly Ash Cenosphere and Aerogel for Lightweight Thermal Insulating Cement-Based Composites [Electronic resource] / Asad Hanif, Pavithra Parthasarathy, Zongjin Li // International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering. – Volume 11. – Issue 2. – 2017. – P 71–77. Access mode: http://waset.org/publications/10006243/utilizing-fly-ash-cenosphere-and-aerogel-forlightweight-thermal-insulating-cement-based-composites
  11. Lightweight Polyurethane Mortar with Structural Properties [Electronic resource] / Horgnies V., Matthieu M.; Arroyo R., Rodríguez A., Gutierrez-Gonzalez S. // Advanced Materials Research. – Zurich. – 2015. – Volume 1129. – P. 581-585 doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1129.581. Access mode: https://www.researchgate.net/publication/282151488
  12. Durability of Lightweight Slurries for Oilwell Cementing [Electronic resource] / Balthar V. K. C. B. L. M., Toledo Filho R. D., E. de Moraes Rego Fairbairn, C. R. de Miranda // Key Engineering Materials. Switzerland. – Trans Tech Publications. – 2016. – Volume 711. – P. 203–210 doi: 10.4028. Access mode: https://www.scientific.net/KEM.711.203
  13. A. S. Bubnov. The effect of lightweight agents on the density of cement slurry applied during oil and gas well drilling / A. S. Bubnov, V. S. Khorev and I. A. Boyko. // Scientific and Technical Challenges in the Well Drilling Progress IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. – 2015. – Volume 24 012008 doi:10.1088/1755-1315/24/1/012008
  14. В.М. Орловський. Нові полегшені і легкі тампонажні матеріали / В.М. Орловський, С.Г. Михайленко, О.В. Лужаниця // Науковий вісник. – Івано-Франк. нац. тех. унів. нафти і газу. – 2010. – №3. – С. 10 – 14.
  15. Сергеєв П. В., Білецький В. С. Комп’ютерне моделювання технологічних процесів переробки корисних копалин: практикум / Сергеєв П. В., Білецький В. С. – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016. – 119 с.

  Рукопис надіслано до редакції 11.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 004:378.147

  Мета. Теоретично обґрунтувати і розробити основні компоненти комп’ютерно орієнтованої методичної системи навчання інформатики, впровадження яких у навчальний процес будуть сприяти формуванню і розвитку професійних та інформатичних компетентностей студентів гірничих напрямів підготовки вищих навчальних закладів.
  Методи. Метод проблемного навчання реалізується через виконання студентами індивідуальних завдань дослідницького характеру, які передбачають дослідження фундаментальних питань інформатики, сучасних і перспективних інформаційних технологій.
  Наукова новизна. Розробка методичного забезпечення курсу інформатики для студентів гірничих напрямів підготовки ВНЗ.
  Практична значимість. Удосконалення моделі формування інформатичних компетентностей майбутніх гірників.
  Результати. В сучасних умовах розвитку суспільства виникає потреба у спеціалістах, що готові до ефективної праці у різних сферах сучасного виробництва. Отже, якісна підготовка фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ) можлива за умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальний процес. Використання ІКТ має стати нормою не тільки у процесі підготовки фахівців з ІКТ, але й під час підготовки інших фахівців технічного, економічного, гуманітарного профілів.

  Ключові слова: інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, програмне забезпечення, методи і засоби навчання.

  Список літератури

  1. Головань М.С. Використання методу проектів у процесі вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в економічному вузі // Збірник наукових праць. Випуск 3: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 67 – 71.
  2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. / І.М. Дичківська // К.: Академвидав, 2015 – 304 с.
  3. Закон України «Про вищу освіту» // Законодавство України про освіту: зб. законів. – К.: Парламентське в-во, 2014.
  4. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти / За ред.. В. П. Горбатенька : Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 248 с.
  5. Козлакова Г.О. Інформатика: технічне і програмне забезпечення: навчальний посібник для студентів, які вивчають англійську мову / Г.О. Козлакова, П. К. Пахотіна – Умань: Візаві, – 2007. – 178 с.
  6. Люсак А.В. Технології навчання. Науково-методичний збірник. Вип. 13. – Рівне: НУВГП, 2013. – 217 с.
  7. Манако А.Ф., Манако В.В., Павлова Т.П. Педагогічні інновації та трансформація ролі викладача // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / НЦМ ВО МОН України. К., 2005. Вип. 45: Болонський процес в Україні. Ч.1. С. 153 – 164.
  8. Педагогічні технології: теорія та практика / За ред. М.В. Гриньової). – Полтава, 2014. – С. 33 – 47.
  9. Томашевський В.М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.
  10. Триус Ю. В. Особливості навчання інформатики майбутніх економістів / Ю. В. Триус, О. М. Яцько // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015.– № С. 20-25.
  11. Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 480 с.
  12. Яцько О. М. Використання міжпредметних зв’язків у навчанні курсу «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей / О. М. Яцько. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2015.– № С. 210.
  13. Яцько О. М. Форми організації навчання інформатики у ВНЗ в умовах інформаційного суспільства / О. М. Яцько // Інноваційна діяльність та дослідно- експериментальна робота в сучасній освіті: матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції. – Чернівці: ІППО, 2013. – С. 113-126.

  Рукопис надіслано до редакції 11.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.28.04

  Мета. Метою даної роботи є розробка нових, нетрадиційних конструктивно-технологічних рішень в області проведення та кріплення гірничих виробок в залізорудних та інших галузях гірничодобувної промисловості. При проведенні в масиві порід гірничої виробки і в процесі її експлуатації необхідно зберегти необхідні розміри і форму поперечного перерізу виробки, монтаж труб подачі води та свіжого повітря до забою, монтаж кабелів живлення на висоті при цьому забезпечити безпечні умови для роботи людей і транспорту.
  Методи дослідження. Використано комплексний підхід, який включає: аналіз і узагальнення науково-технічної інформації, щодо кріплення виробок великого перерізу, монтажу трубопроводів стисненого повітря і води, електричних кабелів та забезпечення безпеки працюючих гірників.
  Наукова новизна. Удосконалення конструкції запобіжної пересувної вишки та підвищення безпеки працюючих за рахунок використання захисних помостів, які складаються з рам з’єднаних повздовжніми та поперечними запобіжними перемичками, на яких закріплені листи з відпрацьованої конвеєрної стрічки.
  Практична значимість. Запобіжна пересувна вишка застосовується у виробках, камерах, підземних приміщеннях. Вишка пересувається за допомогою будь-якого тягового механізму, а при необхідності вона розбирається, перевозиться платформою в іншу камеру або на інший поверх шахти, а потім складається для наступного використання. Зникає необхідність облаштування складного обладнання, та надається можливість пересування вишки на лижах в процесі проведення виробок, крім того дозволяє використовувати для кріплення виробок великої висоти та об’єму.
  Результати. Використання запропонованої вишки при кріпленні і обладнанні камер великого об’єму забезпечує захист працюючих від травмування падаючими кусками гірської породи, а також дозволяє проводити монтаж і демонтаж обладнання на висоті. Вишка проста за конструкцією, може виготовлятися в декількох секцій шахт, швидко розбирається і складається в умовах підземних камер.

  Ключові слова: запобіжна пересувна вишка, гірнича виробка, монтажні роботи, кріплення, безпека, травмування людей.

  Список літератури

  1. Сборник трудов ДНТУ, 2004. – Вып. 72. – 47 с.
  2. Лысиков Б.А., Большинский М.И. Разработка кафедры по созданию легкого и удобного крепеукладчика простого и надежного резерва повышения безопасности и производительности труда проходчиков. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Гірничо-геологічна”. Вип. 72 / Ред.: Машков Є.О.(голова) та ін. – Донецьк, ДонНТУ, 2004 – 198 с.
  3. О направлении развития технологии сооружения горизонтальных и наклонных горных выработок в сложных горно-геологических условиях / В.В. Гамаюнов, В.П. Друцко, В.Г. Гнездилов, Б.В. Алферов, Ю.С.Шаповал // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2004. – Вип. 51. – С. 92-102.
  4. Устойчивость и крепление горных выработок. Взаимодействие крепи и пород в сложных условиях / Л.:, изд. ЛГИ, 1984. – 111 с.
  5. М.Н. Гелескул. Справочник по креплению капитальных и подгото-вительных горных выработок./ Гелескул М.Н., Каретников В.Н. – М.: Недра, 1982. – 473 с.
  6. Буровзрывные работы, проведение и крепление горных выработок/ C.П. Ананьев, Е.В. Китайский, И.Д. Насонов, В.Е. Нейенбург. –М.: ГОСГОРТЕХИЗДАТ, 1961. – 97 с.
  7. Основы горного дела: Учебник для вузов. — 2-е изд., стер./ П.В. Егоров, Е.А. Бобер, Ю.Н. Кузнецов [и др.] – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2006. — С. 78-79.
  8. Проведение и крепление горных выработок/ В.В. Орлов, А.М. Янчур, Н.С. Бабичев, А.М. [и др.] – М.: Недра, 1965. – 496 с.
  9.Тарасов Л.Я. Проведение и крепление горных выработок./ Л.Я. Тарасов. – М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металургии, 1957. – 516 с.
  10. Гиленко В.А., Федотов В.Н., Цветков В.К. Способы и средства возведення временной крепи в подземных горизонтальних выработках. – М., 1989. – 28 с.

  Рукопис надіслано до редакції 21.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.382.333

  Мета. Метою даної роботи є дослідження можливостей використання електричної машини з двома роторами в якості засобу керування потоками потужності гібридного транспортного засобу, аналіз шляхів підвищення її енергоефективності. Для досягнення зазначеної мети в роботі виконано аналіз існуючих структур гібридних транспортних засобів, переваг та недоліків використання планетарної передачі, як засобу розділення потужності гібридного транспорту, виконано вивчення конструкційних особливостей та режимів роботи чотирипортових асинхронних машин з двома електричними портами та двома механічними портами, розробка математичної моделі та структури системи керування такою машиною.
  Методи дослідження. У роботі використані методи теорії автоматичного керування, методи теорії оптимального керування й методи дослідження нелінійних систем автоматичного керування, варіаційне й матричне обчислення, чисельні методи та методи дискретно-польового моделювання.
  Наукова новизна. Розроблено дискретно-польову модель асинхронного двигуна з двома роторами та структуру системи керування, що дозволяє реалізувати усі основні процеси розділення потужності, що спостерігаються при роботі гібридних транспортних засобів.
  Практична значимість. Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці алгоритмів керування двороторною машиною, що дозволяє виконувати гнучке керування потоками потужності гібридного транспортного засобу з необхідною швидкодією.
  Результати. Проаналізовано існуючі структури гібридних транспортних засобів. Шляхом вивчення особливостей послідовно-паралельної топології доведена значна роль планетарної передачі, як засобу розділення потужності, що фігурує в різних структурних частинах системи – двигун внутрішнього згорання, генератор, електричний тяговий двигун. Шляхом вивчення конструкційних особливостей та режимів роботи електричних машин з двома роторами доведено, що їх використання має значну кількість переваг проти аналогічного використання планетарної передачі, оскільки розділення потужностей в даному випадку відбувається не на рівні механічної енергії, а на рівні електромагнітної.

  Ключові слова: гібридні силові установки, асинхронний двигун, двороторна машина, двигун внутрішнього згорання.

