Випуск 99

У збірнику викладено результати досліджень у галузі технічних наук. Розглянуто шляхи підвищення ефективності промислових виробництв, автоматизації, контролю та керування технологічними процесами. Важливе місце займають питання енергозбереження, надійності охорони праці, техніки безпеки, захисту довкілля.

 

ЗМІСТ

 • УДК 531.53 (076.5), 622.271.012.3

  Розроблено чутливий волоконно-оптичний сейсмограф на магнітній підвісці інерційної маси, яка розміщується в області перетину протилежно спрямованих силових ліній магнітного поля кільцевого магніту. Конструкція забезпечує умови для рівноваги чутливого елемента сейсмічного датчика без контакту з його корпусом і демпфірування при виникненні сейсмічних коливань. Основне призначення розробленого сейсмографа – дистанційне вимірювання мікрозміщень контрольованої поверхні і розв’язання, таким чином, завдання реєстрації мікросейсмічних коливань. Перешкодостійкість до електромагнітних наведень, стійкість до радіаційного випромінювання є гідністю розробленого волоконно-оптичного сейсмографа. Це дозволяє встановлювати його при необхідності в безпосередній близькості від ядерної реакторної установки, а також у сховищах радіоактивних та токсичних відходів. Волоконно-оптична система передачі дозволяє без ретрансляції доставляти аналогову інформацію на десятки кілометрів без спотворення. У роботі наводиться експериментально певна аналітична залежність між потужністю вимірюваного відбитого світлового потоку і величиною зміщення породи. Показано, що коливання, що перпендикулярні до напрямку вимірювань, не вносять додаткову похибку в результати вимірювань. У роботі наведені також результати метрологічних випробувань дослідного зразка сейсмографа.

  Ключові слова: сейсмоприймач, волоконно-оптичний сейсмограф, магнітна підвіска, мікросейсми, пружні хвилі, амплітудно-частотні характеристики.

  Список літератури

  1. Бутырин П.Г. Разработка многоуровневой системы сейсмологического мониторинга на территории Верхне-камского месторождения калийных солей / П.Г. Бутырин. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, 2012. – 23с.
  2. Mendecki A.J. Seismic monitoring in mines. – Cambridge: Chapman and Hall, 1997. – 270 с.
  3. Маловичко Д.А., Линч Р.Э. Микросейсмический мониторинг бортов карьеров / Вестник МГТУ, том 12, №4, 2009. с. 644-653.
  4. Lynch R.A., Wuite, R., Smith B.S., Cichowicz A. Micro-seismic monitoring of open pit slopes // Proc. of the 6th Simposium on Rockbursts and Seismicity in Mines, ed. Y.Potvin and M.Hudyma. – ACG: Perth, 2005. – pp.581-592.
  5. Сидоренко В.Д. О создании информационного центра для маркшейдерско-геодезического обеспечения горных работ / В.Д.Сидоренко // Проблемы горнодобывающей промышленности металлургического комплекса Украины: сб. научн. тр. – Кривой Рог: НИГРИ, 1997. – С. 56–59.
  6. Вилкул Ю. Г., Ступник Н. И., Бабец Е.К., Сова А. А. Создание региональной системы геомеханического мониторинга состояния массивов горных пород в зонах влияния пустот. Горный журнал. М., 2013. С. 98-101.
  7. Иванова Ю.В. Опыт исследования строения верхней части земной коры по низкочастотным микросейсмам // Восьмая Уральская молодежная научная школа по геофизике: Сборник науч. материалов. Пермь: Горный институт УрО РАН, 2007. С. 107-110.
  8. Куксенко B.C. Модель перехода от микро- к макроразрушению твердых тел // Физика прочности и пластично-сти. JL, 1986. С. 36-41.
  9. Машатков Б.Ц., Мансуров В.А., Куксенко B.C., Савельев В.Н. Связь между накоплением микротрещин и макродеформацией при одноосном сжатии горных пород. Физика и механика разрушения горных пород, Фрунзе, Илим, 1983, С.77-84.
  10. Mansurov V. A. Prediction of Rockbursts by Analysis of Induced Seismicity Data // Int. J. of Rock Mechanics and Mining Sci., 2001. Vol. 38, №. 6. P. 893-901.
  11. Hardy H.R., Application of АЕ technique to rock and rock structure, in: Acoustic Emission in Geotechnical Engi-neering Practice, (1981), pp4-92
  12. Ma Zonglin, Fu Zhengxiang, Zhang Yingzhen et al. Earthquake prediction. B. etc. Seismol. Press: Springer, 1989, 332 p
  13. Wyss M., Habennann R.E. Precursory seismic quiescence. PAGEOPH. 1988.Vol. 126. N2/4. P.319-332.
  14. Th. Förster, Experimentale und theoretische Untersuhung des zwischenmolekularen Ubergangs von El-ektronenanregungsenergie. Z. Naturforsch. Abf. A, (1949), Bd 4, S. 321-327
  15. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики – Л.:Энергоатомиздат, 1990 – 256с.
  16. Андреев А.Г., Ермаков B.C., Петров Ю.П. Построение перспективного класса сейсмоприемников на осно-ве бесконтактных подвесов // Приборы и Системы. Управление. Контроль. Диагностика. № 11. М.: Науч-техлитиздат, 2000. С. 46-49.
  17. А.С. 1436079 СССР, МКИ G 01 V 1/16. Сейсмоприемник / Петров Ю.П., Мифтахутдинов Р.К., Новосе-лицкий В.М., Орлов Л.К., Петрова Л.С., Рочев С.С. // Открытия. Изобретения. № 41. 1988. С. 186.
  18. Башилов И.П., Волосов С.Г., Зубко Ю.Н., Королёв С.А., Николаев A.B. Автономный портативный сей-смоприёмник с цифровой регистрацией для сейсмологических исследований // Вестник НЯЦ PK. Вып.З (39). Курчатов: НЯЦ PK, 2009. С. 29-32.
  19. Башилов И.П., Волосов С.Г., Зубко Ю.Н., Королёв С.А., Солдатенков A.M. Приборы для исследова-ний микросейсмического волнового поля в геосистемах. // Триггерные эффекты в геосистемах. М.: ГЕОС, 2010. С. 249-255.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.271.33

  У статті розглядається питання визначення кінцевих контурів кар’єрів. Описано одна із проблем розробки залізорудних родовищ на сучасному етапі розвитку відкритих гірничих робіт, яка полягає в тому, що на більшості кар’єрів їх робочі контури по поверхні досягли проектних відміток. У цих умовах необхідна переоцінка можливостей сировинної бази для подальшої роботи гірничих підприємств. Виконаний аналіз наукових досягнень у розв’язані питання визначення кінцевих контурів кар’єрів. Наведений загальновідомий принцип визначення границь відкритих гірничих робіт, сутність якого полягає у визначенні границь на основі порівняння припустимої собівартості видобутку руди з очікуваної по кар’єру, який проектується . На прикладі кар’єрів, які відображають характерні риси розробки крутоспадних родовищ України, продемонстровано вплив поточних коефіцієнтів розкриву діючих кар’єрів на граничний коефіцієнт розкриву, який служить головним критерієм при визначенні границь відкритих гірничих робіт для кар’єрів, які проектуються. Розроблена методика визначення границь кар’єрів, яка передбачає застосування граничного коефіцієнта розкриву як величини не постійної, а мінливої в часі, і такої, яка залежить від зміни поточних коефіцієнтів розкриву на кар’єрах-конкурентах. У результаті вдосконалена теорія в області визначення кінцевих контурів кар’єрів. Нова методика відрізняється від відомих урахуванням зміни граничного коефіцієнта розкриву в часі, а також визначенням впливу технологічних показників кар’єрів-конкурентів на кінцеву глибину кар’єру, який проектується.

  Ключові слова: кар’єр, кінцевий контур, коефіцієнти розкриву, руда, розкривні породи.

  Список літератури

  1. Арсентьев А.И. Определение производительности и границ карьеров, М.: – Недра, 1970.
  2. Близнюков В.Г. Определение главных параметров карьера с учетом качества руды, М.: – Недра, 1978.
  3. Арсентьев А.И., Полищук А.К. Развитие методов определения границ карьеров. Л.: – Наука, 1967.
  4.Ржевский В.В. Проектирование контуров карьеров. М.: – Металлургиздат, 1956.
  5. Хохряков В.С. Проектирование карьеров. М.: – Недра, 1980.
  6. Определение перспективных границ и производительности карьера Ингулецкого горно-обогатительного ком-бината //Отчет о НИР (промежут.), ГП «ГНИГРИ», № ГР 0107U00563 – Кривой Рог, 2007. – 65 с.
  7. Определение перспективных границ Анновского карьера ОАО «СевГОК»: Отчет о НИР (заклю-чит.)//Государственное предприятие «Научно-исследовательский горнорудный институт. № ГР 0109U007562.-Кривой Рог. 2010.- 79 с.
  8. Определение перспективных границ и производительности Первомайского карьера ПАО «СевГОК»: Отчет о НИР (заключит. Том I)//Академия горных наук Украины. № ГР 0115U002577.-Кривой Рог. 2014.- 93 с.
  9. Определение перспективных границ карьера, обеспечивающих конкурентоспособность железорудной продук-ции Полтавского ГОКа: Отчет о НИР (заключит.)//Государственное высшее учебное заведение «Криворожский нацио-нальный университет». № ГР 011U003099.-Кривой Рог. 2014.-115 с.
  10. Близнюков В.Г. Исключение субъективных факторов при определении конечных контуров железорудных карьеров в составе ГОКов / Близнюков В.Г., Баранов И.В., Савицкий А.В. // Вісник Криворізького національного університету: Кривий Ріг. – КНУ, 2012. – Вип. 31. – С.3–6.
  11. Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки месторождений полезных ископаемых, К.: – Министерство промышленной политики Украины, 2007.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.273: 65.011.12

  Приведені короткі відомості про теорію вилуговування металів з руд. Охарактеризовані способи підвищення активності мінералів, у тому числі механоактивацией. На прикладі промислового використання технологій на підприємствах Росії і Казахстану систематизовані і приведені результати варіантів технологій. Зроблений висновок про технологічну можливість і екологічну доцільність вилуговування металів з ліквідацією сховищ на земній поверхні. Приведені короткі відомості про теорію вилуговування металів з руд. Охарактеризовані способи підвищення активності мінералів, у тому числі механоактивацией. Сформульований напрям екологізації гірського виробництва шляхом мінімізації об’єму витягуваних з надр на земну поверхню мінеральних ресурсів. Визначено, що відходи здобичі, збагачення і вилуговування металевих руд можуть бути використані при управлінні масивом із закладкою порожнеч тверднучими сумішами, виготовленими з продуктів переробки хвостів збагачення і з використанням масивів з хвостів підземного вилуговування металів, які під вплив хімічних процесів придбавають міцність. Сформульовані завдання розвитку механохимической технології і вказані захищені патентами напрями вирішення проблеми.

  Ключові слова: залізна руда, метали, кристали, руйнування, збагачення, механоактивация, мінеральна сировина, технологія видлобутку, тверднуча закладка, прибуток, технологія розробки, вилучення металів, вилуговуючий розчин, дезинтеграція, механохімія.

  Список літератури

  1. Голик В.И., Комащенко В.И., Леонов И.В. Горное дело и окружающая среда – М.: Академический проект. Культура, 2011.С.-235.
  2. Комащенко В.И., Голик В.И., Дребенштедт К. Влияние деятельности геолого-разведочной и горнодобыва-ющей промышленности на окружающую среду – М.: КДУ, 2010.С-556.
  3. Молчанов В.И., Селезнева О.Г., Жирнов Б.Н. Активация минералов при измельчении. – М.: Недра, 1988 г.
  4. Исмаилов Т.Т. Комащенко В.И., Голик В.И., Техногенное воздействие на природно-технические геосистемы. – М.: ГИАБ. 2009. №4. – С. 45-52.
  5. Голик В.И., Комащенко В.И., Страданченко С.Г., Масленников С.А. Механо-химико-активационная тех-нология извлечения металлов из скальных руд.- М.: ГИАБ. №9.2012.С. 14-20.
  6. Комащенко В.И., Ерохин И.В. Техногенное воздействие процессов добычи и переработки руд на природно-технические геосистемы окружающей среды. Труды -V Международная научная конференция. «Проблемы природо-пользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах», г. Белгород, 2013 года. – С. 73-78.
  7. Ракишев Б.Р., Сиваракша Д.М., Молдабаев С.К., Шулаева Н.А. Стратегия снижения риска опасного за-грязнения окружающей среды на открытых разработках // Горный журнал Казахстана, 2010. – № 6. – С. 36-
  8.Голик В.И., Комащенко В.И., Заалишвили В.Б. Способ извлечения металлов из хвостов обогащения. Патент № 2011105254/02(007422) от 25 мая 2012.
  9. Golik V.I., Komaschenko V.I., Rasorenov Y.I. Аctivation of Technogenic Resources in Disintegrators. DC 10.1007/978-3-319-02678-7_ 107, Springer International Publishing Switzerland, 2013.
  10. Ляшенко В.И., Голик В.И. Природоохранные технологии подземной разработки урановых месторождений // Горный журнал. 2006. №2. С.89-92.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.27

  Основним завданням при проектуванні відкритих гірських робіт є визначення кінцевих контурів кар’єру. Для кар’єрів розробляючих похилі і крутопадаючі поклади послідовно по глибині відкритим і підземним способом межі визначають як межу переходу від відкритих до підземних гірських робіт. Як відомо, особливістю експлуатації глибоких кар’єрів є те, що при доставці гірської маси значна доля витрат доводиться на енергоносії. Виробничі витрати, які включають енергоносії впливають на собівартість як руди, так і товарної продукції комбінату. Межею можливого дорожчання собівартості руди служить максимальний експлуатаційний коефіцієнт вскрыши. Для вивчення впливу енерговитрат через собівартість на коефіцієнт розкриву отримана залежність зміни вартості енергоносіїв для конкретних умов за фактичними даними за розглянутий період для умов СевГОКа, що дозволило орієнтовно прогнозувати витрати на енергоносії. За величиною максимального експлуатаційного коефіцієнта розкриву, при визначенні якого враховані витрати на енергоносії, встановлюється глибина кар’єру для визначення його параметрів. При цьому на підставі геологічних даних про розвідану визначають можливу помилку – ризик, як небезпека невиконання затверджених рішень, рівень якого оцінюють і потім коригують розрахункове значення максимального експлуатаційного коефіцієнта розкриву. Приведені залежності можуть знайти застосування для обгрунтування глибини кар’єру при його реконструкції.

  Ключові слова: кар’єр, експлуатаційний коефіцієнт розкриву, енергоносії

  Список літератури

  1. Арсентьев А.И. Определение производительности и границ карьера/ А.И. Арсентьев // Государственное науч-но-техническое издательство литературы по горному делу. М.,1961.- 242 с.
  2. Н.В.Мельников Теория и практика открытых разработок/Мельников Н.В., Арсентьев А.И. и др. // М., Недра, 1973.- 636 с.
  3. Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. / Киів. Міністерство промисловоі політики Украіни.- 2007.- 279 с.
  4. Ржевский В.В. Проектирование контуров карьеров/ В.В. Ржевский.// Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии. М., 1956, 229 с.
  5. Атамась П.А. Определение целесообразных границ карьера при переменном значении граничного коэффициен-та вскрыши / П.А. Атамась, С.В Лозовой // Сб. научн. трудов. К. «Наукова думка», НИГРИ, 1970- Вып. Х.- С. 187-194.
  6. Костянский А.Н. Прогнозирование максимально-допустимого коэффициента вскрыши в рыночных условиях работы карьера в составе ГОКа./ А.Н. Костянский // Сб. научн. трудов. Кривой Рог.- ГП «НИГРИ», 2009-С.21-25.
  7. Ревазов М.А. Экономика, организация производства и планирование на открытых горных работах/ М.А. Рева-зов, Ю.А. Маляров.// Учебн.-М.: Недра, 1980.-391 с.
  8. Воробьев Н.К. / Повышение технико-экономических показателей работы горно–обогатительных комбинатов/ Н.К. Воробьев, А.Н. Воробьев // Сборник научных трудов. «Новое в технике и технологии переработки минерального сырья». Кривой Рог.-ПАО НИПИ «Механобрчермет», 2013- С.3-12.
  9. Рост цен продолжает набирать скорость / Газета «Пульс». Кривой Рог.- 09.07.2014- №28(313).
  10. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины. в 2005-2006 г.г. Кри-вой Рог. ГП «НИГРИ», 2007.- 156 с.
  11. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2006-2007 г.г. Кри-вой Рог. ГП «НИГРИ», 2008.- 146 с.
  12. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2008-2009 г.г. Кри-вой Рог. ГП «НИГРИ», 2010.- 164 с.
  13. Погорелов С. Ценовые качели: итоги года на рынке бензина. / С. Погорелов // [Электорнный ресурс] Ин-формационное агенство, Ліга. Бізнес. Економіка.- 28.12.2011.
  14. РБК «Україна».06.04.2012р. со ссылкой на «Коммерсант Украины», постановление НКРЭ.
  15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» та постанова НКРЕ від 25.12.2009 р. №1529.
  16. Костянский А.Н., Чепурной В.И. Оценка параметров реконструкции карьера при расширении его границ/ А.Н. Костянский, В.И. Чепурной// Вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг.-ДВНЗ «КНУ», 2013- Вып. 35. – С. 23-26.
  17. Бабец Е.К., Дядечкин Н.И., Костянский А.Н. и др. Влияние параметров реконструкции железорудного ка-рьера на технико-экономические показатели его работы. / Е.К. Бабец, Н.И. Дядечкин, А.Н. Костянский.// Зб. наук. праць. Кривий Ріг.- Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «КНУ», 2013- №54, – С. 201-207.
  18. Азарян В.А. Анализ влияния технологических факторов на себестоимость производства железорудных ГОКов Украины / В.А. Азарян // Разраб. рудн. месторожд.. Кривой Рог. – КТУ, 2010 – Вып. 93. – С.33-36.
  19. Ю.П. Астафьев, В.Г. Близнюков, О.Г. Шекун. Горное дело / Астафьев Ю.П., БлизнюковВ.Г., Шекун О.Г. // Учебн. – М: Недра, 1980. – 368 с.
  20. Арсентьев А.И. Производительность карьеров / А.И. Арсентьев // Санкт-Петербургский горный ин- т. СПб, 2002. – 85 с.
  21. Порцевский П.К. Систематизация признаков сложноструктурных месторождений / П.К. Порцевский // Гор-ный журнал, 2006. – №1. – С. 30-33.

  Рукопис надіслано до редакції 17.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 62.83

  У статті розглянуто характеристики векторною і скалярною систем управління асинхронним двигуном з короткозамкнутим ротором. Показано, що для отримання високих динамічних показників і високої точності підтримки швидкості найбільш прийнятною є векторна система управління електроприводом. При розробці математичної моделі приводу затвора вагової воронки використовувався принцип орієнтації системи координат по вектору потокосцепления ротора. У цьому випадку модель асинхронного двигуна придбаває схожість із структурною схемою машини постійного струму, де можливе роздільне управління магнітним станом і моментом на валу двигуна. Виконано моделювання роботи електроприводу затвора вагових воронок шихтоподачі доменної печі об’ємом 5000 м3 в середовищі MATLAB Simulink. Встановлено, що застосування системи векторного управління асинхронним двигуном затвора вагової воронки дозволить реалізувати формування багатокомпонентної порції шихти на доменному конвеєрі в будь-якій послідовності розвантаження вагових воронок.

  Ключові слова: асинхронний електродвигун, електропривід, доменна піч, шихтоподавання.