  Список літератури

  1. Сінолиций А.П. Дослідження спостерігача Люенбергера для бездатчикового векторного керування при роботі на низькій швидкості / А.П. Сінолиций, Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2011. – Вип. 3. – С. 38-39.
  2. Тімков О. М. Визначення потужності агрегату для рекуперації кінетичної енергії та мінімальної швидкості з якої доцільно починати рекупераційне гальмування для гібридного автомобіля в залежності від їздового циклу / О. М. Тімков, О. С. Іванов // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 9. – С. 197-201.
  3. Кашуба А. М. Рекуперація кінетичної енергії в автомобілях з гібридною силовою установкою [Електронний ресурс] / А. М. Кашуба // Наукові нотатки. – 2011. – Вип. 35. – С. 93-95.
  4. Осадчук Ю.Г. Синтез алгоритму векторного керування двома асинхронними двигунами, що живляться від одного інвертора / Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич // Вісник Криворізького національного університету. – 2011. – Вип. 28. – С. 150-154.
  5. Тімков О.М. Аналіз послідовної схеми гібридного автомобіля [Електронний ресурс] / О.М. Тімков // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2011. – Вип. 8. – С. 193-197.
  6. Осадчук Ю.Г. Дослідження топологій багаторівневих інверторів з використанням «плаваючих» конденсаторів / Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич, Р.В. Сіянко // Качество минерального сырья. Сборник научных трудов. – С. 420-428.
  7. Liu J. An online energy management strategy of parallel plug-in hybrid electric buses base on a hybrid vehicle-road model / J. Liu, Y. Chen // 19th International conference on intelligent transportation systems. – 2016. – Pp. 927-932.
  8. Козакевич І.А. До питання використання анізотропних властивостей асинхронних двигунів для бездатчикового керування / І.А. Козакевич // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали науково-практичної конференції. – 2014. – С. 60-65.
  9. Xu Q. Comparison analysis of power management used in hybrid electric vehicle based on electric variable transmission / Q. Xu, X. Jiang, S. Cui // 11th Internatinal conference on control. – 2016. – Pp. 1-7.
  10. Сінчук О.М. Аналіз струму нульової послідовності асинхронних двигунів для бездатчикового керування / О.М. Сінчук, Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич // Гірничий вісник. – 2014. – Вип. 98. – С. 23-27.
  11. Xu Q. Research on intelligence torque control for the electrical variable transmission used in hybrid electrical vehicle / Q. Xu, L. Song, D. Tian, S. Cui // International conference on electrical machines and systems. – 2011. – Pp. 1-6.
  12. Козакевич І.А. Дослідження адаптивних систем з задаючою моделлю для бездатчикового векторного керування асинхронним двигуном при роботі на низькій швидкості / І.А. Козакевич, Д.О. Шкурко // Вісник Криворізького технічного університету. – 2011. – Вип. 29. – С. 204-208.
  13. Осадчук Ю.Г. Исследование энергетических характеристик частотно-регулируемых электроприводов / Ю.Г. Осадчук, И.А. Козакевич, А.Н. Зиненко // Вісник Криворізького технічного університету. – 2008. – Вип. 20. – С. 126-130.

  Рукопис надіслано до редакції 21.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.647.2

  На основі аналізу теоретичних й експериментальних робіт і досвіду експлуатації показано, що режими роботи конвеєра й характеристики вантажу мають великий вплив на технічний стан його основних вузлів: стрічки, роликів, барабанів. Однак, застосування регульованого приводу для підвищення коефіцієнта готовності й коефіцієнта технічного використання стрічкового конвеєра дотепер не виконувалося. У відомих дослідженнях не розглянуте також питання раціонального узгодження системи керування режимами роботи й системи діагностування і прогнозування технічного стану конвеєра. Тому розробка принципів керування конвеєром за технічним станом його елементів є доцільною з технічної й експлуатаційної точок зору.
  Технічний стан конвеєрної установки визначається, якщо відомі значення структурних параметрів, що однозначно відповідають певним деталям або вузлам устаткування. Взаємозв’язок між окремими деталями або вузлами устаткування і структурних параметрів являє собою модель технічного стану.
  Модель технічного стану конвеєрної установки складається з моделей основних електромеханічних вузлів. У загальному випадку модель технічного стану може бути представлена в табличній формі, у вигляді n-мірного вектора технічного стану або у видгляді структурної схеми.
  Метою цієї роботи є встановлення залежностей і закономірностей зміни діагностичних параметрів від режимів роботи стрічкового конвеєра для формування принципів керування конвеєром за його технічним станом, що підвищить коефіцієнт готовності й коефіцієнт технічного використання установки.

  Ключові слова: конвеєр, коефіцієнт технічного використання установки, електромеханічні вузли, діагностування.

  Список літератури

  1. Гуленко Г.Н. Совершенствование средств для предупреждения разрушения и контроля целостности конвейерных лент в СССР и за рубежом. – М.: Черметинформация.- 1986.-37с.
  2. Полунин В.Т., Гуленко Г.Н. Эксплуатация мощных конвейеров.- М.: Недра, 1986.-344 с.
  3. Монастирський В.Ф., Плахотник В.И. Прогнозування технічного стану стрічкових конвеєрів за допомогою діагностики. Шахтний і кар’єрний транспорт.- М.: Надра,1986.-Вып.10.-С.38-42.
  4. Экспериментальные исследования влияния технического состояния роликов и ленты на энергоемкость транспортирования/ В.Ф. Монастырский, Й.И.Плахотник, А.Н.Смирнов и др. // Шахтный и карьерный транспорт.-М.: Недра, 1990.-Вып.11.-С.68-71.
  5. Назаренко В.М., Тиханский М.П., Ефименко Л.И. Методы вибродиагностики механизмов ленточного конвейера. Вибрация и вибродиагностика. Проблемы стандартизации. Тез.докл. 3 Всесоюзн. конф.- Нижний Новгород 1991.с. 78-79.
  6. Технічні засоби діагностування: Довідник. В.В. Клюев, П.П. Пархоменко, В.Л. Абрамчук й ін.; Під заг.ред. В.В. Клюева. – М.: Машинобудування, 1989.- 672 с.
  7. Маренич М.К., Дубинина С.В. К вопросу о стабилизации производительности конвейерной линии техническими средствами автоматизации / VII Международная научно-техническая конференция «Автоматизация технологических объектов и процессов» / Сб. научных трудов Донецкий национальный технический университет, Донецк – 2007.- С.26-28.
  8. Воробйов В.А., Тубис А,Б., Нікітіна И.В. Стан і перспективи вдосконалювання температурного захисту електродвигунів. Електротех. пр-сть. Сірий.07. Електр. апарати й пристрої низької напруги: Огляд інформ.- 1990.- Вип.15. – 36 с.
  9. Тиханський М.П., Єфіменко Л.І. Методи й системи діагностики та прогнозування технічного стану стрічкових конвеєрів / Вісник КТУ. Збірник наукових праць. Вип.21.- Кривий Ріг-2008.- С.163-167
  10. Савицький О.І., Єфіменко Л.І. Вплив вибору конструктивних параметрів конвеєра на його експлуатаційні характеристики / Механобрчермет «Энергосбережение в технологии, технике при переработке минерального сырья» Сб. научных трудов ОАО НИПИ – Кривой Рог: Изд-во Механобрчермет.-2010.-Вып.46.- С.59-68.
  11. Тиханський М.П., Єфіменко Л.І. Принципи побудови автоматизованої системи діагностики технічного стану конвеєра / Вісник КТУ. Збірник наукових праць. Вип.25.- Кривий Ріг-2010.- С.250-254
  12. Ефименко Л.И., Тиханский М.П. Диагностические признаки и модели технического состояния приводного двигателя / Вісник КТУ. Збірник наукових праць. Вип.28.- Кривий Ріг-2011.- С.213-218
  13. Савицкий А.И., Ефименко Л.И. Диагностика электродвигателей и параметров конвейера по сигналу мощности (тока) / Новое в технологии и технике переработки минерального сырья» Сб. научных трудов ПАО НИПИ «Механобрчермет» – Кривой Рог: Изд-во Механобрчермет.-2011.- С.208-215
  12. Коллакот А.Р. Диагностирование механического оборудования: Пэр с англ.- Л.: Судостроение, 1990, 296 с..
  13.Применение регулируемого электропривода в шахтных ленточных конвейерах”. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ntc-esp.ru/art3.html

  Рукопис надіслано до редакції 21.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.382.333

  Мета. Метою даної роботи є розробка теоретичних аспектів створення бездатчикової системи ідентифікації кутової частоти обертання та положення ротора вентильного реактивного двигуна тягової електромеханічної системи шляхом використання похідних струмів, що протікають в обмотках.
  Методи дослідження. У роботі використані методи теорії автоматичного керування, методи теорії оптимального керування й методи дослідження нелінійних систем автоматичного керування, варіаційне й матричне обчислення, чисельні методи та методи дискретно-польового моделювання.
  Наукова новизна. Бездатчикове оцінювання кутової швидкості та положення ротора ВРД на основі виміру індуктивності обмоток при збудженні їх короткочасними імпульсами напруги при тому, що індуктивність розглядають як функцію струму та кута повороту ротора, та за відомих значень її максимальної та мінімальної величини дає можливість оцінювати механічні змінні стану електропривода без встановлення датчику на валу двигуна, що є суттєвим в контексті підвищення надійності тягових електромеханічних систем. В свою чергу, існуючі методи передбачають необхідність завчасного визначення електричних параметрів обмоток двигуна та кривої намагнічення сталі машини в залежності від струму та кута повороту ротора, що вносить суттєві складнощі в налаштування системи.
  Практична значимість. Практична цінність отриманих результатів полягає у розробці алгоритмів керування вентильним реактивним двигуном без необхідності встановлення датчика положення ротора на валу двигуна, що суттєво спрощує структуру електромеханічної системи.
  Результати. Визначення кутової швидкості та положення ротора ВРД на основі виміру індуктивності обмоток при збудженні їх короткочасними імпульсами напруги є можливим при аналізі індуктивності як функції струму та кута повороту ротора, та за відомих значень її максимальної та мінімальної величини дає можливість оцінювати механічні змінні стану електропривода без встановлення датчику на валу двигуна, що є суттєвим в контексті підвищення надійності тягових електромеханічних систем.

  Ключові слова: вентильний реактивний двигун, бездатчикове керування, збудження обмоток, струмове керування.

  Список літератури

  1. Rongguang H. Sensorless control of switched reluctance motors based on high frequency signal injection / H. Rongguang, Z. Deng, J. Cai, C. Wang // 17th International conference on Electrical machines and systems, 2014, pp. 3558-3563.
  2. Козакевич, І.А. Адаптивний спосіб компенсації нелінійних властивостей інвертора напруги для бездатчикового векторного керування на низьких частотах обертів [Текст] / І.А. Козакевич // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2014. – Вип. 1. – С. 19-25.
  3. Садовой О.В. Вентильний реактивний електропривод з використанням позитивних зворотних зв’язків / О.В. Садовой, Ю.В. Сохіна, Є.В. Польовий // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2011. — № 3. – С. 82-84.
  4. Yousefi-Talouki A. Sensorless direct flux vector control of synchronous reluctance motor drives in a wide speed range including standstill / A. Yousefi-Talouki, G. Pellegrino // 2016 XXII International conference on electrical machines, 2016, pp. 1167-1173.
  5. Синчук О.Н. Бездатчиковое векторное управление на основе анизотропных свойств машины / О.Н. Синчук, Ю.Г. Осадчук, И.А. Козакевич // Электротехнические и компьютерные системы, К.: «Техника», № 15(91), 2014.
  6. Козакевич І.А. Система бездатчикового векторного керування з використанням релейних регуляторів / І.А. Козакевич // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015, С. 80-82.
  7. Сінчук О. М. Дослідження систем бездатчикового векторного керування асинхронними двигунами з ковзним режимом при роботі на низькій кутовій швидкості / О. М. Сінчук, Ю. Г. Осадчук, І. А. Козакевич // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2015. – № 12 (1121). – С. 150-154.
  8. Осадчук, Ю.Г. Алгоритм компенсації ефекту “мертвого часу” в трьохрівневих інверторах напруги [Текст] / Ю.Г. Осадчук, І.А. Козакевич, І.О. Сінчук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2010. – Вип. 1. – С. 38-41.
  9. Козакевич, І.А. Дослідження адаптивних систем для бездатчикового керування асинхронними двигунами при роботі на низьких частотах обертів [Текст] / І.А. Козакевич // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних система. Наука, освіта і практика. – 2014. – С. 29-31.
  10. Сінчук, О.М. Аналіз способів покращення динамічних властивостей асинхронних електроприводів зі скалярним керуванням [Текст] / О.М. Сінчук, І.А. Козакевич, Д.О. Швидкий // Якість мінеральної сировини. Збірник наукових праць. – 2014. – С. 553.
  11. Козакевич, И.А. Исследование адаптивного наблюдателя полного порядка для низких угловых скоростей двигателя [Текст] / И.А. Козакевич // Перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції. — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”. – 2014. – С. 65-67.
  12. Козакевич, И.А. Исследование адаптивного наблюдателя полного порядка для низких угловых скоростей двигателя [Текст] / И.А. Козакевич // Перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції. — Херсон: Видавничий дім “Гельветика”. – 2014. – С. 65-67.
  12. Monaghan J. J. Smoothed particle hydrodynamics / J. J. Monaghan // Annual Review of Astronomy and Astrophysics. – Clayton, 1992. — Р. 543–574.
  13. Pande G., Beer G., Williams J.R. Numerical Modeling in Rock Mechanics/ G. Pande, G. Beer, J.R Williams.- John Wiley and Sons, 1990.
  14. Williams J.R. O’Connor R. Discrete Element Simulation and the Contact Problem/ J.R. Williams, R.O’Connor// Archives of Computational Methods in Engineering, Vol. 6, 4,1999 – P. 279—304,
  15. G R Liu, M B Liu. Smoothed Particle Hydrodynamics.A Meshfree Particle Method.-2003.-472pp