  Список літератури

  1. Большаков В.И. Теория и практика загрузки доменных печей / В.И. Большаков. –М.: Металлургия, 1990.–255 с.
  2. Праздников А. В. Системы шихтоподачи в доменном производстве: монография [для инж.-техн. И науч. Ра-ботников] / А. В. Праздников, Е. Я. Клоцман, В. И. Головко.  М.: Металлургия, 1980.  200 с.
  3. Клоцман Е.Я. Системы шихтоподачи доменных печей / Е.Я. Клоцман. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – 204 с
  4. Гирштман Ю.И., Головко В.И., Дмитриев Э.М. и др. «Затвор бункера» Авторское свидетельство СССР № 918188. МПК В65D 90/58. Заявка № 2861017. Приоритет изобретения 02.01.1980. Опубликовано 07.04.1982. Бюлле-тень №13.
  5. О.Н.Кукушкин, Е.Я.Клоцман, В.И.Головко, Н.Г.Иванча, Э.М.Дмитриев «Устройство для выпуска фер-ромагнитных сыпучих материалов из бункера». Авторское свидетельство СССР № 971885. МПК С21В7/20. Заявка № 2979044. Приоритет изобретения 08.07.1980. Опубликовано 07.11.1982. Бюллетень №41
  6. О.Н.Кукушкин, Е.Я.Клоцман, В.И.Головко, Н.Г.Иванча, Н.С.Антипов «Способ подачи магнитных мате-риалов на доменный конвейер». Авторское свидетельство СССР № 1027217. МПК С21В7/20. Заявка № 3360846. Приоритет изобретения 27.11.1981. Опубликовано 07.07.1983. Бюллетень №25
  7. Освоение системы загрузки современной доменной печи/В.И.Большаков, А.Ю.Зарембо, Н.Г. Иванча и др.(Обзор.информ.). – М.:Ин-т Черметинформация, 1989. – 53 с.
  8. О.Н.Кукушкин, Е.Я.Клоцман, Н.Г.Иванча и др. «Способ подачи железорудных материалов на доменный конвейер». Авторское свидетельство СССР № 1539207. МПК С21В7/20. Заявка № 4240722.. Опубликовано 30.01.1990. Бюллетень №4.
  9. Терехов В.М. Системы управления электроприводов: учебник для студ.вузов/ В.М. Терехов, О.И. Осипов; под ред. В.М. Терехова. – 3-е изд., стер. – М.:Издательский центр “Академия”, 2008. – 304 с.
  10. Чиликин М. Г. и др. Теория автоматизированного электропривода: Учеб.пособие для вузов /Чиликин М. Г., Ключев В. И., Сандлер А. С. —-М.: Энергия, 1979. — 616 с
  11. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учебное пособие для ву-зов. – Л.: Энергоиздат., 1982. – 392с.
  12. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока / ГОУ ВПО “Ивановский госу-дарственный энергетический университет имени В.И. Ленина”. – 2008. – 298с.
  13. Рудаков В. В. и др. Асинхронные электроприводы с векторным управлением / В.В. Рудаков, И.М. Столя-ров, В.А. Дартау. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 136 с.
  14. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для студ. высш. учебн. зав. Г.Г. Соколовский. – М.: Академия, 2006. – 272 с.
  15. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник. А.Э. Кравчик, М.М.Шлаф – М.: Энергоиздат, 1982 – 504 с.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 681.513.6:622.7:622.34

  У статті наведено результати дослідження методів формування автоматизованого керування технологічним процесом подрібнення в умовах нестабільності характеристик залізорудної сировини та невизначеності параметрів технологічного процесу. Проаналізовано моделі та методи керування процесом подрібнення руди, представленої технологічними різновидами для забезпечення заданої продуктивності технологічних агрегатів. Розглянуто роботу класичних та адаптивних регуляторів у системі керування завантаженням млина першої стадії подрібнення. Побудовано модель кульового млина у середовищі імітаційного комп’ютерного моделювання MATLAB/Simulink. Досліджено роботу моделі у системі керування з використанням класичного ПІД-регулятора. Для підвищення якості керування подрібненням досліджено роботу адаптивних регуляторів, що засновані на модернізованих методах Зіглера-Нікольса. Представлено результати застосування у системі керування адаптивних регуляторів, заснованих на фільтрації диференційного компонента з використанням апроксимації Тастіна, методу прямокутної та трапецевидної дискретизації. У результаті проведених досліджень встановлено, що найкращим регулятором для процесів керування подрібненням технологічних різновидів залізорудної сировини з урахуванням нестаціонарності характеристик реального об’єкту керування є адаптивний регулятор Зіглера-Нікольса для процесів третього порядку з фільтрацією диференційного компонента з використанням апроксимації Тастіна. Використання даного регулятора забезпечує меншу похибку керування порівняно з класичним ПІД-регулятором та розглянутими адаптивними регуляторами, яка знаходиться у межах 0.01%-0.81%, і забезпечує такі усереднені значення показників якості керування: перерегулювання – 16.7, тривалість перехідного процесу – 69.5 секунд.

  Ключові слова: автоматизація, адаптивне керування, подрібнення руди, ПІД-регулятор.

  Список літератури

  1. Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:, Недра, 1980. – 415 с.
  2. Morkun V., Tron V. Automation of iron ore raw materials beneficiation with the operational recognition of its varieties in process streams, Metallurgical and Mining Industry, 2014, No6, pp. 4-7: http://www.metaljournal.com.ua/assets/MMI_2014_6/1-MorkunTron.pdf.
  3. Пивняк Г.Г., Вайсберг Л.А., Кириченко В.И., Пилов П.И., Кириченко В.В. Измельчение. Энергетика и технология. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Изд. дом “Руда и металлы”, 2007. – 296с.
  4. Купін А. І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності: дис. … докт. техн. наук: 05.13.07 / Купін Андрій Іванович. – Кривий Ріг, 2009. – 463 с.
  5. Xiaoling Huang. Production Process Management System for Production Indices Optimization of Mineral Processing / Xiaoling Huang, Yangang Chu, Yi Hu, Tianyou Chai // IFAC – Research Center of Automation, Northeastern Universi-ty, Shenyang, P.R.China 110004. – 2005.
  6. Щокін В. П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі авторегресійних структур з регуля-ризацією : дис. … докт. техн. наук: 05.13.07 / Щокін Вадим Петрович. – Кривий Ріг, 2012. – 443 с.
  7. Моркун Н.В. Адаптивна система управління процесом магнітної сепарації залізних руд на базі засобів ультра-звукового контролю / Н.В. Моркун: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Кривий Ріг, 2005. – 24 с.
  8. Подгородецкий Н.С. Энергоэффективное адаптивное управление замкнутым циклом измельчения руды на ба-зе гибридной нечёткой модели / Н.С. Подгородецкий: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Кривий Ріг, 2011. – 24 с.
  9. Morkun V. S., Morkun N. V, Pikilnyak A.V. Ultrasonic facilities for the ground materials characteristics control / Morkun V. S., Morkun N. V, Pikilnyak A.V // Metallurgical and mining industry. – Dnipropetrovsk. – 2014. – No. 2. Режим доступу: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/a6.pdf. – P. 31 – 35.
  10. Morkun V., Morkun N., Pikilnyak A. The study of volume ultrasonic waves propagation in the gas-containing iron ore pulp, Ultrasonics, No 56C, (2015), p.p. 340-343.
  11. Morkun V., Tron V. Ecological and economic optimization of iron ore processing automated control, Metallurgical and Mining Industry, 2014, No5, p.p. 8-11. – Available online: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/2-Morkun-Tr.pdf.
  12. Morkun V., Tron V. Ore preparation multi-criteria energy-efficient automated control with considering the ecological and economic factors, Metallurgical and Mining Industry, 2014, No5, p.p. 4-7: http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/1-MorkunTron.pdf.
  13. Линч А.Д. Циклы дробления и измельчения: моделирование, оптимизация, проектирование и управление – М., Недра, 1981. 343 с.
  14. Нестеров Г.С. Технологическая оптимизация обогатительных фабрик – М: Недра, 1976. -120 с.
  15. Марюта А.Н., Качан Ю.Г., Бунько В.А. Автоматическое управление технологическими процессами обога-тительных фабрик. Учебное пособие для студентов вузов М. Недра, 1983г. 277 с.
  16. Self-Tuning Controllers Simulink Library [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://www.utb.cz/stctool/. – Назва з екрана.

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 62-83

  Питання підвищення ефективності енерговикористання та енергозбереження набувають все більшої актуальності. Використання регульованих електроприводів для забезпечення якості технологічних процесів сприятливо впливає як на якість технологічної продукції так і на зменшення споживання активної енергії. В свою чергу, сучасний регульований електропривод здійснюється засобами перетворювальної техніки, які сприймаються мережею як нелінійні елементи, що суттєво впливає на показники якості споживання електроенергії. Відомо, що якість електроенергії безпосередньо впливає на збільшення збитків на промислових підприємствах, у тому числі, і до підвищення втрат електроенергії.
  Електроприводи як електромеханічні об’єкти управління сучасних промислових агрегатів характеризуються досить складною механічною частиною, яка являє собою багатомасову систему з пружними зв’язками та зазорами в них. Крім того, робочі органи окремих механізмів, складних технологічних комплексів можуть бути пов’язані між собою через оброблюваний матеріал або виріб. Електрична частина електроприводів може бути багатодвигунною і виконуватися з живленням електродвигунів як від загальних, так і від індивідуальних перетворювачів, що визначає їх взаємний вплив один на одного.
  На основі технологічних параметрів вакуумної установки, особливостей режимів роботи багатодвигунного електропривода перемотувального пристрою для металізації тонких рулонних матеріалів (плівка, папір) для одностороннього та двохстороннього алюмінування були розглянуті зміни параметрів електропривода в статичних і динамічних режимах роботи. Також були визначені та побудовані енергетичні показники електроприводів установки.

  Ключові слова: електропривод, двигун, плівка, пристрій, вакуумна установка.

  Список літератури

  Ройх И.Л., Колтунова Л.Н., Федосов С.Н. Нанесение защитных покрытий в вакууме /. – М.: Машиностроение, 1976. – 369 с.
  Егоров В.Н., Шестаков В.М. Динамика систем электропривода. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 216 с.
  3. Яворский В.Н., Макшанов В.И., Ермолин В.П. Проектирование нелинейных систем с тиристорным управ-лением исполнительным двигателем. Л.: Энергия, 1978, – 208 с.
  4. Алатырев М.С., Лазарев С.А., Серков О.А. Компенсация динамических натяжений бумаги в продольно-резательных станках.-В кн.: Электрооборудование промыпленных предприятий.Вып.6.-Чебоксары: Чув.госуниверситет, 1978, с.100-106.
  5. Песьяков Г.Н. Регулирование натяжения бумажного полотна.-М.:Лесная промыпленность, 1976, 136 с.
  6. Смирнов Ю.Н., Столяров А.В. Исследование намотки рулонов на накатах отделочных станков. В сб.: Бумаго-делательное машиностроение. – Л.: ЦНИИбуммаш, 1978, вып.23, -55-59 с.
  7. Ключев В.И., Терехов В.М. Злектропривод и автоматизация общепромышленных механизмов / Учебник для вузов/ Ключев В.И., Терехов В.М. // – М.: Енергия, 1980. – 360 с.
  8. Барыпников В.Д., Куликов С.Н. Автоматизированные электроприводы машин бумагоделательного произ-водства. Л.:Энер-гоиздат, 1982.
  9. Зеленов А.Б., Теория электропривода Часть I: Учебн. пособ./ А.Б. Зеленов. – Алчевск: ДонГТУ, 2005 0 394 с.
  10. Fryze S. Wrink-, Blind-, and Scheinleistrung in Elektrischen Stromkreisen mit Nichtsinusoidalem Verlauf von Strom und Spannung / S. Fryze // Elekt. Zeitschrift – 1932. – Vol. 53. – № 25. – P. 596-599.
  11. Czarnecki L.S. Currents’ Physical Components (CPC) concept: a fundamental of Power Theory / L.S. Czarnecki // Przegląd elektrotechniczny, R84. – 2008. – No. 6. – P. 28-37.
  12. Some hardware and software developments for testing electric motors // Nivinski S./ Warzawa, Institut electrotechniki. 1988. № 151. – C 46-51

  Рукопис надіслано до редакції 26.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 658.011.56

  У статті наведено результати дослідження подрібнюваності руд на прикладі окремого кар’єру та її зв’язки з вмістом загального заліза та залізистих з’єднань. Руди дробились лабораторною щоковою дробаркою та подрібнювались у лабораторному кульовому млині. Подрібнюваність окремих руд визначалась по відношенню до показника однієї з цих руд, яка прийнята за еталонну. Подрібнюваність руд не однакова і сильно залежить від часу подрібнення. Порівняння показників здійснювалося при однаковій тривалості подрібнення. Вміст магнітного заліза визначався вимірюванням магнітної фракції та хімічним аналізом, інші складові знаходились хімічним аналізом. Густину руд знаходили лабораторним шляхом. На стенді досліджували взаємодію потоку руди з пружним стержнем на різних типах руд і їх крупностях. Встановлено тісний лінійний кореляційний зв’язок між амплітудою і числом викидів випадкового процесу за певний рівень і добутком середньозваженого розміру кусків руди й опірністю подрібненню. Такий же зв’язок встановлено між максимальним значенням деформації пружного елемента, на якому руйнується зразок матеріалу певного розміру і типу руди. Перспективно використовувати і засоби візуального контролю руд.

  Ключові слова: руда, подрібнення, ідентифікація, опір, розмір, фракція.

  Список літератури

  1. Измельчение. Энергетика и технология: уч. пособ. для вузов / [Пивняк Г.Г., Вайсберг Л.А., Кириченко В.И. и др.].- М.: Изд. дом «Руда и Металлы», 2007.- 296с.
  2. Науменко Ю.В. Основи теорії режимів роботи барабанних млинів: [монографія] / Науменко Ю.В.- Рівне: Ви-давництво СПД Зелент, 2009.- 282с.
  3. Ржевский В.В. Основы физики горных пород / В.В. Ржевский, Г.Я. Новак.- М.: Недра, 1984.- 360 с.
  4. Нотт Дж. Ф. Основы механики разрушения / Нотт Дж. Ф.: пер. с англ. Д.В. Лаптева.- М.: Металлургия, 1978.- 256 с.
  5. Справочник по обогащению и агломерации руд черных металлов / [Шинкаренко С.Ф., Маргулис В.С., Ни-колаенко В.П. и др.]: под ред. С.Ф. Шинкаренко.- М.: Недра, 1964.- 527 с.
  6. Ходаков Г.С. Физика измельчения / Ходаков Г.С.- М.: Наука, 1985.- 307 с.
  7. Бондарь В.С. Неупругость. Варианты теории / Бондарь В.С.- М.: Физматлит, 2004.- 144с.
  8. Морозов Н.Ф. Проблемы динамики разрушения твердых тел / Н. Морозов, Ю. Петров.- Санкт-Петербург: Изд. С.-П-б. ун-та, 1997.- 132с.
  9. Шинкаренко С.Ф. Технология измельчения руд черных металлов / Шинкаренко С.Ф.- М.: Недра, 1982.- 213 с.
  10. Шинкаренко С.Ф. Технологическая оценка прочностных свойств горных пород, подвергаемых измельчению // Горный журнал.- 2006.- №9.- С.26-31.
  11. Исследование измельчаемости руд с целью разработки средств автоматизации / Т.И. Гуленко, Б.А. Коряков-Савойский, В.И. Лопатин, В.А. Кондратец, З.Н. Кашурникова // Автоматизация горнорудного и металлургического производства: сб. научно-техн. статей НИИАчермет.- 1971.- Вып.7.- С.13-20.
  12. Маляров П.В. Основы интенсификации процессов рудоподготовки / Маляров П.В.- Ростов-на-Дону: Рост-издат, 2004.- 320с.
  13. Кондратець В.О. Теоретичне дослідження системи з падаючим тілом при ідентифікації зразків твердого / В.О. Кондратець, М.О. Карчевська // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб.- 2010.- Вип.40, Ч.І.- С.142-150.
  14. Morkun V., Tron V. (2014). Automation of iron ore raw materials beneficiation with the operational recognition of its varieties in process streams, Metallurgical and Mining Industry, No4, p.p. 42-45.
  15. Разработка и применение автоматизированных систем управления процессами обогащения полезных ископае-мых / [Морозов В.В., Топчаев В.П., Улитенко К.Я. и др.]- М.: Изд. дом «Руда и металлы», 2013.- 512с.

  Рукопис надіслано до редакції 22.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.013

  У запропонованому дослідженні розглянута ефективність відбійки руди на затиснуте середовище при системах розробки підповерхового обвалення руди й вміщувальних порід. Наведено умови застосування відбійки руди на затиснене середовище, а також напруження, які виникають у масиві руди при пошаровій відбійці. Запропоновано спосіб зменшення втрат енергії вибухової хвилі в руді при наступних вибухах. Можливі шляхи вдосконалення технології відпрацювання родовищ, що забезпечить зниження втрат руди на лежачому боці покладу. Розглянуто ефективний варіант буріння глибоких свердловин з бурових ніш, розташованих на горизонті буріння й доставки. Проаналізовано основні відомі способи й методи, що сприяють зниженню втрат руди трикутника лежачого боку. Запропоновано необхідну послідовність відбійки руди на затиснуте середовище й необхідні параметри буропідривних робіт. Проаналізовано необхідну величину коефіцієнта розпушення відбитої руди на контакті з порожніми породами лежачого боку покладу. Розглянуто технічні характеристики закордонної бурової техніки, що призначена для проходки підняттєвих виробок. Запропоновано метод підвищення ефективності за рахунок збільшення вилучення руди шляхом застосування продуктивного самохідного встаткування при відбійці руди на затиснуте середовище.

  Ключові слова: руда, технологія, лежачий бік покладу, відбійка, «затиснене» середовище.

  Список літератури

  1. Цариковский В.В. Перспективы применения различных систем разработки при подземной добыче руд в Кривбассе / В.В. Цариковский, А.П. Григорьев // Разработка рудных месторождений. – 2004. – №85. – С. 164–167.
  2. Фурсов Е.Г. Совершенствование элементов систем разработки с обрушением / Е.Г. Фурсов, В.М. Кириченко, Ю.К. Дюдин [и др.] // Горный журнал. – 2005. – №2. – С. 34–38.
  3. Коляда Е.И. Исследование, выбор и разработка эффективного варианта системы подэтажного обрушения, обеспечивающего снижение потерь руды в недрах / Коляда Е.И. – Кривой Рог, 1980. – C. 50–60.
  4. Стровский В.Е. Повышение эффективности добычи руд подземным способом / [В.Е. Стровский, Ю.И. Жерняков, М.И. Игнатьева и др.]. – М.: Недра, 1984. – 160 с.
  5. Каплунов Р.П. Влияние потерь и разубоживания на эффективность разработки рудных месторождений / Кап-лунов Р.П. – М.: Углетехиздат, 1948. – 341 с.
  6. Власов В.М. Возможности сокращения потерь руды при системах с обрушением и вибровыпуском / В.М. Власов // Горный журнал. – 2003. – №12. – С. 31–34.
  7. Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений / Именитов В.Р. – М.: Недра, 1984. – 504 с.
  8. Чернокур В.Р. Добыча руд с подэтажным обрушением / Чернокур В.Р., Шкребко Г.С., Шелегеда В.И. – М.: Недра, 1992. – 217 с.
  9. Калініченко В.О. Теоретичні та практичні аспекти зменшення втрат руди на лежачому боці покладів / В.О. Калініченко, О.Л. Шепель // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2010. – № 11–12. – С. 40–43.
  10. Хоменко О.Е. Горное оборудование для подземной разработки рудных месторождений: справочное пособие / О.Е Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 448 с. – На рус. яз.

  Рукопис надіслано до редакції 17.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 378.1

  Соціальні потреби, пов’язані з екологічними викликами, вимагають релевантний людський ресурс і, тому, повинно адекватно звернутися до як у вміст, так і викладацьку методологію вищої технічної освіти. Підхід, щоб перевизначити вміст технічного учбового плану, звертаючись до поточних і майбутніх потреб життєздатного розвитку був проаналізований з пошаною до переміщення techno-economic парадигми розвитку від поняття “Чистіше виробництво” до поняття “Індустріальне перетворення”. Консорціум, що охоплює українську мову і ученого ЄС, промисловця, R і D і горизонтальні для політики посередники в можливості проекту TEMPUS, що триває, “Вище, споруджуючи навчання екологічно життєздатний індустріальний розвиток” цілиться в адресацію викликів стійкого розвитку через набір діяльності, у тому числі вступ нових дисциплін, що викладаються.