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.542: 621.61

  Мета.В роботі наголошено на важливості проблеми інтенсифікації процесів випуску насипних матеріалів з будь-яких ємностей в умовах гірничих та гірничозбагачувальних підприємств.
  Методи дослідження. Використання вібраційних засобів боротьби з явищами зависання та зводоутворення матеріалів в блоках, рудозвальних висхідних виробках, бункерах дозволяє су-ттєво знизити їхню кількість за рахунок впливу коливань певних режимів на частинки матеріалу, зниження коефіцієнтів тертя між ними і підвищення тим самим їхньої плинності. Зроблено оцінку актуальності теми дослідження. На підставі огляду науково-технічної інформації розглянуто існуючі варіанти конструкцій таких пристроїв та вимоги до них.
  Наукова новизна. Аналіз різних типів вібраційних приводів показує певні переваги пневматичних віброзбудників. Зроблено висновок про доцільність використання таких вібраційних приводів в умовах підвищеної вологості та використання ви-бухових речовин для ліквідації зависань. Проте більшість конструкцій характеризується ударним режимом роботи, який супроводжується значними динамічними навантаженнями на виконавчі елементи приводів. Практична значимість Оцінка рівня цих навантажень показує, що вони на порядок вище тих, що діють в приводах подібних конструкцій з безударним режимом роботи. Зроблено висновок про небезпечність таких навантажень з точки зору міцності і через це недостатній рівень надійності ударних елементів. Метою дослідження є зниження негативних наслідків ударних навантажень за рахунок застосування безударного режиму роботи приводів, доцільність якого доведена методом по-рівняльного аналізу. Його наукова новизна полягає в пропозиції досягти цього шляхом створення таких умов розподілення повітря в робочих порожнинах приводів, які б забезпечили гасіння динаміки рухомого поршня в кінці прямого і зворотного ходів та неможливість його зіткнення з корпусними деталями. Результати.Реалізація такого рішення дасть можливість отримати на практиці безударний режим роботи і суттєво підвищити рівень надійності та довговічності пневматичних вібраційних приводів гірничого обладнання.

  Ключові слова: пневматичний вібраційний привод, безударний режим роботи, надійність і довговічність віброприводів.

  Список літератури

  1. Гончаревич И.Ф. Вибротехника в горном производстве / И.Ф. Гончаревич // – М.: Недра, 1992, – 319 с.
  2. Гончаревич И.Ф. Некоторые аспекты современного развития вибрационной техники / И.Ф. Гончаревич, Э.Г. Гудушаури // Проблемы машиностроения и надежности машин. – М.: 2008, №5, – с. 116-120.
  3. Потураев В.Н. Вибрационная техника и технологии в энергоемких производствах / В.Н. Потураев // – Дн-ск: НГА Украины, 2002, – 190 с.
  4. Іскович-Лотоцький Р.Д. Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій / Р.Д. Іскович-Лото-цький, Р.Р. Обертюх, І.В. Севостьянов // Вінниця: Універсум, 2006, – 291 с.
  5. Blechman I.I. Revisiting the models of vibration screening process / I.I. Blechman, L.I. Blechman, L.A. Vaisberg, K.S. Ivanov // Vibroengineering PROCEDIA, 2014, V. 3, PP. 169-174.
  6. Гольдштейн Б.Г. Пневматические и гидравлические вибраторы / Б.Г. Гольдштейн, А.М. Школьник // М.: Недра, 1973. – 56 с.
  7. Александров Е.В. Прикладная теория и расчеты ударных систем / Е.В. Александров, В.Б. Соколинский // – М.: Наука, 1969. – 200 с.
  8. Перельцвайг М.И. Исследование динамики ударного пневматического поршневого привода / М.И. Перель-цвайг. – В кн.: Анализ и синтез машин-автоматов // – М.: Наука, 1965.
  9. Воздвиженский Б.И. Современные способы бурения скважин / Б.И. Воздвиженский, А.К. Сидоренко, А.Л. Скорняков // – М.: Недра, 1970. – 352 с.
  10. Исследования с целью разработки исходных данных для создания колонкового перфоратора с независимым поворотом бура: Отчет НИГРИ: Подтема №11-66-2«В». – Кривой Рог: 1966.
  11. Иванов К.И. Техника бурения при разработке месторождений полезных ископаемых / К.И. Иванов, М.С. Варич, В.И. Дусев, В.Д. Андреев // – М.: Недра, 1974. – 408 с.
  12. Самохвалов А.Я. Справочник техника-конструктора / А.Я. Самохвалов, М.Я. Левицкий, В.Д. Григораш // Киев: Техника, 1978. – 592 с.
  13. Зиневич В.Д. Пневматические двигатели горных машин / В.Д. Зиневич, Г.З. Ярмоленко, Е.Г. Калита // М.: Недра, 1975. – 343 с.
  14. Герц Е.В. Расчет пневмоприводов / Е.В. Герц, Г.В. Крейнин // М.: Машиностроение, 1975. – 273 с.
  15. Горбачев Ю.Г. Расчет рабочих параметров безударного инерционного вибровозбудителя ВПС-20 / Ю.Г. Горбачев, Н.Ф. Василенко. – В кн.: Повышение эффективности отработки глубоких карьеров. Сб. научных трудов // Кривой Рог: НИГРИ, 1984. – С. 80-84.

  Рукопис надіслано до редакції 21.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК [662.614.2: 621.51]: 622.012.2

  Мета. Метою даної роботи є аналіз методів охолодження та утилізації і повторного використання теплоти що виробляється в шахтних компресорних установках підчас стиснення повітря.
  Методи дослідження. У роботі використані теоретичні та емпіричні методи дослідження: Розглянуто методи та принципові схеми охолодження такі як: попереднє охолодження, що охолоджує повітря при його всмоктуванні; внутрішнє, що охолоджує повітря в середині корпусу компресора, в свою чергу поділяється на внутрішнє і зовнішнє; та зовнішнє, що охолоджує стиснене повітря шляхом його відведення в охолоджувач винесений за межі компресора. Розглянуто роботи таких вчених як: Мурзіна А. В., Цейтліна Ю. А., Архангельского Л. Н., Каплуна А.А., Носова Ю.П. та інші.
  Наукова новизна. Вперше розглянуто двигун Стірлінга для утилізації теплоти стисненого повітря шахтних компресорних установок, подальшого розвитку набули теплообмінні процеси, що протікають в шахтних компресорних установках.
  Практична цінність. Застосування для утилізації тепла двигуна Стірлінга дозволить підвищити ефективність та зменшити витрати енергії на виробництво стисненого повітря.
  Результати роботи. Проаналізовано можливості та доцільність використання відведеного низькопотенційного тепла зокрема: розглянуто схеми утилізації тепла при паралельному та послідовному включенні повітроохолоджувачів; схему компресорної установки з утилізацією тепла для гарячого водопостачання; схему утилізації тепла компресорної установки тепловими насосами; повітроохолоджувач-утилізатор, який вирішує завдання підвищення потенціалу теплоти, що відбирається; наведено принципові схеми використання теплоти для гарячого водопостачання та подвійну утилізацію теплоти компресорної установки, що має паротурбінний привід, шляхом повторного використання теплоти стисненого повітря та пари. Наведена порівняльна таблиця ефективності таких методів утилізації теплоти як: паросилові установки, повітряні машини стиснення-розширення, термоелектричні модулі, двигун Стірлінга. Зроблено висновок про перспективність використання в подальшому двигуна Стірлінга для утилізації теплоти.

  Ключові слова: утилізації теплоти, шахтна компресорна установка, двигун Стерлінга, енергоефективність, енергозбереження.

  Список літератури

  1. Черкаський В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Підручник для теплоенергетичних спеціальностей вишів. 2-ге вид., перероб. і доп.— Москва: Энергоатомиздат, 1984. – 416 с.
  2. Мурзін В. А., Цейтлін Ю. А. Рудничные пневматические установки.– М.: Надра, 1965.–312 с.
  3. Мурзін В. А., Цейтлін Ю. А. Упрощенный пересчет характеристик турбокомпрессоров при промышленных испытаниях их//Від. вузів МВ і ССО. Енергетика.–1962.–№ 11.–С. 21-25.
  4. Ρіс В. Ф. Центробежные компрессорные машины. М. – Л.: Машгиз, 1951.–245с.
  5. Цейтлін Ю. А., Мурзін В. А. Пневматические установки шахт.–М.: Надра, 1985.–352 с.
  Центробежные компрессорные машины / Ф. М. Чістяков, В. В. Ігнатенко, Н. Т. Романенко, Е. С. Фролов / Під ред. Ф. М. Чістякова.–М.: Машиностроение, 1960.–327 с.
  6. Степанов А. І. Центробежные и осевые компрессоры, воздуходувки и вентиляторы. Пер. с англ.– М.: Машгиз, 1960.–342 с.
  7. Рамзі Камел Ел Гербі Эффективность утилизации тепла комплекса автономного энерго- и хладообеспечения в климатических условиях ливии [Teкст] / Рамзі Камел Ел Гербі, А. Н. Радченко, Рамзи Єл Герби // Зб. наук. праць Енергетика. – 2016. – Вип. № 2. – С. 55–63.
  8. Мурзін В. А., Цейтлін Ю. А. Определение экономически целесо-образной периодичности очистки промежуточных воздухоохладителей шахтных турбокомпрессоров//Горная электромеханика и автоматика. Вип. 36.–1980.–С. 65–68.
  9. Архангельский Л. Н., Каплун А. А., Носов Ю. П. Влияние промежуточного охлаждения на характеристики центробежных компрессоров// Зб. наук. п. Создание и совершенствование шахтных стационарных установок. Шахтные турбомашины.–Донецьк: ИГММК ім. Федорова.– 1976.–№ 40.– С. 53–57.
  10. Скрипніков В. Б. Проблематика проведения мероприятий по энергоресурсосбережению в компрессорных установках//Вісн. Придніпровськ. Держ. Академ. Будівн. та Архітект.–2001.–№ 11.– С. 55–58.
  11. Скрипніков В. Б. Технико-экономическое обоснование энергосберегающей технологии производства сжатого воздуха//Вісн. Придніп-ровськ. Держ. Академ. Будівн. та Архітект.–2001.–№ 10.–С. 57–61.
  12. Федоров Ю. І., Дегтярев В. І. Выбор параметров воздухоохладителя-утилизатора на тепловых трубах для центробежных компрессоров//Сб. научн. тр. Разработка эксплуатация и ремонт шахтных стационарных установок.–Донецьк: ИГММК ім. Федорова.–1990.– С. 242–255.
  13. Дегтярев В. І., Федоров Ю. І. Утилизация тепла сжатого воздуха турбокомпрессоров//Вугілля України.–1997.–№ 11.–С. 33–34.
  14. Мишин Д. С., Прасс І. Г., Пунтусов А. П. Термодинамический анализ работы концевого холодильника компрессора К250-61-1/Праці ЛПИ ім. Калініна. Центробежные компрессорные машины.
  15. Рибалко А. І. Расчетно-экспериментальное исследование процессов в двигателе стирлинга, предназначенном для утилизации бросовой теплоты: дис. … канд. техн. наук : 05.04.02 / Рибалко Андрій Івнович – Новосибірськ, 2011. – 192 с
  16. Оксень Ю.І., Радюк М.В. Анализ эффективности схем утилизации тепла шахтных турбокомпрессорных установок // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн. зб. – Днепропетровск. – 2010. – Вип. 84. – С. 204-210.
  17. Самуся В.І., Оксень Ю.І., Радюк М.В. Оценка эффективности теплонасосной технологии утилизации тепла воздушных турбокомпрессоров // Науковий вісник НГУ. – Днепропетровск. – 2010. – №6. – С. 78 – 82.
  18. Кукіс B.C. Новые пути повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания / B.C. Кукис, В.А. Романов. Челябінськ: КрайРА, 2011.-260 с.

  Рукопис надіслано до редакції 19.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.647.2: 681.518.54

  Мета. Метою даної роботи є зменшення витрат на ремонти, міжремонтне обслуговування конвеєрів, а також своєчасне виявлення і заміна зношених роликів стрічкового конвеєра.
  Методи дослідження. Запропонований метод діагностики стану роликів і стрічки ґрунтується на експрес- аналізі динамічних навантажень, що виникають в електроприводі в пусковому режимі, оцінці енерговитрат на ці процеси при порожньому конвеєрі.
  Наукова новизна. Оцінка динамічних характеристик конвеєра робиться шляхом моделювання залежностей, що зв’язують швидкості, шлях переміщення стрічки на головних і допоміжних барабанах, роликах, динамічне зусил- ля в стрічці з величиною і характером зміни рушійного зусилля, що розвивається електроприводом під час діагностики і при еталонних випробуваннях. Діагностика по запропонованому методу робиться в період часу, коли по черзі залучаються до обертання ролики вантажної гілки конвеєра. У момент початку обертання стрічкою хвостового барабана буде отримана повна інформаційна картина стану елементів вантажної гілки, що обертаються, а можливість діагностики за цим методом припиниться.
  Практична значимість. Розглянута методика діагностики дозволить своєчасно виявляти і замінювати зношені ролики, зменшить час обслуговування і витрати на діагностику стану і зберігання роликів. Результати. Своєчасне виявлення зношених та несправних роликів, їх заміна на працездатні ролики дозволить зекономити матеріальні ресурси на транспортування вантажів, попередити та уникнути аварійних станів стрічки та її ушкоджень, зменшити складські запаси запчастин та необґрунтовані витрати коштів на їх придбання та зберігання.

  Ключові слова: конвеєр, ролик, барабан, стрічка, діагностика, привод, моделювання.

  Список літератури

  1. Назаренко В.М. Режимы работы автоматизированных ленточных конвейеров рудоподготовительного производства: Диссертация доктора технических наук: 05.13.07, 05.05.06/ИГТМ. – Дн-ск, 1990. – 455 с.
  2. Назаренко В.М., Сокотнюк Ю.А. Передаточные функции ленточного конвейера как объекта регулирования // Известия ВУЗов. Электромеханика. – 1986. – №1. – с. 110-114.
  3. Сокотнюк Ю.А. Система автоматического управления наклонным ленточным конвейером: Автореф. дисс. канд. техн. наук: 05.13.07/ДГИ – Дн-ск, 1987. – 16 с.
  4. Назаренко В.М., Кондратенко М.М. Система діагностування стану роликових конвеєрів: шляхи вирішення // Вісник КТУ. –2004. –№4. –с. 77-79.
  5. Economic evaluation of efficiency of investments into energy-saving controlled electric drives of conveyers of mining and processing works. Krutov, G., Savitskyi, A.I., 2014, Metallurgical and Mining Industry, No.6, p.78-81.
  6. Пілецький В.Г. Обґрунтування інструментального діагностування технічного стану шахтних стрічкових конвеєрів: Дис. канд. тех. наук: 05.05.06/НГАУ – Дн-ск, 1999. – 115 с.
  7. Л.И. Ефименко, М.П. Тиханский Долговечность опорных конструкций ленточных конвейеров с регулируемым приводом //- Вісник Криворізького технічного університету, 2012. – Вип. 30. – С. 168-171.
  8. Чермалых А.В., Пермяков В.Н., Майданский И.Я., Иржавский А.С. Исследование технологических режимов работы конвейерной установки с частотно-регулируемым электроприводом. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (3). – С. 68-70.
  9. Кондратенко М.Н. Оценка технического состояния тяговых роликов ленточных конвейеров // Сборник научных трудов национальной горной академии Украины. –Дн-ск, 2001. – №11. т. 2. –С. 99-102
  10. Кондратенко М.Н. Обзор систем диагностики роликоопор ленточных конвейеров // Разраб. рудных месторожд., 2003. – Кривой Рог, КТУ. – Вып. 83. – С.143-149.
  11. Кондратенко М.М., Савицький О.І. Система автоматизованого контролю стану роликоопор конвеєра // Вісник Криворізького технічного університету, 2006. –Кривий Ріг. – Вип.15. – С. 147-150.
  12. Динамика машин для открытых горных и земляных работ / Панкратов С.А. – М.: Машиностроение, 1967. – 447 с.
  13. Основы прикладной теории колебаний и удара / Я.Г.Пановко. – 4-е изд. перераб. и доп. – Л.: Политехника. 1990. – 272 с.
  14. Шендеров А.И., Емельянов О.А., Один И.М. Надежность и производительность комплексов горнотранспортного оборудования. – М.: Недра, 1976. – 247с.
  15. Запенин И.В., Бельфер В.Е., Селищев Ю.А. Моделирование переходных процессов ленточных конвейеров. – М.: Недра, 1969. – 56 с.
  16. Ленточные конвейеры в горной промышленности / В.А. Дьяков, Л.Г. Шахмейстер, В.Г. Дмитриев и др. – М., Недра, 1982, 349с.
  17. Спиваковский А.О., Потапов М.Г., Приседский Г.В. Карьерный конвейерный транспорт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., Недра, 1979. 264 с.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 728.2-52: 004.9

  Мета. Метою даної роботи є розробка автоматизованої системи та диспетчеризації багатоквартирних будівель на базі мікроконтролерів Raspberry Pi та сенсорних панелей для візуалізації процесів оператора Magelis XBT GT  виробництва фірми Schneider Electric, яка б контролювала та розподіляла використання енергії між та нетрадиційними джерелами.
  Методи дослідження. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, систематизація існуючих підходів і методів до розробки енергоефективних автоматизованих систем для обґрунтування актуальності, мети і завдань дослідження; методи математичної статистики; методи динамічного програмування для визначення оптимального розподілу традиційних та нетрадиційних енергоресурсів.
  Наукова новизна. Проведена наукова оцінка доцільності впровадження даної системи, вирішена задача динамічного програмування за принципом оптимальності Белмана задля раціонального розподілення енергії між нетрадиційними та традиційними джерелами та отримання найбільшої економії.
  Практична значимість. У статті запропонована система контролю використаної енергії, яка мінімізує використання енергії від традиційних джерел, замінюючи її енергією від нетрадиційних, з використанням сонячних панелей, колекторів, вітрових генераторів тощо. Завдяки цьому жителям така система дозволить значно зменшити витрати на комунальні послуги, а державі – скоротити виплати субсидій населенню, що значно підвищить економічний рівень України в цілому. Завдяки датчикам віддаленого управління, що також є частиною системи, підвищиться рівень безпеки та захищеності жильців будинку, їх благополуччя в цілому. Завдяки сенсорним панелям можливо візуалізувати процес управління використанням енергію та проводити необхідні операції з отриманими даними.
  Результати. Результатом роботи є запропонована концепція автоматизованої системи диспетчеризації та контролю споживаної енергії з використанням не тільки традиційних джерел, а й нетрадиційних, створена на базі логічних мікроконтролерів віддаленого управління з використанням технології IoT.

  Ключові слова: енергоефективність, інтернет речей, мікроконтролери, нетрадиційні джерела енергії, автоматизація, оптимізація.

  Список літератури

  1. Нова-Ком. Тарифи на комунальні послуги [Електронний ресурс] – Режим доступа: https://www.novakom.com.ua/tarifs.html, вільний (дата звернення 10.03.2017) – Мова: укр.
  2. Автоматизированные системы управления домом [Электронный ресурс]: интернет-статья. – Режим доступа: http://youhouse.ru/po/sistema.php, свободный (дата обращения 10.03.2017) – Язык: рус.
  3. Raspberry Pi [Electronic resource]: free encyclopedia. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi. – Last access: 10.03.2017. Language: eng.
  4. Raspberry Pi для домашней автоматизации. Структурная схема [Электронный ресурс]: интернет-статья. – Режим доступа: http://electromost.com/news/raspberry_pi_dlja_domashnej_avtomatizacii_chast_chetvertaja/2014-03-17-119, свободный (дата обращения 10.03.2017) – Язык: рус.
  5. Человеко-машинный интерфейс. Автоматизация & Контроль: каталог компании Schneider Electric. – К.:2007. – 140 с.
  6. Автоматика-Север. Графические терминалы серии Magelis XBT GT [Электронный ресурс]: интернет-магазин. – Режим доступа: http://avtomatika.info/catalog/graficheskie-terminalyi-serii-magelis-xbt-gt/, свободный (дата обращения 11.03.2017 ) – Язык: рус.
  7. Best raspberry pi home automation tutorial: web based [Electronic resource]: online articles. – Mode of access: https://diyhacking.com/raspberry-pi-home-automation/, free (date of appeal 11.03.2017) – Language: eng.
  8. 20 awesome projects for Raspberry Pi [Electronic resource]: online article. – Mode of access: http://www.mnn.com/green-tech/computers/photos/20-awesome-projects-raspberry-pi/raspberry-pi-home-automation, free (date of appeal 11.03.2017) – Language: eng.
  9. Build an Entire Home Automation System with a Raspberry Pi and Arduino [Electronic resource]: online article. – Mode of access: http://lifehacker.com/build-an-entire-home-automation-system-with-a-raspberry-1640844965, free (date of appeal 11.03.2017) – Language: eng.
  10. PiDome – Home automation [Electronic resource]: online articles. – Mode of access: https://pidome.org, free (date of appeal 12.03.2017) – Language: eng.
  11. Практичні проблеми у ЖКГ та шляхи їх вирішення: конференція молод. вчен. каф. права (Харків, 2016) / Ю.В. Злобіна. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016. – 3 с.
  12. Сухай, О. Є. Аналіз фінансового забезпечення програми енергоефективності житлово-комунального господарства / Ольга Євгенівна Сухай, Ольга Семенівна Кіндзюр // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 22. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 1993-0259.
  13. Реалізація системи віддаленого керування електроживленням на базі сучасної платформи ІоТ / Старкова О.В. [та ін.] // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2016. – №2(42). – с.107-115.
  14. Концепція автоматизованої системи аудиту та моніторингу енергоефективності будівель / Вовк А.І. [та ін.] // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології»: Тез.доп. – Житомир, 2014.
  15. Internet of Things For Energy Efficiency [Electronic resource]: online article. – Mode of access: http://news.sap.com/internet-things-energy-efficiency/, free (date of appeal 12.03.2017) – Language: eng.
  16. Internet of things in energy efficiency The internet of things [Electronic resource]: online article. – Mode of access: http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=2822887, free (date of appeal 11.03.2017) – Language: eng.
  17. Energy Efficiency of the Internet of Things [Electronic resource]: technology and energy assessment report. – Mode of access: http://edna.iea-4e.org, free (date of appeal 12.03.2017) – Language: eng.
  18. Moreno V. M., Benito Úbeda, Antonio F. Skarmeta, Zamora M.A. How can We Tackle Energy Efficiency in IoT Based Smart Buildings? Sensors, 2014, 14, 9582-9614; DOI: 10.3390/s140609582
  19. Using smart hardware to improve IoT energy efficiency [Electronic resource]: online article. – Mode of access: https://electronicsnews.com.au/using-smart-hardware-to-improve-iot-energy-efficiency/, free (date of appeal 10.03.2017) – Language: eng.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.232.72