  Ключові слова: життєздатний розвиток, вища технічна освіта, методологія.

  Список літератури

  1. Rynikiewicz C. The climate change challenge and transitions for radical changes in the European steel industry. Journal of Cleaner Production. – 2008- 16(7). – P. 781-789.
  2. Greenhouse gas reduction pathways in the UN FCCC process up to 2025: POLICYMAKERS SUMMARY, Study Contract: B4-3040/2001/325703/MAR/E.1 for the DG Environment, October 2003, 33 p.
  3. Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Summary for Policymakers. Edited by Thomas F. Stocker et al. – IPCC, Swit-zerland, 2013, 27 p.
  4. HORIZON 2020; WORK PROGRAMME 2014 – 2015, (European Commission Decision C (2013)8631 of 10 De-cember 2013, 76 p.
  5. http://www.jisf.or.jp/course50/index_en.html

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 331.452

  Практика показує, що причиною важких форм електротравм є неузгоджені і помилкові дії персоналу, помилкова подача напруги на установку, де працюють люди, порушення правив безпечної експлуатації електроустановок споживачів. З метою профілактики електротравматизму на гірничих підприємствах обгрунтовано необхідність перегляданню та модернізації існуючого підходу до контролю подачі електричної напруги при виробництві ремонтних робіт, вдосконалення діючої биркової системи допуску до ремонтів технологічного обладнання, внесення доповнень до технічних заходів з розборки електричних схем з використанням досвіду передових світових технологій – впровадження міжнародного стандарту БМП (Блокування – Маркування – Перевірка). Як показавши аналіз, діюча биркова система на гірничорудних підприємствах Кривбасу поступається своєю ефективністю системі Lockout – tagout (LOTO). LOTO дозволяє практично повністю усунути ризики, пов’ язані з людським чинником, при знеструмленні обладнання та блокуванні подачі небезпечної енергії, знижуючи виробничий травматизм до 0%. Обгрунтовано напрямок подальших досліджень з удосконалення існуючої біркової системи з впровадженням у неї елементів системи Lockout – tagout (LOTO) або легалізації стандарту Lockout – tagout (LOTO) на державному рівні і доцільності введення блокуючих пристроїв, як елементів технічних заходів для підготовки робочого місця до роботі, що вимагає зняття напруги.

  Ключові слова: травматизм, гірничорудні підприємства, допуск, профілактика.

  Список літератури

  1. Отраслевой стандарт Система стандартов безопасности труда, бирочная система на предприятиях и в организа-циях черной металлургии основные положения, порядок применения ГОСТ 14 55-79.
  2. Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей ДНАОП 0.00-1.21-98.
  3. Правила устройства электроустановок. – Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 704 с.
  4. Стандарт Lockout-tagout (LOTO).
  5. Директива Европейского Союза СЕЕ 89/655.
  6. ГОСТ 12.2.003-91 Общие требования по безопасности для производственного оборудования.
  7. ГОСТ 12.1.019-79 «Система стандартов безопасности труда».
  8. Стандарт 29 CFR 1910.147 Федеральный реестр. Контроль опасной энергии (Lockout/Tagout)
  9. Стандарт ISO 14118 Безопасность машин – предотвращение неожиданного запуска.
  10.Стандарт ISO 14119 Безопасность машин, блокирующие устройства, связанные с принципами конструирования и выбора ограждений.
  11. Стандарт ISO 12100-1 Безопасность машин. Основные положения проектирования оценки рисков и снижения риска.
  12. Стандарт ISO 18001 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности – Требования.
  13. Директива Европейского Союза по машиностроению 2006/42/EС.
  14. Директива Европейского Союза по рабочему оборудованию 2009/14/EC.

  Рукопис надіслано до редакції 27.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 624.042.8: 622.281

  Сучасний розвиток промислового виробництва пов’язаний з реконструкцією, розширенням, технічним переоснащенням і поліпшенням умов праці на діючих підприємствах. Враховуючи ринковий характер стосунків, важливо, щоб роботи по реконструкції виконувалися в найкоротші терміни. Тенденція до скорочення термінів реконструкції пролітних будов – дуже важливий напрям будівельної справи.
  При обстеженні пролітних будов поверхневого комплексу шахт Криворізького басейну виявлена значна кількість дефектів конструкцій галерей, що несуть і захищають. Що стосується конструкцій, що захищають, то вони вимагають часткової або повної заміни.
  Серед загальної економії виникає питання про заміну старих конструкцій на ефективніші по ряду ознак. Це дозволить значно зменшити навантаження конструкції від власної ваги. Тобто здійснюється перехід на полегшені конструкції галерей, що захищають, що виключає необхідність виконувати перевірочні розрахунки здатності конструкцій і опор галерей, що несе. Але зменшення маси конструкції призводить до зміни частот власних коливань і жорсткості усієї конструкції. Це може привести до реалізації резонансу, призводити до порушення технологічного процесу або аварійної ситуації. У наш час недостатньо відомості про роботу конструкцій пролітних будов за умови заміни старих конструкцій, що захищають, на нових полегшених.

  Ключові слова: несучі конструкції, галерея, розрахунок, навантаження, дефекти.

  Список літератури

  1. Сорокин Е.С. Динамический расчет несущих конструкций зданий / Е.С. Сорокин – М.: Госстройиздат, 1956. – 340 с.
  2. Инструкция по расчету конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки. – М., Стройиздат, 1970. – 286 с.
  3. Бондарь Н.Г. Динамический расчет пролетных строений железнодорожных мостов / Н.Г. Бондарь, Ю.Г. Козьмин // Динамический расчет специальных инженерных сооружений / под ред. Б.Г. Коренева, А.Ф. Смирнова. – М.: Стройиздат, 1986. – С. 290 – 327.
  4. Гогелия Т.И. Динамический расчет конструкций на подвижные нагрузки с применением метода конечных эле-ментов / Т.И. Гогелия // Сообщение АН ГрССР, 115.-1984. -№ 1.- С. 121-124.
  5. Деркачев А.А. Динамические расчетные схемы зданий и их свободные колебания / А.А. Деркачев, С.Х. Нег-матуллаев. – Душанбе: Донига, 1970. – 230 с.
  6. Динамический расчет зданий и сооружений: справочник проектировщика / М.Ф. Берштейн, В.А. Ильичев, Б.Г. Коренев и др. – М.: Стройиздат, 1984. – 303 с.
  7. Динамический расчет зданий и сооружений: справочник проектировщика / под ред. Б.Г. Корнеева, И.М. Раби-новича. – М.: Стройиздат, 1984.
  8. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия: справочник проектировщика / М.Ф. Барштейн, Н.М. Бородачев, Л.Х. Блюмина и др. – М.: Стройиздат, 1981. – 215 с.
  9. Хворост В.В. Амплитудно-частотные характеристики пролетных строений на поверхности шахт в условиях пе-рехода на облегченные ограждающие конструкции / В.В. Хворост // Перспективы освоения подземного пространства: междунар. науч.-практ. конф. 10-11 апр. 2012 г.: докл. – Днепропетровск, 2012. – С. 62-67.
  10. Хворост В.В. Амплитудно-частотные характеристики транспортных галерей в условиях перехода на облег-ченные ограждающие конструкции / Д.В. Бровко, Н.І. Посмашна, В.В. Хворост // Вісник КТУ. – 2011. – Вип. 94. – С. 98-101.
  11. Хворост В.В. Анализ состояния металлических сооружений на шахтах / Д.В. Бровко, В.В. Хворост // Меж-дународная научно-техническая конференция «Перспективы освоения подземного пространства». – Днепропетровск, 2008. – Вып. №14. – С. 56 – 58.
  12. Хворост В.В. Динамика транспортных галерей в условиях перехода на облегченные ограждающие конструк-ции / Д.В. Бровко, В.В. Хворост // Материалы 4-й Международной научно-практической конференции «Перспективы освоения подземного пространства». – Днепропетровск, 2010.- С. 81-85.
  13. Хворост В.В. Динамика транспортных галерей горнодобывающих предприятий / Б.М. Андрєєв, Д.В. Бров-ко, Хворост В.В. // Збірник наукових праць НГУ. – 2010. № 34, Т.1. – С. 88-93.
  14. Хворост В.В. Динамический расчет зданий и сооружений горнодобывающих предприятий / В.В. Хворост // Материалы Международной научно-технической конференции «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений». – Донецк, 2012. – Вып. 18 – С. 79-82.
  15. Хворост В.В. Динаміка споруд при реконструкції / Д.В. Бровко, В.В. Хворост // Международная научно-техническая конференция «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений». – Донецьк, 2010. – Вып. 16 – С. 14-16.
  16. Хворост В.В. Исследование состояния копровых сооружений/ Д.В. Бровко, В.В. Хворост // Международная научно-техническая конференция «Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений». – Донецк, 2008. – Вып. 14. – С. 97-98.
  17. Хворост В. В. Исследования влияния различных факторов на собственную частоту колебания пролетных строений транспортных галерей / Д. В. Бровко, В. В. Хворост // Вісник КТУ.- 2011. – Вип. 29.– С. 82-83.
  18. Хворост В. В. Надшахтные копры – практика и усовершенствование их проектирования / Д.В. Бровко, В.В. Хворост // Разраб. рудн. месторожд. – 2007. – Вып. 91. – С. 83-87.
  19. Хворост В.В. Оцінка стану галерей на поверхні гірничовидобувних підприємств Криворізького залізорудного басейну / Б.М. Андрєєв, Д.В. Бровко, Хворост В.В. // Современные проблемы шахтного и подземного строительства. – Донецк, 2009. – Вып. 10-11. – С. 284-291.
  20. Хворост В.В. Переваги та недоліки реконструкції галерей гірничовидобувних підприємств / Д.В. Бровко, В.В. Хворост // Міжнародна науково-технічна конференція «Гірничо-металургійний

  Рукопис надіслано до редакції 27.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.271.33

  Наведено основні методи спостережень та прогнозування стійкості відкритих гірничих виробок. Проблеми геомеханічних процесів є надзвичайно складною і багатогранною задачею, вирішення якої неможливе без вирішення цілого ряду приватних наукових завдань, зумовлених загальним ходом науково-технічного прогресу в теорії і практиці відкритих гірничих робіт. На основі досліджень фактичних характеристик кар’єрів та відвалів було обґрунтовано значимість та важливість виконання прогнозу, що є вагомим аспектом про перспективи та можливості стану укосів протягом усього строку їхньої служби. За результатами виконаної порівняльної характеристики ефективності існуючих методів та засобів контролю, визначені основні їх переваги і недоліки. Аналіз теорії й практики, щодо методів та засобів виконання прогнозу при експлуатації глибоких залізорудних кар’єрів, дозволив зробити висновок про необхідність впровадження сучасних технологій в усі види маркшейдерсько-геодезичних робіт, що дозволить підвищити ефективність оперативного й маркшейдерського обліків розкривних і добувних гірничих робіт, ефективність проведення спостережень за деформаціями та втрат корисних копалин.