  Мета. Дослідити теоретичне та практичне застосування ідеї безвибухової розробки гірських порід на залізорудних кар’єрах, а також можливості введення кар’єрних комбайнів фрезерного типу у комплекс технологічних процесів сучасного гірничого виробництва при відпрацюванні крутоспадного родовища.
  Методи. Комплексний аналіз стану теоретичної і практичної ефективності застосування комбайнів фрезерного типу для реалізації безвибухової технології відпрацювання покладу скельних гірських порід. Огляд перспективи застосування гірничих комбайнів фрезерного типу. Аналіз особливостей руйнування гірського масиву без використання буро-вибухових робіт в залежності від їх фізико-механічних властивостей комбайнами фрезерного типу.
  Наукова новизна. Встановлення взаємозв’язку між параметрами елементів системи розробки та робочими і технологічними параметрами комбайнів фрезерного типу при відпрацюванні крутоспадних залізорудних родовищ. Підвищення техніко-економічних показників роботи кар’єру при адаптації безвибухової розробки породних масивів до діючої технології розробки родовища виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу в умовах відпрацювання крутоспадних родовищ.
  Практична значимість. Адаптація технології розробки скельних гірських порід комбайнами фрезерного типу до умов сучасних залізорудних кар’єрів та дослідження критеріїв оцінки ефективності її вибору і застосування у діючу технологію.
  Результати. Встановлено, що подальше вивчення застосування комбайнів фрезерного типу в технологічних комплексах кар’єра, дає можливість використовувати ефективну безвибухову розробку породного масиву. Завдяки удосконаленню критеріїв ефективної оцінки безвибухового способу відпрацювання гірських порід виникає можливість економічно доцільно адаптувати даний спосіб до умов діючої технології відкритої розробки. Обґрунтування раціональної роботи транспортного та виймально-навантажувального обладнання з кар’єрними фрезерними комбайнами є найважливішою умовою, що забезпечує високопродуктивне використання спільної роботи комбайнів фрезерного типу та технологічного комплексу кар’єра при мінімальних витратах розробки гірських порід.

  Ключові слова: породний масив, відпрацювання порід, механічне знеміцнення гірських порід, фрезерний комбайн, технологічні проце-си, безвибухова розробка.

  Список літератури

  1. Толстов Е. А. Современные технологии добычи и обогащения фосфоритовых руд Джерой-Сардаринского месторождения / Е. А. Толстов, А. М. Кустов, С. Б. Иноземцев // Горный журнал. – 2002. – Специальный выпуск. – С 32–35.
  2. Вусик О. О., Пижик А. М. Аналіз стану і перспектив безвибухової розробки гірських порід виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, КНУ, 2017. Вип. 44. – С. 29–33.
  3. Шолох Н. В. Формирование качества полезного ископаемого и рудного сырья горнорудных предприятий / Н. В. Шолох, А. Л. Топчий // Гірничий вісник. – Кривий Ріг, КНУ, 2014. – Вип. 97. – С. 26–30.
  4. Адигамов Я. М., Мининг С. Э. Нормирование потерь полезных ископаемых при добыче руд. – М.: Недра, 1978.
  5. Кузьмин В. И., Мининг С. Э., Редъкин Г. М. Геометризация и рациональное использование недр. – М.: Недра, 1991.
  6. Ржевский В. В. Технология и комплексная механизация открытых горных работ. Учебник, изд. 3, перераб. И доп. / В. В. Ржевский // – М.: Недра, 1980. – 631 с.
  7. Мец Ю. С. Эффективный комплекс буровзрывных работ при отработке уступов увеличенной высоты / Ю. С. Мец, А. Ю. Антонов // Гірничий вісник. – Кривий Ріг, КНУ, 2014. – Вип. 97. – С. 7–11.
  8. Исследование рыхлимости карбонатных пород сейсмическими методами. – В кн.: промышленность нерудных и неметаллорудных материалов. М., ВНИИЭСМ, 1972, с. 7–12.
  9.Методические указания по оценке механического состояния горных массивов с помощью упругих волн / В. В. Ржевский, О. П. Якобашвили, А. И. Цыкин и др. М., Сектор физико-технических горных проблем ИФЗ им. О. Ю. Шмидта, 1976.
  10. Шапар А. Г. й ін. Ресурсозберігаючі технології видобутку корисних копалин на кар’єрах України. – К.: Наукова думка, 1998.
  11. Виницкий К. Е. О ресурсосберегающих технологиях и комплексном освоении недр / Горные науки, промышленность. – М.: Недра, 1989.
  12. Мининг С. Э., Мининг С. С. Об оценке стоимости запасов твердых полезных ископаемых // Горный журнал, 2002. – № 9. – С. 6–8.
  13. Яковлев В. Л. Проблемы и перспективы развития открытых горных разработок // Проблемы геотехнологии и недроведения (Мельниковские чтения): Докл. международной конференции, 6-10 июля 1998 г. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – Т. 2.
  14. Воловик В. П., Голярчук Н. И., Бельченко Е. Н. Современное состояние горно-обогатительных комбинатов Кривбасса и перспективы их развития / Металлургическая и горнорудная промышленность, 2000. – № 4. – С. 59–61. – № 5. – С. 80–83.
  15. Куделя А. Д. Комплексное использование минеральных ресурсов железорудных горнообогатительных комбинатов. – К.: Наукова думка, 1984.
  16. Сидоренко В.Д. К вопросу повышения эффективности работы циклично-поточной технологии на криворожских карьерах / В.Д. Сидоренко, Е.А. Несмашный // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, КНУ, 2012. Вип. 33. – С. 8–12.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.272:004

  Мета. Метою роботи є удосконалення методів перспективного планування роботи кар’єру, зокрема двовимірних методів Лерчса-Гроссмана визначення його оптимального контуру. Результатом роботи тільки алгоритму Лерчса-Гроссмана є множина оптимальних контурів у розрізах, які відрізняються за формою та глибиною розробки. Потрібно узгодити конфігурацію контурів у розрізах для коректної форми робочого простору кар’єру.
  Методи дослідження. Після площинного алгоритму Лерчса-Гроссмана визначення оптимальних контурів на розрізах пропонується провести додаткову обчислювальну обробку методами відновлення пропуску даних. Проаналізована робота методів заповнення середніми значенням, підстановки, множинної лінійної регресії, Бартлетта, Resampling, ZET, ZETBraind. Пропонується результати роботи удосконалених алгоритмів приймати як альтернативи при виборі ефективного контуру кар’єру методами теорії прийняття  рішень.
  Наукова новизна. Перспективне планування роботи кар’єру розглядається як задача прийняття рішень, причому до відомих та впроваджених методів Лерчса-Гроссмана (мережевого та динамічного) потрібно додати моделювання робочої зони кар’єру за допомогою додаткових моделей відновлення пропуску даних, що призведе до збільшення ефективності відробки родовища.
  Практична значимість. Отримані результати аналітичного моделювання дозволяють внести корективи до методології визначення граничних контурів кар’єрів, що надає можливість збільшити адаптивність отриманих результатів моделювання до проектних контурів. Проаналізовано методи відновлення пропусків даних можуть лягти в основу представлення задач перспективного планування на базі методології прийняття рішень як аналіз багатокритеріальних альтернатив, де в якості критеріїв використовується загальний грошовий потік, об’єм видобутої гірничої маси, коефіцієнт розкриття та інші гірничо-економічні показники.
  Результати. Проведене моделювання показало можливість та доцільність використання для визначення граничних контурів кар’єра як об’ємного, так і площинного методу Лерчса-Гроссмана за умови подальшої узгодженості отриманих рекомендованих альтернатив. Для визначення найкращого кар’єру пропонується використовувати багатокритеріальний аналіз (наприклад, підхід аналітичної ієрархії), застосування якого дозволить сформувати ваги критеріїв та на їх базі провести ранжування альтернатив і вибір найкращої з них.

  Ключові слова: перспективне планування, кар’єр, алгоритм Лерчса-Гроссмана, відновлення пропуску даних, теорія прийняття рішень.

  Список літератури

  1. Ю.Е. Капутин. Горные компьютерные технологии и геостатистика. – СПб.: Недра, 2002.
  2. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки месторождений полезных ископаемых. Часть 1. Горные работы. Ликвидация горнодобывающих предприятий. Технико-экономическая оценка и показатели. СОУ-Н МПП 73.020-078-1:2007. Издание официальное. – Киев, Министерство промышленной политики Украины, 2007.
  3. Н.В. Назаренко, С.Н. Шолох. Автоматизация перспективного планирования карьеров горнообогатительных комбинатов на основе геоинформационных технологий.– Металлургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск, 2016. – №4.- C.90-95.
  4. kai.ua/ru/products/k-mine.
  5. В.Є.Снитюк. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми. – К., Маклаут, 2008. – 364 с.
  6. Nazarenko M.V. Correlation model of enrichment process creation / M.V. Nazarenko, N.V. Nazarenko \\ Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – Vol. 6.
  7. www.geovia.com/products / MineSched879
  8. Арсентьев А.И., Советов Г.А. и др. / Планирование развития горных работ в карьерах // М.: Недра, 1972.
  9. Компьютеры и системы управления в горном деле за рубежом / Ю.П. Астафьев, А.С. Зеленский, Н.И. Горлов и др. // М.: Недра, 1989.
  10. P.K. Achireko / Application of Modified Conditional Simulation and Artificial Neural Networks to Open Pit Optimization // Dalhousie University Daltech, Halifax. – 1998.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 624.012.454

  Мета. Визначення напружено-деформованого стану балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою. З’ясування впливу відмінностей механічних властивостей композитної арматури від металевої на показники міцності, жорсткості та тріщиностійкості згинних конструкцій.
  Методи дослідження. Аналіз існуючих експериментальних відомостей експлуатаційних показників згинних елементів армованих композитною арматурою у порівнянні з конструкціями армованими металевою арматурою.
  Наукова новизна. Узагальнені дані експериментальних випробувань згинних конструкцій армованих композитною арматурою та зроблені висновки. Визначено потребу в додаткових конструктивних заходах для підвищення жорсткості та зменшення ширини розкриття тріщин таких конструкцій. Запроектовано експериментальні зразки балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою.
  Практична значимість. Аналіз експериментальних відомостей роботи згинних елементів армованих базальтовою арматурою дозволяє стверджувати про можливість її застосування для армування будівельних конструкцій. Наведено конструктивні заходи потрібні для забезпечення вимог за другою групою граничних станів при армуванні конструкцій композитною арматурою. Визначено напрямок подальших досліджень по розвитку способів підвищення показників жорсткості згинних конструкцій армованих композитною арматурою.
  Результати. Встановлено, що балки армовані композитною арматурою у порівнянні з балками армованими металевою арматурою мають у 1,5-3 рази вищі показники несучої здатності та ≈ на 60% більші прогини. Запроектовано дослідні зразки балок зі змішаним армуванням металевою та базальтовою арматурою, які повинні забезпечити відповідність показників міцності та жорсткості нормативним вимогам. Розроблено програму експериментальних випробувань дослідних зразків.

  Ключові слова: композитна арматура, базальтова арматура, змішане армування, балка, міцність, прогин.

  Список літератури

  1. ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу. – К.: Мінрегіон України, 2012. – 34с.
  2. Коваль П. М., Гримак О. Я. Вплив малоциклових навантажень на роботу бетонних балок, армованих базальтопластиковою арматурою // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2016. – №10. с. 35-42.
  3. Солдатченко, О. С. Міцність, жорсткість та тріщиностійкість згинальних конструкцій зі склопластиковою і базальтопластиковою арматурою : дис.…канд. техн. наук : 05.23.11 / Солдатченко Олександр Сергійович. – Київ, 2012. – 196 с.
  4. Mohamed, E., “Behaviour of continuous concrete slabs reinforced with frp bars”, PhD thesis, University of Bradford, UK, 2013, 177pp.
  5. Masmoudi, R., Béland, S., and Benmokrane, B. 1999 . “Experimental evaluation of Kb factor for glass and carbon isorod FRP rebars”. Technical Report No. 02-1999, submitted to Pultrall Inc., Thetford Mines, Qué
  6. Habeeb, M. N., and Ashour, A. F. 2008 . “Flexural behavior of continuous GFRP reinforced concrete beams.” J. Compos. Constr., 12(2), 115–124.
  7. El-Mogy, M., El-Ragaby, A. and El-Salakawy, E. 2010 . “Flexural Behaviour of FRP-Reinforced Continuous Concrete Beams.” ASCE Journal of Composites for Construction, 14(6), 486-497.
  8. Pouya, B., “Experimental investigation of the mechanical and creep rupture properties of basalt fiber reinforced polymer (bfrp)”, PhD thesis, University of Akron, the USA, 2011, 216pp.
  9. Mahroug, M., Ashour, A. F., and Lam, D. (2013). Experimental response and code modelling of continuous concrete slabs reinforced with BFRP bars. Composite Structures, 107, 664-674.
  10. Ovitigala, T., and Issa, M. (2013). Flexural behavior of concrete beams reinforced with basalt fiber reinforcement polymer (BFRP) bars. Paper presented at the 11th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Structures, Guimarães, Portugal.
  11. Pawłowski, D., & Szumigała, M. (2015). Flexural behaviour of full-scale basalt FRP RC beams–experimental and numerical studies. Procedia Engineering, 108, 518-525.
  12. K. L. Kudyakov1, V. S. Plevkov1 and A. V. Nevskii1 (2015), Strength and deformability of concrete beams reinforced by non-metallic fiber and composite rebar, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 71 /1/012030.
  13. Suzan A.A. Mustafa, Hilal A. Hassan (2017), Behavior of concrete beams reinforced with hybrid steel and FRP composites, HBRC Journal, Housing and Building National Research Center [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2017.01.001.
  14. Akiel Mohammad, El-Maaddawy Tamer, El Refai Ahmed. Flexural tests of continuous concrete slabs reinforced with basalt fiber-reinforced polymer bars, CSCE 2016 Resilient Infrastructure, London, Ontario (June 1 – 4, 2016), 1-7.
  15. Aiello, M. A., and Ombres, L. (2002). Structural performances of concrete beams with hybrid (fiber-reinforced polymer-steel) reinforcements. Journal of Compositesfor Construction, 6(2), 133-140.
  16. Leung, H., and Balendran, R. (2003). Flexural behavior of concrete beams internally reinforced with GFRP rods and steel rebars. Structural Survey, 21(4), 146-157.
  17. Elsayed, T. A., Eldaly, A., El-Hefnawy, A., and Ghanem, G. (2011). Behavior of Concrete Beams Reinforced with Hybrid Fiber Reinforced Bars. Advanced Composite Materials, 20(3), 245-259.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 681.5.01

  Мета.Для підвищення ефективності виробництва вуглецевих виробів як даної технологічної стадії, так і, як результат, всього виробництва вуглецевих виробів у цілому необхідне формулювання критерію оптимального керування та обмежень на технологічні параметри процесу та показників його якості.
  Методи дослідження. Досліджено процес випалювання вуглецевих заготовок з метою створення системи оптимального управління. Проведено аналіз існуючих досліджень, визначені фактори та їх вплив на процес випалювання та тепловий баланс камери, розглянуті основні спосіб введення процесу випалювання, наведені переваги та недоліки кожного з способів.
  Наукова новизна. Розглянуто та проаналізовано техніко-економічні показники, які можуть бути використані як критерії оптимального керування процесом випалювання вуглецевих виробів, а саме: рентабельність, прибуток від реалізації продукції, собівартість готової продукції, експлуатаційні витрати, продуктивність. Також розглянуто питання використання якісних показників як критеріїв оптимального керування, таких як: об’ємна щільність, питомий електричний опір, теплопровідність.
  Практична значимість. Наведено переваги та недоліки приведених критеріїв, обрано складову експлуатаційних витрат як критерій оптимального керування процесом. Крім критерію оптимальності для постановки задачі керування процесом випалювання вуглецевих виробів сформульовано обмеження, які діють у процесі керування та проведена їх умовна класифікація. Показано, що у зв’язку з неможливістю контролювати показники якості виробів, що випалюються, безпосередньо під час процесу, для забезпечення їх заданої якості потрібно враховувати обмеження на температурний режим процесу, що є складною задачею, враховуючи їх взаємозв’язок. Сформульована постановка задачі керування процесом випалювання вуглецевих виробів.
  Результати. Для розв’язання поставленої задачі керування у подальших дослідженнях потрібно розробити математичну модель процесу випалювання та метод врахування взаємозв’язаних  параметричних обмежень.

  Ключові слова: процес випалювання, вуглецеві заготовки, критерій управління, технологічні обмеження, оптимальне керування.

  Список літератури

  1. Санников А. К. Производство электродной продукции [Текст] / А. К. Санников, А. Б. Сомов, В. В. Ключников и др. – М.: Металлургия, 1985 г. – 129 с. – Библиогр.: с. 128. – 1230 экз.
  2. Пулинец И. В. Влияние технологических параметров процесса обжига на Качество углеграфитовых заготовок / И. В. Пулинец // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 6. – С. 59-62.
  3. Исследование газовыделенияпри обжиге электродного образца / Шилович Т.Б., Соколов М.Ю. «Металлургическая теплотехника». Выпуск 3 (18), 2011 УДК 662.749.39
  4. Газовыделение образцов электродной массы при термообработке Панов Е.Н., Шилович Т.Б., Лелека С.В., Шилович Я.И., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»
  5. Совершенствование регламентов обжига с учетом динамики газовыделения обжигаемых заготовок Карвацкий А.Я. Лелека С.В. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6/5 ( 54 ) 2011 УДК 536.2
  6. И. В. Пулинец, Е. Н. Панов, А. Я. Карвацкий, С. В. Лелека, Т. В. Лазарев, Т. В. Чирка Теплообмен в многокамерных печах обжига углеграфитовых изделий монография Киев НТУУ «КПИ» 2014
  7. Печи электродных заводов / Чалых Е.Ф., Пащенкова Л.Ф. Учебное пособие. – Москва: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1983. – 76 с.
  8.Усовершенствование технологии обжига электродных материалов / В. П. Фокин, А. А. Малахов, С. А. // Цветные металлы. — 2002. — № 4. — С. 48—51
  9. Пулінець І. В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук спец. 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»/ Київ – 2013 – 20с.
  10. Сошкин Г. С. Исследование процесса обжига электродной продукции в многокамерных печах и разработка системы управления технологическим режимом автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук Спец. 05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» / Владикавказ – 2012– 24с.
  11. Шибалов С. Н. Совершенствование тепловых процессов с целью повышения качества обжига заготовок из углеродистых материалов автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук Спец. 05.16.02 ≪Металлургия черных, цветных и редких металлов≫ / Москва2004– 36с.
  12. Молокова Т.Л., Харламповин ГЖ, Сухорукое И.Ф. – Химия твердого топли¬ва, 1977, № 6, с. 114-120.
  13. Сухорукое И.Ф., Атминский А.И., Львова О.К. и др. – Цветная металлургия, 1965, №20, С. 51-55.
  14. Жученко О.А. Statement of the optimization problem of carbon products production // Міжнародний науково-виробничий журнал «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів» Vol. 8, issue 2/2016. С. 39-44

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.233.05

  Мета. Метою цієї роботи є розробка штирьових коронок для буріння компенсаційних свердловин. Застосування компенсаційних шпурів і свердловин забезпечує можливість підвищення потужності вибуху на кожному одиничному шпурі (свердловині), що дозволяє знизити загальну кількість пробурених шпурів в прохідницькому забої і зменшити кількість вибухових речовин, патронів бойовиків, мідних дротів при заряджанні забою. Проте буровий інструмент для формування компенсаційних шпурів і свердловин далеко недосконалий.
  Методи дослідження. Не розглядалася ефективність передачі енергії ударного імпульсу в буровому інструменті з урахуванням його геометричних параметрів, що сприяло передачу енергії до породоруйнуючим елементав бурової коронки з мінімальними втратами, що значно підвищує ефективність руйнування гірської породи.
  Наукова новизна. Рішення цієї задачі складає актуальність роботи. Її метою є моделювання проходження ударного імпульсу через буровий інструмент з пошуком раціональних геометричних параметрів бурового інструменту.
  Практична значущість. Отримані авторами аналітичні залежності для визначення геометричних параметрів коронки, дозволяють спроектувати коронки-розширювачі для буріння компенсаційних вибухових свердловину  швидкість буріння яких підвищена на 45 %.
  Результати. В результаті застосування емпіричних залежностей була спроектована коронка для буріння компенсаційних свердловин, швидкість буріння якої в 1,9 разів вища, ніж у коронки-розширювача КРР- 65, а питомий знос в 1,5 разів менше.

  Ключові слова: бурова коронка, компенсаційна свердловина, швидкість буріння, коронки-розширювачі, міцність породи.

  Список літератури

  1. Каварма И.И. Новый штыревой породоразрушающий инструмент для бурения скважин на шахтах Кривбасса / И.И.Каварма, А.А.Хруцкий // Разраб. рудн. месторожд. – Кривой Рог, 2002. – КТУ. – Вып. 78.
  2. Чувилин А.М., Ермаов Г.Т., Соколов Н.П. и др. Применение коронок – расширителей для бурения компенсационных скважин на проходческих работах / А.М. Чувилин, Г.Т. Ермаов, Н.П. Соколов и др. // Минцветмет СССР, ЦНИИ экономики и информации цветной металлургии. Обзорная информация. Вып. 6. М. 1988. 39 с.
  3. Рабинович М.И. Введение в теорию колебаний и волн / М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. – М.: Регулярная и хаотическая механика, 2000. – 560 с.
  4. Жуков И.А. Формирование упругих волн в волноводах при ударе по ним полукатеноидальными бойками: Автореф. дисс. канд. техн. наук. – Томск, 2005. – 132 с.
  5. Рындин В.П. Определение энергетических параметров и совершенствование динамики ударных систем бурильных машин: Автореф. … дисс. докт. техн. наук. – Кемерово, 2005. – 330 с.
  6. Губанов Е.Ф. Ударное разрушение хрупких сред при использовании в них отверстий без поворота инструмента: Автореф. дисс… канд. техн. наук. – Томск, 2003. – 22 с.
  7. Эйгелес Р.М. Пути использования результатов экспериментального исследования единичных актов разрушения горных пород для решения некоторых задач бурения / Р.М.Эйгелес, Ю.А.Боксерман // Разрушение горных пород. – М. : ВНИИБТ, 1975. – Вып. 33. – С.200-209.
  8. Протасов Ю.И. Теоретические основы механического разрушения горных пород / Ю.И.Протасов. – М. : Недра, 1985. – 242 с.
  0. Прядко Ю.А. Разработка методики проектирования коронок с цилиндросферическими твердосплавными вставками для штангового бурения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. тех. наук: спец. 05.05.06 «Горные машины» / Ю.А.Прядко. – ИГД СО АН СССР. – Новосибирск, 1988. – 21 с.
  10. Хруцкий А.А. Методика проектирования штыревых коронок для бурения скважин / Вісник Криворізького технічного університету, 2008. – Кривий Ріг. – КТУ. – Вип. 20. – С.98-102

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7.622.341.1

  Мета. Метою даної роботи є визначення можливості та необхідності збагачення змішаних руд в Україні та закордоном та вдосконалення технології їх переробки. Технологічна і економічна оцінка найбільш ефективної та екологічно чистої технології збагачення змішаних залізних руд, яка забезпечить отримання високоякісного концентрату при мінімальних втратах заліза з хвостами. Отримання високоякісних концентратів зумовлено складною рудної базою розроблюваних родовищ і невисокою їх конкурентоспроможністю, що можливо досягти завдяки розвитку технологій та обладнання при збагаченні залізних руд.
  Методи дослідження. Аналіз раніше виконаних досліджень і розробок з переробки змішаних залізних руд в Україні, СНД і країнах далекого зарубіжжя. При аналізі технологій переробки змішаних залізних руд, що дозволяють отримувати високоякісні концентрати з’ясовано, що найбільш перспективним напрямком робіт з підвищення якості концентрату є зниження вмісту шламів, утворених при рудопідготовці, які в подальшому погіршують якість магнітного продукту.
  Наукова новизна. Ефективність комплексної переробки змішаних (напівокіслених) залізних руд досягається шляхом оптимізації глибини їх збагачення, дозволяючи визначити граничні умови механічних методів розділення на основі розкриття, знешламлювання, магнітної сепарації мінеральних компонентів. Вибір оптимального технологічного обладнання для збагачення змішаних руд здійснюється на основі показників ефективності розділення.
  Практична значимість. Поліпшення ефективності процесів подрібнення і магнітної сепарації завдяки оптимізації глибини збагачення, визначених граничних умов застосування механічних способів переробки змішаних залізних руд та на основі поліпшення параметрів розкриття і сепарації мінеральних компонентів.
  Результати. Показано, що у вітчизняній практиці переробка змішаних залізних руд відсутня, у зарубіжній практиці застосовується, більшою мірою, технологія гравітаційно-флотаційного збагачення. На підставі досвіду роботи передових зарубіжних фабрик, що переробляють аналогічну сировину, а також на основі власних експериментальних досліджень визначено технологічні можливості магнітного збагачення змішаних залізних руд з попередньою підготовкою сировини до збагачення. Використання операції знешламлення руди перед збагачувальним переділом значно покращує технологічні показники їх магнітного збагачення, що в комплексі дозволить отримувати концентрати з вмістом заліза більше 65%.