  Ключові слова: борти кар’єра, геомеханічні процеси, відвали, стійкість.

  Список літератури

  1. Долгих Л.В. Сучасні методи знімальних робіт на кар’єрах / Л.В. Долгих, О.В. Долгих, М.М. Маленький // Віс-ник Криворізького технічного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг. – 2006. – № 13. – С. 48–51.
  2. Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. – Л.: ВНИМИ, 1971. – 187 с.
  3. Є.В.Герасимова, А.В. Болотников. Використання геофізичних методів спостережень для оцінки стійкості бор-тів залізорудних кар’єрів //Рукопис подано до редакції 15.03.12 УДК 622. 271. 33:550.3; – Кривий Ріг, 2012. – с. 54-58.
  4. В.В. Демьянов, С.М. Простов, В.А. Хамяляйнен, С.В. Сидельцев, Р.Ю. Сорокин Техническое и информацион-ное обеспечение системы автоматизированного контроля устойчивости бортов карьеров – №3 (2006). с. 113-117.
  5. Генике А.А., Черненко В.Н. Исследование деформационных процессов на Загорской ГЄС спутниковыми ме-тодами / А.А. Генике, В.Н. Черненко // Геодезия и картография. – 2003. – №2. – C. 27–33.
  6. Болотников А.В. Применение GPS-технологий в маркшейдерско-геодезическом обеспечении открытых гор-ных работ / А.В. Болотников, А.А. Романенко // Збірник наукових праць ДП «НДГРІ». – Кривий Ріг. – 2010. – №52. – C. 35–41.
  7. Генике А.А. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии / А.А. Генике, Г.Г. Побединский. – М.: Картоцентр; Геодезиздат, 1999. – 272 с.
  8. Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, интерпретации их ре-зультатов и прогнозу устойчивости. Л.: ВНИМИ, 1987. – 118 с.
  9. Петраковский С.Я. Применение методов стереофотограмметрии и программы PHOTOMOD Lite в практике маркшейдерских измерений.

  Рукопис надіслано до редакції 20.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.012: 628.5

  Локалізація шкідливих викидів і очищення запиленого повітря при роботі гірничопереробних підприємств здійснюється за допомогою аспірації. На її роботу витрачається близько 15% від енергетичних витрат на привід технологічного обладнання. В процесі експлуатації аспіраційних систем виникає необхідність змінювати їх режим роботи стосовно до зміни роботи обладнання з метою зниження енергетичних витрат.
  Методом математичного моделювання досліджено аеродинамічні характеристики аспіраційних систем, які виконані за схемою елементів мережі «місцевий відсос – магістральний повітропровід – пиловловлюючі апарати – вентилятор» та за схемою «місцевий відсос – пиловловлюючий апарат – магістральний повітропровід – вентилятор». Встановлено, що аспіраційні системи, виконані по першому варіанту компоновки елементів мережі ефективно працюють тільки в проектному режимі і не допускають зміни кількості місцевих відсмоктувачів у процесі їх експлуатації. Зменшення або додавання кількості місцевих відсмоктувачів призводить до відкладення пилу в магістральному повітропроводі в першому випадку, або до витікання запиленого повітря з аспіраційних укриттів.
  Аспіраційні системи, які виконані за другою схемою компонування елементів мережі мають більш високу аеродинамічну стійкість. При зменшенні кількості місцевих відсмоктувачів в порівнянні з проектним режимом (наприклад, при частини непрацюючих технологічних агрегатів) можливе зменшення потужності привода вентилятора, тому, що в магістральний повітропровід буде надходити очищене від пилу повітря. Збільшення порівняно з проектом місцевих відсмоктувачів разом з пиловловлюючими апаратами суттєво не змінює аеродинамічну характеристику аспіраційної мережі та забезпечується надійна локалізація шкідливих домішок в укриттях обладнання. Таким чином, методом математичного моделювання доведено переваги аспіраційних систем, виконаних за схемою «місцевий відсос – пиловловлюючий апарат – магістральний повітропровід – вентилятор» як більш аеродинамічно стійких і енергетично доцільних.

  Ключові слова: аспіраційні системи, стійкість, викиди, запиленість, пиловловлювальний апарат.

  Список літератури

  1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» – К.: 1992 – 8с.
  2. Улучшение условий труда на горно-обогатительных комбинатах / С.А.Стежко, А.К. Елисеев, А.П.Янов и пр. – М.: Недра, 1990. – 170с.:ил.
  3. Пирумов А.И. Обеспылевание воздуха – М.: Стройиздат, 1998.-296с.
  4. Голышев А.М., Задорожний С.И., Герасимчук А.В. Контроль процесса пылеосаждения в воздуховодах ас-пирационных систем// Вісник Криворізького технічного університету; зб. наук. пр. – Вип. 22. – Кривий Ріг: КТУ, 2008.-с. 184-188.
  5. Голишев О.М., Деньгуб Т.В. Причини аеродинамічного розрегулювання місцевих відсмоктувачів аспірацій-них систем фабрик ГЗК. – Кривий Ріг: Вісник КТУ. зб. наук. пр. – Вип. 25. – Кривий Ріг: КТУ, 2010.-с. 94-96.
  6. Желтобрюхов В.Ф., Боровиков Д.П. Анализ причин забивания систем аспирации строительной отрасли // Научн.-практич. конфер. «Проблемы охраны производственной и окружающей среды» – Волгоград. 2001. С 84-87.
  7. Логачев И.Н., Логачев К.И. Аэродинамические основы аспирации. С.-Пб.: Химиздат, 2005.-659с.
  8. Минко В.А., Киреев В.М. Разработка аспирационных укрытий и инженерной методики их расчёта/ Безопас-ность труда в промышленности.-2013.-№2.-С: 42-46.
  9. Справочник по расчётам гидравлических и вентиляционных систем/ Под ред. А.С.Юрьева// АНО НПО «Мир и семья» 2001. 1115 с., илл.
  10. K. Logachev,A. Puzanok, I. Logachev. The prediction of dispersed composition in local ventilating exhaust// CD-proceeding of the 8th RENVA World Congress Clima 2005 lp.

  Рукопис надіслано до редакції 27.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.457: 621.926.2

  Статтю присвячено питанню ефективності пилопригнічення. Був проведений аналіз рудникової атмосфери при дробуванні сировини. Розроблена модель фільтра «Циклон», який оснащений ультроразвуковим генератором. Низька ефективність аспіраційних систем підприємств зв’язана не тільки з експлуатаційними причинами: порушенням технології, абразивним зношенням, злипанням пилу, але й з недосконалістю апаратів очищення повітря.
  Враховуючи технологічну недосконалість засобів пиловловлювання, невисоку ефективність їх роботи при подрібненні сировини, внаслідок чого концентрації пилу і шкідливих газів на робочих місцях у більшості випадків перевищують допустимі величини, що призводить до розвитку пилового бронхіту і силікозу у робітників, метою наукової роботи є зменшення змісту шкідливих домішок в атмосфері робочої зони при подрібненні сировини до нормативних величин за регламентований проміжок часу шляхом пригнічення пилових викидів. Як відомо фільтр «Циклон» достатньо ефективний в уловлюванні крупнодиспертного пилу, але мало ефективний у уловлюванні дрібнодисперсного пилу. Для збільшення ефективності осадження дрібнодисперсного пилу в «Циклоні» необхідно збільшити масу частинок пилу, тобто скоагулювати частини. Інтенсифікація процесу коагуляції пилу та збільшення ефективності її уловлювання досягається тим, що на частинки пилу діє ультразвукове випромінення.
  Ультразвукова коагуляція являє собою процес зближення і укрупнення, зважених в газі або рідини дрібних твердих часток, рідких крапельок і газових бульбашок під дією акустичних коливань звукових або ультразвукових частот. Швидкість коагуляції, тобто ефективність процесу очищення промислових газів від дисперсних домішок з допомогою накладення ультразвукових коливань високої інтенсивності визначаються:інтенсивністю коливань,часом експозиції,частотою, вихідною концентрацією. Усе це дозволяє констатувати, що за допомогою розробленого пиловловлювача при транспортуванні, дробуванні й скиданні сировини створені нормальні санітарно-гігієнічі умови праці за пиловим чинником, які повністю виключають виникнення у робітників пневмоконіозу.

  Ключові слова: гірниче підприємство, пневмоконіоз, пиловловлювачі.

  Список літератури

  1. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело / [Н.О. Каледина, Б.Ф. Кирин, М.А. Сребный и др.]; под ред. К.З. Ушакова – М.: МГГУ, 2002. – 487 с.
  2. Бизов В.Ф. Охорона праці в гірництві / В.Ф. Бизов, О.Є. Лапшин – Кривий Ріг: Мінерал, 2001.-251 с.
  3. Врейкат Абдель Кхалех Ибрагим. Исследование запыленности воздуха на участке транспортирования сырья Аль-Фукайского цементного завода / Врейкат Абдель Кхалех Ибрагим ДГМИ // Сб. науч. тр. – Алчевск, 1998. – Вып. 7. – С. 27-30.
  4. Батлук В. А. Акустичні пиловловлювачі. – Львів, 2000. – 208 с
  5. Ультразвуковая коагуляция аэрозолей: монография / В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, К.В. Шалунова, С.Н. Цыганок, Р.В. Барсуков, А.Н. Сливин; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 241 с.
  6.Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда.-М.:Медицина,1988.-576с.
  7.Афанасьев И.И., Данченко Ф.И., Пирогов Ю.И. Обеспыливание на дробильных фабриках: Справочник.-М.:Недра,1989.-197с.
  8.Улучшение условий труда на горнообогатительных комбинатах/ С.А.Стежко,
  А.К. Елисеев, А.П.Янов и др.-М.:Недра,1990.-170с.
  9.Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов/ [Алиев Г.М.-А.: Металлургия,1986,544с.
  10. Клименко А.П., Королев В.И.,Швецов В.И. Непрерывный контроль концентрации пыли. Киев: Техни-ка,1980.181с.
  11. Коузов П.А.,Скрябина Л.Я. Методы определения физико-химических свойств промышленных пылей. М.: Химия,1983.143с.
  12. Шиман А.М.,Тромза Б.М., Бромберг А.Д. и др.- Автоматизация и контрольно-измерительные прибо-ры,1978,№ 8, с.17.
  13.Бобровников Н.А. Охрана воздушной среды от пыли. М.:Стройиздат,1971.96 с.
  14. Безопасность труда в промышленности ,1979,№ 9,с 12-14
  15.Страус Г.М.- Промышленная и санитарная очистка газов,1976 №7 с.47.
  16.Сокол Г.И. Особенности акустических процессов в инфразвуковом диапазоне частот. Днепропетровск: Про-минь, 2000. – 143 с.
  17. Хмелев, В.Н.Ультразвуковая коагуляция аэрозолей: монография / В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, К.В. Шалу-нова, С.Н. Цыганок, Р.В. Барсуков, А.Н. Сливин; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – 241 с

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.453

  Вивчено вплив гранулометричного складу пористого середовища в обрушених зонах на величину їх аеродинамічного опору. Показано, що режим руху повітря в пористому середовищі залежить як від крупності одновимірних частинок породи, так і від вмісту в ньому дрібних фракцій. Отримано аеродинамічні характеристики пористого середовища в залежності від зміни крупності одновимірних частинок породи і від вмісту в ньому дрібних фракцій.
  У результаті виконаних досліджень встановлено вплив гранулометричного складу пористого середовища аероактівних зон обвалень Кривбасу на режими фільтрації повітря. Встановлено, що режим руху повітря в пористої середовищі залежить як від крупності одновимірних часток породи, так і від обсягу дрібних фракцій, утримуючи-щихся в ній. Отримано аеродинамічні характеристики пористого середовища в залежності від зміни крупності одновимірних часток породи і від обсягу дрібних фракцій, що містяться в ній, що дозволяють розрахувати фильтраци-ційні потоки повітря в завалених зонах при різних умовах провітрювання гірничих виробок, а також визначити параметри завалених зон (проникність, пористість та ін.).

  Ключові слова: зони обвалення, середовище, аеродинаміка,крупність, фільтрація.

  Список літератури

  1. Ушаков К. З. Газовая динамика шахт / К.З. Ушаков. – М.: Изд. МГГУ, 2004. – 481 с.
  2. Шевелев Г.А. Фильтрация газа в шахтах / Г.А. Шевелев, В.Т. Перепелица. – К.: Наукова думка, 2010. – 291 с.
  3. Пятибрат В.П. Подземная гидромеханика / В.П. Пятибрат – Ухта: УГТУ, 2002. – 100 с.
  4. Квеско Б.Б. Подземная гидромеханика / Б.Б. Квеско. − Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 181 с.
  5. Басниев К.С. Подземная гидромеханика / К.С. Басниев, Н.М. Дмитриев, Р.Д. Каневская и др. − М. − Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. − 496 с.
  6. Ковалева Л.А. Физика нефтегазового пласта / Л.А. Ковалева. – Уфа: РИО БашГУ, 2008. – 280 с.
  7. Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика / И.А. Чарный. − М.-Ижевск: Институт компьютерных исследо-ваний, 2006. −436 с.
  8. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика / В.Г Левич. – М.: Гос. из-во физ.-мат. лит., 1959. – 699 с.
  9. Lewis G.N. Thermodynamics / G.N. Lewis, M. Randall. –New York: Van Nostrand Company, 1923. – 162 p.
  10. Oshmyansky I.B. Substantiation of parameters of filtration flows in mining collapsed areas / I. B. Oshmyansky, L. I. Yevstratenko // – Balkema, CRC Press: Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining – 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978 – 1 – 138 – 02699 – 5, p. 373 – 378.
  11. Сологаев В.И. Гидравлика (механика жидкости и газа) / В. И. Сологаев. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2010. – 64с.
  12. Форхгеймер Ф. Гидравлика / Ф. Форхгеймер. – М.; Л.: ОНТИ, 1935. – 616 с.
  13. Жаворонков Н. М. Гидравлические основы скрубберного процесса и теплопередача в скрубберах / Н. М. Жаворонков – М.: Госиздат «Советская наука», 1944. – 224 с.
  14. Engelund F. Onthe Laminarand Turbulent Flows of Ground Water through Homogeneous Sand / F. Engelund // – Transactions of the Danish: Academy of Technical Sciences – 1953. – № 3. – Р. 356 – 361.
  15. Щелкачев В.Н. Подземная гидравлика / В. Н. Щелкачев, Б.Б. Лапук – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаоти-ческая динамика», 2001. – 736стр.
  18. Лейбензон Л.С. Собрание трудов, т. II. Подземная гидрогазо-динамика, подземная гидравлика / Л.С. Лей-бензон – М.: Изд. АНСССР, 1953. – 456 с.
  19. Чарный И. А. Основы подземной гидравлики / И. А. Чарный. – М.-Л.: Гостехиздат, 1956. – 260 с.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.311.22 – 047.58:515.173.6

  У науковій праці розглянуті основні принципи 3D-моделювання теплоенергетичних об’єктів. Доповнення візуалізації до традиційних методів обчислень дозволить не тільки максимально сприйняти принцип дії та зовнішню подобу устаткування, але й оптимізувати процес аналізу тепломасообмінних процесів, які протікають в даному устаткуванні. В якості об’єкта візуалізації був обраний парогенератор марки Е-75-42-440 КТ, він оснащений необхідними трубопроводами в його межах і арматурою, а також пристроями для відбору проб котлової і живильної води, насиченої і перегрітої пари. Даний агрегат проектується і виготовляється в блочному виконанні, так як конструкція котла допускає монтаж поставними блоками або їх збірку в монтажні блоки. Для створення 3D-моделі парогенератора використаний програмний продукт КОМПАС-3D компанії АСКОН. На підставі аналізу його можливостей виявлено недоліки та переваги даного програмного забезпечення при проектуванні теплоенергетичних об’єктів. Також розглянута можливість експорту моделі з середовища КОМПАС до середовища інших САD (computer-aided design) систем, що дозволяє створювати рендерінг моделі; виконувати анімацію, як елементів устаткування, так і тепломасообмінних процесів, які протікають в даній моделі устаткування; проводити поглиблений аналіз тепломасообмінних процесів.

  Ключові слова: теплоенергетика, КОМПАС-3D, парогенератор, об’єкти, системи.

  Список літератури

  1. AutoCAD 2006 / Подробное иллюстрированное руководство // Учебное пособие / под ред. А. Г. Жадаева. — М. : Лучшие книги, 2006. – 240 с.
  2. Р.Н. Квэтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко, О.Ю. Софина, О.М. Шушура / Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень // Квэтний Р.Н., Богач І.В., Бойко О.Р., Софина О.Ю., Шушура О.М. – Навчальний посібник / http://posibnyky.vntu.edu.ua/k_m/t1/zm1..htm
  3. О.Ф. Бабічева, С.М. Єсаулов / Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв // Бабічева О.Ф., Єсаулов С.М. – Навчальний посібник / Харків: ХНАМГ / 2009. – 281 с.
  4. С.Г. Ушаков, Ю.Н. Муромкин, Б.Л. Шелыгин / Тепловой поверочно-конструкторский расчет котлов с есте-ственной циркуляцией // Ушаков С.Г., Муромкин Ю.Н., Шелыгин Б.Л. – Учебное пособие / Иваново, 2004. – 116 с.
  5. Х.Н. Ясавеев, А.Г. Лаптев, М.И. Фарахов / Модернизация установок переработки углеводородных смесей. Казань: / Издательство «ФЭН», 2004. – 307 с
  6. В.П. Большаков, А.Л. Бочков, А.А. Сергеев / 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex // Большаков В.П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. – Учебный курс – СПб.: Питер, 2011, – 336 с.: ил.
  7. А. Магомедов / Трубопроводы 3D — в три шага / САПР и графика 4`2009
  8. О. Зыков / Металлоконструкции 3D. Изучаем новое приложение в машиностроительной линейке АСКОН / САПР и графика 1`2009.
  9. Т.Ю. Соколова / AutoCAD 2009 для студента. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.: ил. –(Серия «Са-моучитель»).
  10. ANSYS 5.7 Thermal Analysis Guide / http://orange.engr.ucdavis.edu/Documentation12.0/120/ans_the.pdf
  11. А.А Алямовский / COSMOSWorks. Основы расчета конструкций на прочность в среде SolidWorks / ДМК Пресс – 786 с.