  Ключові слова: змішані залізні руди, технологія збагачення, рудопідготовка, шламоутворення, магнітна сепарація, концентрат.

  Список літератури

  1. Остапенко П.Е. Теория и практика обогащения железных руд. – М.: Недра, 1985. – 207 с.
  2. Звягинцев А.Г. Новые методы магнитной обработки пульп при обогащении железосодержащих руд / А.Г. Звягинцев, А.Н.Чеменев, В.В.Шархов, О.В. Горячко // VIII Конгресс обогатителей стран СНГ. – II том. – М.: МИСиС, 2011. – С. 46-49.
  3. Ломовцев Л.А., Нестерова Н.А., Дробченко Л.Л. Магнитное обогащение сильномагнитных руд. – М.: Недра, 1979. – 235 с.
  4. Кравцов В.Н. Новые решения по обогащению железорудного сырья/ В.Н. Кравцов, Г.Г.Тимофеев, Н.К.Кравцов // VIII Конгресс обогатителей стран СНГ. – II том. – М.: МИСиС, 2011. – С. 49-51.
  5. Авдохин В.М. Современное состояние и основные направления развития процессов глубокого обогащения железных руд / В.М. Авдохин, С.Л.Губин // Горный журнал. – 2002. – №2. – С. 58-64.
  6. Джонс Д.Х. Сепаратор для мокрой магнитной сепарации слабомагнитных материалов / Д.Х. Джонс // Международный Конгресс по обогащению полезных ископаемых. – М.: Госгортехиздат, 1963. – С. 424-436.
  7. Ломовцев Л.А., Кравец Б.А., Давыдов Ю.А. Оборудование для магнитного обогащения слабомагнитных руд за рубежом. – М.: 1985. – Сер.обогащение руд. – Вып. 2. – 23 с.
  8. Масленицкий Н.Н., Беликов В.В. Химические процессы в технологии переработки труднообогатимых руд. – М.: Недра, 1983. – 384 с.
  9. Грицай Ю.Л.Исследования по закреплению дисперсных рудных минералов на поверхности кварца при измельчении железистых кварцитов / Ю.Л. Грицай, М.В. Педан, З.Ф. Герасимова// Обогащение руд черных металлов. – М.: Недра, – 1980. – С.3-9.
  10. Тарасенко В.Н. Совершенствование процесса извлечения рудных минералов при магнитном обогащении гипергенно-измененных железистых кварцитов Кривбасса / В.Н. Тарасенко,В.Н.Кравцов, Н.К. Кравцов// Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг: КТУ. – 2000. – № 1-2 (3-4). С. 100-104.

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.272

  Мета. При моделюванні импусного дії вибуху свердловинного заряду на руйнований гірський масив, суцільне середовище, у вигляді гірського масиву, розглядають як абсолютно нестискувану, нехтуючи зміною її об’єму. Другою умовою є допущення, що вибух свердловинного заряду відбувається миттєво.
  Методи дослідження. Енергія, що виділяється при вибуху, має кінцеву величину, тому і кінетична енергія середовища також буде кінцевою. Це обумовлює кінцеві значення швидкостей часток середовища. За умови миттєвої дії вибуху частки середовища лише отримують деяку початкову швидкість, з якою рухатимуться вже після того, як закінчиться фаза імпульсної дії вибуху.
  Наукова новизна. Встановлено, що  утворення поля швидкостей і пов’язаної з ним кількості руху, повинно відповідати імпульсу зовнішніх сил. Оскільки при вибуху свердловинного заряду вибухової речовини передається кінцева кількість кінетичної енергії, то і кількість руху, що утворюється, а, отже, і імпульс вибуху мають кінцеві значення.
  Результати. На поверхні заряду значення i можна вважати постійним. Ця умова виконується, якщо зарядна камера рівномірно заповнена вибуховою речовиною і детонація останнього наближається до миттєвої. В цьому випадку тиск від вибуху чинить однакова дія на усі ділянки поверхні зарядної камери свердловинного заряду. Чисельне значення питомого імпульсу вибуху визначається по балансу енергії, середовищу, що повідомляється вибухом.

  Ключові слова: питомий імпульс, свердловинний заряд, гірський масив, вибух, баланс енергії.

  Список літератури

  1. Физика взрыва / Баум Ф.А., Орленко Л.П., Станюкович К.П. и др. / Под. ред. К.П. Станюковича. – М.: Наука, 1975. – 407 с.
  2. Жуков С.А., Тищенко С.В. Физические процессы взрывных геотехнологий / С.А. Жуков, С.В. Тищенко.-Кривий Ріг: Минерал, 2007. – 212 с.
  3. Родионов В.Н. К вопросу о повышении эффективности взрыва в твердой среде / В.Н. Родионов // М.: Изд-во ИГД АН СССР,1962. – 29 с.
  4. Ханукаев А.Н. Энергия волн напряжений при разрушении пород взрывом. – М.: Госгортехиздат, 1962. – 200 с.
  5. Ханукаев А.Н. Физические процессы при отбойке горных пород взрывом / А.Н. Ханукаев // М.: Недра, 1974. – 224 с.
  6. В.Н. Мосинец, А.В.Абрамов. Разрушение трещиноватых и нарушенных горных пород / Мосинец В.Н., Абрамов А.В. // М.: Недра, 1982. – 248 с.
  7. Демидюк Г.П. Современное представление о действии взрыва в среде / Г.П. Демидюк // Буровзрывные работы в горной промышленности. – М.: Госгортехиздат, 1962. – С. 223-240.
  8. Демидюк Г.П. К вопросу управлением действием взрыва скважинных зарядов / Г.П. Демидюк // Взрывное дело. – М.: Недра,1964. – Вып.54/11. – С. 174-185.
  9. Кутузов Б.Н. Взрывное и механическое разрушение горных пород / Б.Н. Кутузов // М.: Недра, 1973. – 210 с.
  10. Тищенко С.В., Жуков С.О. Вплив енергії вибуху на процес тріщиноутворення у гірському масиві / С.В. Тищенко, С.О. Жуков // Вісник ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ, 2003.-№ 2(26). – С. 232-234.

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 62-52:621.61

  Мета. Теоретичне обґрунтування, розробка та дослідження роботи системи автоматизованого керування механізмами, що відносяться до турбомеханізмів та реалізують спосіб, який дозволяє зменшити кількість спожитої електроенергії з мережи живлення.
  Методи дослідження. Для аналітичних досліджень використані підходи, що визначають основні  математичні вирази для напруги на статорі електродвигуна турбомеханізму  після відключення від живлячої мережі. Використовуючи математичні залежності за допомогою додатку Mathcad  оцінено вплив параметрів на роботу системи.
  Наукова новизна.  Уперше запропоновано використовувати технологічні особливості турбомеханізму, який має  канал для відводу повітря і газу, що дозволяє виробляти електричну енергію, перетворюючи механічну енергію від потоку відпрацьованих, вивільнених або видуваємих газів та повітря технологічної установки.
  Практична значимість. Використання запропонованого способу знизує споживання електроенергії з живлячої мережі технологічною установкою за рахунок врахування особливостей її роботи. Результати досліджень, схема повітряного тракту технологічного об’єкту та структура автоматизованої системи управління турбомеханізмом може бути використана проектною організацією  або при впровадженні в діючі промислові установки.
  Результати. Запропонований метод економії електричної енергії, суть якого полягає в тому, що він дозволяє зменшити кількість спожитої електроенергії з мережі живлення електродвигуном за рахунок використання енергії газовоздушного потоку відпрацьованих, вивільнених або видуваємих турбомеханизмов технологічної установки, що перетворюється за допомогою генератора в електричну енергію. Представлені теоретичні дослідження та отримані математичні  залежності  для визначення електрорухомої сили, яка з часом зменшується по абсолютній величині та частоті,  часу вибігу турбомеханізму після відключення статора електродвигуна від живлячої мережі, що залежить  від кутової швидкості та зміни фазового кута зміщення струму й зсуву фазового кута від сумарної напруги.

  Ключові слова: турбомеханізми, мережа живлення, повітряний потік, електродвигун, генератор, програмований контролер, комутатор, повітряний гвинт, датчик тиску.

  Список літератури

  1. Барский В.А., Бешта А.С., Горбачев Н.В., Загирняк М.В., Клепиков В.Б., Лозинский О.Ю., Пересада С.М., Садовой А.В., Толочко О.И. / Электропривод как энергосберегающий фактор в промышленности и ЖКХ Украины // Энергосбережение. Энергетика. · Энергоаудит. –Харьков, 2013. – № 9(115). – С. 2–11.
  2. Стратегия энергосбережения в Украине: аналитически-справочные материалы в 2-х томах. Общие основы энергосбережения/ за ред. В.А. Жовтнянського, М. М. Куліка, Б. С. Стогнія – К.: Академперіодіка, 2006. – Т. 1. – 510 с.
  3. Суртаєв В.М.,Суртаєв В.В., Осадчук Ю.Г., Батраков Д.В., Герасимчук О.В., Замицький О.В. Підвищення енергоефективності турбомеханізмів в енергоємних технологіях гірночо-металургійного комплексу. /Вісник Криворізького національного університету, вип. 30,2012
  4. Бешта О. С., Півняк Г. Г. та ін. Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих територій. Монографія. – Дніпропетровськ, НГУ, 2013. – 220 с.
  5. Altivar 212.Преобразователи частоты для асинхронных двигателей [электронный ресурс]. – Режим доступу: http:// www. www.powergroup.com.ua, вільний.
  6. Тимофєєв М. І., Семко Ю. М., Галанін Ю. М. Спосіб отримання електроенергії у метрополітені. Патент України № 28997, МПК F01B 1/00, F03B 13/12, F03D 1/02). Опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5, 2000 р.
  7. Романов В. І. Способ преобразования тепловой энергии в механическую работу в газопаротурбинной установки. Патент України № 15127 А, МПК F02, C6/18. Опубл. 30.06.1997, бюл. № 3.
  8. А.с . РФ № 93048739/29, кл. 6F01 В 1/00, 1993, Бюл. №14, 1996.
  9. А.с. РФ № 93034879/06, кл. 6F03D1/02, 1/04, 1993. Бюл. № 17, 1996.
  10. Пристрій для автоматичного керування електроспоживанням. Патент України № 62126, кл. H02J13/00.
  11. Спосіб передачі акумульованої теплової енергії в вітровій енергоустановці та вітрова енергоустановка з акумулюванням енергії. Патент України № 76279. МПК (2006) F03D 9/00. Опубл. 17.07.2006, Бюл. No 7, 2006 р
  12. Спосіб отримання електроенергії. Патент України № 105303. МПК F03D 1/04 (2006.01), F03D 9/25 (2016.01)
  13. Пристрій для автоматичного керування електроспоживанням. Патент України № 109979. МПК (2016.01) H02J 13/00. Опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18.
  14. Спосіб отримання електроенергії. Патент України № 110298. Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19
  15. Эрнст А.Д. Самозапуск асинхронных электродвигателей: Учебн. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. 48.

  Рукопис надіслано до редакції 21.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 622.8

  Мета. Аналіз професійних хвороб в гірничохімічних підприємствах Kryvbas, щоб визначити майбутню процедуру ототожнення напрямів і загрози оцінки ризиків, які мінімізують ушкодження по місцю виробництва.
  Методи дослідження. Зараз, є загальнонаціональна необхідність розвиватися новим і довів його методи значення, засоби і принципи гігієни праці і безпеки і просування оздоровлення працівників, у тому числі гірники, чия робота має відношення до високих категорій ризику до здоров’я і виживання.
  Це було використаним узагальненням і літературними джерелами аналізу і статичною інформацією відносно робочих умов в железнорудных мінах.
  Оригінальність. Це підтверджено потреба в реконструкції і обладнавши сучасне устаткування ряду промисловості, оскільки виробничі авуары характеризує over – limit одяг, – використана застаріла технологія і устаткування. Амортизація виправленого производство-имела відношення до авуарам, у тому числі машини і устаткування в багатьох підприємствах прибуває в 60-70 і навіть 90%.
  Практичне значення. Виправдання вибору аналітичних причин методу виділило або інші обставини.
  Результати. Вимагається, щоб це вирішило головні видатні проблеми професійних хвороб, щоб поліпшити умови на робочому місці, здійснюючи сучасні технології; щоб притягнути науковий потенціал міста, щоб звернутися до проблеми поліпшення робочих умов; щоб розвивати сучасні складні плани в оздоровчих заходах у виробництві специфічних індикаторів професійних хвороб; щоб підвищити якість професійної патології допомагають населенню.
  Індустріальне непогодження і дефекти, які були внесені до списку в статтю, вказують потребу: правильне формулювання професійної захисної і оздоровчої адміністративної системи; розвиток нових методів учбових менеджерів підприємств; спеціальні огляди, що проводять, і вчиться, щоб ідентифікувати проблеми в організації безпечної роботи працівники в гірській промисловості, і так далі.

  Ключові слова: шкідливі робочі умови, здоров’я і захисний інцидент, професійні хвороби, індустріальна патологія, непередбачуваний випадок, індустріальні процеси, вірогідність випадку, ідентифікаційна процедура і ризикують управління

  Список літератури

  1. Державна служба статистики України.// http://www.ukrstat.gov.ua
  2. «На допомогу спеціалісту з охорони праці»: Наук. – виробн. журнал. К.: ДП «Редакція журналу «Охорона праці» . – 2007-2015. – №№1-12.
  3. Риженко С.А., Лисий А.Ю., Капшук В.Г., Грузін І.І., Ткач Л.А. Особливості професійної захворюваності опорно-рухового апарату робочих промислових підприємств Кривбасу. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 85-річчя кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ ім.. О.О. Богомольця та 120-річчя від дня народження професора В.Я. Підгаєцького «Пріоритетні проблеми гігієни праці, професійної та виробничо-зумовленої захворюваності в Україні» . Київ, 2008.
  4. Риженко С.А., Лисий А.Ю., Грузін І.І., Погорєлова Л.О., Слюта Т.В., Ткач Л.А., Громик Т.М. До питання оптимізації моніторингу шкідливих речовин в виробничих приміщеннях промислових підприємств Кривбасу. Сборник материалов 12-й итоговой региональной конференции. Эпидемиология, экология и гигиена. Харьков, 2009.
  5. Глембоцька А. Своєчасне запобігання профзахворюванням у сучасних реаліях. СЕС.Профілактична медицина, Київ, № 2, 2011.
  6. Ткач Л.А. Проблемні питання професійної захворюваності працівників промислових підприємств Кривбасу: Медицина праці та профпатології. – Кривий Ріг.
  7.http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-professionalnoy-zabolevaemosti-i-proizvodstvennogo-travmatizma-gornometallurgicheskogo-kompleksa#ixzz3z8Y3tXOg
  8. Wrightson, I. (2014). Occupational health and safety management systems. [WWW document]. URL http://www.rsc.org/images/Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems_tcm18-240421.pdf
  9. Health and Safety Executive (HSE) (2015). Health and Safety Statistics 2014/15. [WWW document]. URL http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1415.pdf
  10. http://dnop.kiev.ua/web/index.php?option=com_content&task=view&id=6387&Itemid=137
  11. «Охорона праці і пожежна безпека» : Виробн. – прак. журнал. К.: Вид. дім «МЕДІА-ПРО», – 2014. – № 2. – с. 21-23.
  12. Давыдов А.В. Разработка интегрированной системы управления профессиональными рисками при подземной добыче железных руд: дис. …кандидата тех. наук : 05.26.01 / Давыдов Андрей Владимирович. – Кривой Рог, 2013. – 171 с.
  13. Разработка и реализация первоочередных мер по снижению критических рисков травмирования в основных подразделениях ОАО «Высокогорский ГОК» / Лагутин К.И., Напольских С.А., Кузнецов А.В. и др. // Библиотека горного инженера-руководителя. – М.: Горная книга, Вып.11. – 2011. – 48 с.
  14. Отчета о корпоративной ответственности ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» за 2012 год (2014, Январь 14) [WWW document]. URL http://static.globalreporting.org/report-pdfs/2014/952b935fb06722b960d4b6390ba621a6.pdf
  15. Цанг Н. В. Научное обоснование организационных мероприятий по совершенствованию системы профпатологической медицинской помощи жителям Севера, работающим на горнодобывающих предприятиях : дис. … кандидата мед. наук : 14.02.03, 14.02.04 / Цанг Наталия Владимировна. – СПб., 2014. – 137 с.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.17

  Переглянути статтю
 • УДК 621.61:622.012

  Мета. Розробка та дослідження роботи шахтної вітроенергетичної установки, що працює від газо-повітряного потоку, що видувається вентилятором головного провітрювання із шахти.
  Методи дослідження. Розглядається варіант структурної схеми автоматизованої системи керування вітроенергетичною установкою, елементами якої управляє мікроконтролер по сигналам датчиків. Запропонована методика  підбору  оптимального розташування  повітряного гвинта від кордону перетину до виходу газоповітряного потоку з вентилятора головного провітрювання.  Для дослідження використовується SCASA-система, яка забезпечує в реальному часі моніторинг та управління вітроенергетичною установкою.
  Наукова новизна. Використання вентиляційних газо-повітряних потоків вентиляторами головного провітрювання шахт із перетворенням цих потоків енергії в електричну є реальна можливість генерувати і використовувати електричну енергію  для власних потреб гірничих підприємств.
  Практична значимість. Розробка й реалізація на практиці запропонованої вітроенергетичної установки дозволить здійснювати автономне живлення від них низки приймачів електричної енергії гірничих підприємств, що вирішить питання зменшення собівартості видобутку корисних копалин.
  Результати.  Обґрунтована  доцільність розробленого способу використання шахтної вітроенергетичною установки, що працює від газо-повітряного потоку, що видувається вентилятором головного провітрювання шахти. Показано реальну можливість перетворення газо-повітряного потоку енергії в електричну, генерувати її і додатково використовувати для власних потреб гірничих підприємств. Встановлено, що  вихідна напруга електродвигуна виникає за рахунок дії постійного газо-повітряного потоку,  при цьому додаткового підвищення продуктивності вентилятора головного провітрювання практично не потребує, тому що вона залежить від розташування  газо-повітряного гвинта до кордону виходу вентиляційного потоку з вентилятора головного провітрювання. Визначено коефіцієнт, який  враховує втрати повітря через відстань розташування  повітряного гвинта від кордону перетину до виходу газоповітряного потоку з вентилятора головного провітрювання. Як показали дослідження, цей коефіцієнт змінюється від 1,12 до 1, 0 і залежить від статичного тиску в робочій зоні.

  Ключові слова: гірниче підприємство, вентилятор головного провітрювання, повітряний потік, електродвигун, генератор, контролер, комутатор, повітряний гвинт, датчик.

  Список літератури

  1. Сінчук О. М. Автономна вітроенергетичної установки для підземних гірничих виробок залізорудних шахт / О. М. Сінчук, С. М. Бойко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1. – С. 70 -72.
  2. Патент на корисну модель МПК F03D 1/04 (2006.01), F03D 9/25 (2016.01). Спосіб отримання електроенергії [Текст] / В.Й., Лобов, К.В., Лобова; заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет». – № 105303 U, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.
  3.Бешта О. С., Півняк Г. Г. та ін. Екологічна та економічна складові використання геотехнічних систем України. Монографія. – Дніпропетровськ, НГУ, 2013.
  4. Горелов Д. Н. Аэродинамика ветроколес с вертикальной осью вращения [Текст] / Д. Н. Горелов. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2012. – 68 с.
  5. Климко В. Алгоритм роботи комбінованої автономно-мережевої системи електроживлення окремого об’єкта [Текст] / В. Климко // Енергетика та системи керування. Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2013 (21-23 листопада, 2013 р., м. Львів). – 2013.- С. 84–86.
  6. Твайделл Д. Возобновляемые источники энергии [Текст] / Д. Твайделл, А. Уэйр; Пер. С англ. – Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 392 с.
  7. Барский В.А., Бешта А.С., Горбачев Н.В., Загирняк М.В., Клепиков В.Б., Лозинский О.Ю., Пересада С.М., Садовой А.В., Толочко О.И. / Электропривод как энергосберегающий фактор в промышленности и ЖКХ Украины // Энергосбережение. Энергетика. · Энергоаудит. –Харьков, 2013. – № 9(115). – С. 2–11.
  8. Щур І. З. Енергетична ефективність різних способів відбору потужності від синхронного генератора з постійними магнітами у вітроенергоустановці [Текст] / І. З. Щур, О. Р. Турленко // Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісн. Націон. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2009. – № 654. – С. 272–277.
  9. Стратегия энергосбережения в Украине: аналитически-справочные материалы в 2-х томах. Общие основы энергосбережения/ за ред. В.А. Жовтнянського, М. М. Куліка, Б. С. Стогнія – К.: Академперіодіка, 2006. – Т. 1. – 510 с.
  10.З акон України про електроенергетику – Верховна рада України, Законодавство [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/575/97-%D0%B2%D1%80.
  11. Емельянов А.П. Энергосберегающие алгоритмы управления электроприводом // Электроприводы переменного тока: тр. XV Междунар. конф. – Екатеринбург, 2012. – С. 201–205.
  12. Козярук А. Е., Васильев Б. Ю. Повышение энергоэффектвиности электропривода переменного тока // Горное оборудование и электромеханика. – 2011. – № 1. – С. 16–21.
  13. Игорь Соларов. Ветрогенератор своими руками [Электронный ресурс] – Режим доступу до ресурса: http://radioskot.ru/_fr/36/.-__.pdf
  14. Янсон Р.А. Ветроустановки: Учеб. пособие по курсам “Ветроэнергетика”, “Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников энергии”, “Введение в специальность” / Под ред. М.И. Осипова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 36 с.
  15. Морозов, Д. А. Синтез ветроустановки малой мощности с вертикальной осью вращения: дис. …канд. техн. наук/ Ижевский гос. техн. ун-т. – Ижевск, 2011. – 140 с
  16. Серебряков Р. А., Бирюк В. В. Энергопреобразователь, использующий низкопотенциальные воздушные, тепловые и гидравлические потоки // Вестник аграрной науки Дона. Выпуск № 32 / том 4 / 2015. – С.83-88.
  17. Патент на корисну модель МПК (2016.01), H02J 13/00. Пристрій для автоматичного керування електроспоживанням. [Текст] / В.Й., Лобов, Л.І., Єфіменко, М.П., Тиханський, М.С., Чернюк; заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет». – № 109979, опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18.
  18. Патент на корисну модель МПК(2016.01), G03D 5/00, F01B 1/00. Спосіб отримання електроенергії [Текст] / В.Й., Лобов, К.В., Лобова, Т.А., Кривенко; заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет». – № 110298, опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.
  19. Патенту України № 76279 С2, опубл.2006.07.17, МПК 7 F03D9/00.
  20. Патент України № 28997, кл. F01B1/00, F03B13/12, F03D1/02.
  21. Ивановский И.Г. Шахтные вентиляторы: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2003. – 196 с.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.17

  Переглянути статтю