  Рукопис надіслано до редакції 27.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 563

  Одним із варіантів вирішення проблеми очистки побутових стічних вод в приватному населеному пункті біля Південного гірничозбагачувального комбінату є застосування біоінженерної споруди. Вагомими перевагами використання біоінженерних споруд при очистці побутових стічних вод є те, що це екологічно чистий метод, який моделює природні процеси самоочищення води, значно дешевший за традиційні очисні споруди, метод біоінженерних споруд є також енергозберігаючою технологією, яка не передбачає застосування коагулянтів, флокулянтів та іоноактивних сполук, що забезпечує високу ефективність очистки побутових стічних вод. Технологія біоінженерних споруд використовує процеси седиментації, фільтрації та природного самоочищення водних об’єктів, заснованого на здатності вищої водної рослинності, водної мікрофлори і мікроорганізмів здійснювати деструкцію, трансформацію та акумуляцію органічних, мінеральних і зважених речовин, нафтопродуктів, іонів важких металів і бактеріального забруднення. Використання прогресивних технологій, заснованих на дії вищих водних рослин, у наш час є екологічно прийнятним і економічно найбільш перспективним напрямком у системі очищення стічних вод. Розповсюдження таких технологій може сприяти поліпшенню екологічної ситуації в регіоні. У статті запропонований біологічний метод очистки побутових стічних вод за типом біоплато у приватному населеному пункті біля Південного гірничозбагачувального комбінату. Розглянуто переваги та ефективність застосування біоплато у неканалізованих районах, а також механізми видалення забруднюючих речовин у цих спорудах.

  Ключові слова: біологічна очистка вод, біоплато, вищі водні рослини.

  Список літератури

  1. Лейбович Л. И., Корчевский Н. В., НПФ «Рецикл», Николаев, сборник материалов IV Международной конфе-ренции “Сотрудничество для решения проблемы отходов”, 2007 г., Харьков, Украина.
  2. Стольберг В.Ф., Ладиженський В.Н., Спірін А.И. Біоплато – ефективна малозатратна екотехнологія очищення стічних вод // Екологія довкілля та безпеки життєдіяльності. – 2003. – № 3. – С. 32-34.
  3. Трочешников Н.С., Родионов А.И., Кельцев И.В., «Техника защиты окружающей среды» Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Химия, 1996.
  4. Юрьев Б.Т. «Очистка сточных вод малых объектов». Рига, Авотс, 1983.
  5. Abdallaa, K.Z. and Hammamb, G., 2014. Correlation between Biochemical Oxygen Demand and Chemical Oxygen Demand for Various Wastewater Treatment Plants in Egypt to Obtain the Biodegradability Indices. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 13 (1), 42.
  6. Bansal, A.K., Mitra, A., Arora, R.P., Gupta, T. and Singhvi, B.S.M., 2007. Biological treatment of domestic wastewater for aquaculture, J. Agri. Bio. Sci., 2, 6-12.
  7. Duncan, M. 2003. Domestic wastewater treatment in developing countries, UK, Cromwell Press.
  8. Khambete, A.K., Christian R.A., 2014. Ranking Sewage Treatment Plants with the Application of Fuzzy Composite Programming. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 3 (2), 116-120.
  9. Lloyd, B.I., Leaner, A.R., Vorkas, C.A. and Gugnesharajah, R.K., 2003. Underperformance evaluation and rehabilita-tion strategy for waste stabilization ponds in Mexico, Water Science and Technology 48 (2), 35-43.
  10. Mohammed A. I., Hayder T.H., 2013. Stabilization pond for wastewater treatment. European Scientific Journal, 9 (14), 278
  11. Nweze, N.O. and Chumboh, G.F., 2006. Physical and chemical characteristics, algal flora and coliform content of the University of Nigeria, Nsukka sewage treatment plant oxidation pond, Nigerian Journal of Botany, 19 (1), 103-116.
  12. Prachi N.W., Sameer, U.S., 2014. Performance Evaluation of 25MLD Sewage Treatment Plant (STP) at Kal-yan, American Journal of Engineering Research 3 (3), 310-316.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 62-97: 620.9: 621.1

  В результаті огляду і аналізу встановлено, що перспективною альтернативою традиційним джерелам енергії являється геотермальна енергетика. Геотермальна енергія дозволяє отримувати необхідну людству енергію завдяки теплоті надр Землі. Чим більше віддалений від центра Землі певний внутрішній шар, тим нижче його температура. Але навіть самий верхній шар Землі (біля 10- ти кілометрів) містить кількість теплоти, якої достатньо для забезпечення всіх енергетичних потреб людини. Через розлами в корі теплота проникає на поверхню планети. Потенціал геотермальної енергії величезний і невичерпний. Залишається лише навчитися використовувати те, що так великодушно дарує природа. Потенціал надр Землі дозволяє покрити усі потреби людини в енергії. Розглянуті теоретичні і практичні питання введення геотермальних станцій. Розглянуті схеми, устаткування і технології геотермальної енергетики в Україні і інших країнах.
  Доступність і мінімум витрат на відбір пари й гарячої води з поверхні Землі давно цікавлять дослідників. Однак, у більшості країн теплота Землі прихована глибоко в її надрах. Розробку глибинних джерел теплоти почали порівняно недавно й практично одночасно в таких країнах як США, Японія, Ісландія, Китай, Філіппіни, Англія, Франція, ФРН. Найбільше досягнень у даному напрямку мають США та Франція. Промислове освоєння геотермальних ресурсів у світі почалося після створення й пуску в Італії в 1916 р. геотермальної електростанції потужністю 7,5 МВт із трьома турбінами фірми «Франко Тозі» потужністю по 2,5 МВт кожна. Однак широке промислове будівництво геотермальних електростанцій було розгорнуто тільки в 60-х рр. у США, Нової Зеландії, Японії, Ісландії й ін. країн

  Ключові слова: гейзери, геотермальні електростанції, свердловини, турбіни, робоче тіло, енергоблок, мінералізовані води.

  Список літератури

  1. Геотермальная энергетика-Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EE%F2%E5%F0%EC%E0%EB%FC%ED%E0%FF_%FD%ED%E5%F0%E3%E5%F2%E8%EA%E0
  2. Гетермальная энергетика. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гетермальная_энергетика.
  3. LGE: http://www.eninnet.ru/lge/geotes_r.htm
  4. Охрана окружающей среды // Учебник для технических специальностей вузов / Под ред. С.В. Бегова – М.: Высшая школа, 1991.
  5. Геотермальные электростанции (ГеоТЭС): http://gisee.ru/regionsupport/articles/low-energy/19412/
  6. Гетермальное энергоснабжение. www.esco.co.ua/journal/2005_11/art07_28.htm.
  7. Геотермическая электростанция. БСЭ, т. 6.
  8. Выморков Б.М. Геотермальные электростанции. – М.-Л., 1966.Конеченков А.. Энергия тепла Земли // Коне-ченков А., Остапенко С. Электропанорама. – 2003. – №7-8.
  9. Поваров О.А., Васильев В.А., Томков Ю.П., Томаров Г.В. Геотермальные электрические станции с комби-нированным циклом для северных районов России. http://www.transgasindustry.com.
  10. Занин А.И. Паровые турбины. / А.И. Занин, А.С. Соколов – М.: Высшая школа, 1988.
  11. В.И. Кирюхин Парові турбіни малої потужності КТЗ // В.И. Кирюхин, Н.М. Тараненко, Е.П. Огурцова и др. // М.: Энергоатомиздат, 1987

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.807.1

  Серед комплексу санітарно-гігієнічних заходів боротьби з пилом прибирання виробничих приміщень займає важливе місце. Видалення осілого пилу за допомогою промислових пилососних установок забезпечує високі санітарно-гігієнічні умови праці і підвищує продуктивність. Ефективна і економічна робота промислових пилоприбиральних установок в значній мірі залежить від робочого органу – пилоприбирального насадка, в порожнині якого відбуваються складні аеродинамічні процеси. Втрати тиску в порожнині пилоприбирального насадка складають значну частину від загальних втрат тиску у системі трубопроводів пилоприбиральних систем. Зменшення цих втрат можна спостерігати в такій конструкції насадка, який має рівновеликі площі всмоктувальної щілини, вихідного патрубка і довільних перетинів порожнини корпуса. Тобто, коли в порожнині насадка буде дотримуватися принцип ізокінетичності руху повітряного потоку. Для досягнення цього принципу зменшення довжини всмоктувальної щілини повинно відбуватися за рахунок звуження порожнини, обмеженої вертикальними поверхнями, виконаних по дугах двох кіл, а ширину всмоктувальної щілини необхідно збільшувати до діаметра патрубка між клиновидними вертикальними поверхнями, що розширюються. Аналітичне дослідження довільних площ перетинів порожнини насадка та експериментальні виміри швидкості повітряних потоків у цих перетинах показали, що для досягнення в ньому принципу ізокінетичності необхідно, щоб перехід від всмоктувальної щілини до вихідного патрубка здійснювався за овальним сполученням горизонтальних і вертикальних поверхонь корпуса, виконаних вищевказаним способом.

  Ключові слова: ізокінетичность руху, пилоприбиральна насадка, повітря, пил.

  Список літератури

  1. Баулина Е.Г. Исследование пылесосных насадков//Научные работы Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Механизация работ по благоустройству городов. – М.: 1960. – С. 134-154.
  2. Сабельников М.В. Смывовсасывающий насадок//Промышленная вентиляция и большая химия. Материалы семинара МДНТП им. Ф.Э. Дзержинского. – М.: 1965. – С. 23-30.
  3. Шашунов И.С. Исследование водопылесосных насадок//Вакумная пылеуборка: Материалы семинара. – М.:МДНТП им. Ф.Э.Дзержинского, 1972. – С. 105-113.
  4. Грачев Ю.Г. Исследование процесса уноса пыли с поверхности применительно к пылесосным насадкам ваку-умных систем пылеуборки: Автореф. дис. к-та техн.наук: 05.23.03/Уральский политех.ин-т им. С.М.Кирова. – Сверд-ловск, 1974. – 20 с.
  5. Курников А.А. Пневматическая пылеуборка цехов машиностроительных заводов./ Курников А.А., Курни-ков В.А. – М.: Машиностроение, 1983. – 152 с.
  6. Курников А.А. Вакуумный способ удаления пыли из помещений щебеночных заводов./ Курников А.А., Те-рентьев И.В. – М.: «Транспорт», 1969. С.14-15.
  7. Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика. Основы механики жидкостей./Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. – М.: Стройиздат, 1975.- 323 с.
  8. А. с. 1489715 СССР, А 47 L 9/02. Пылеуборочный насадок / В.А.Минко, С.А. Трищенко, В.Г. Чертов (СССР). – № 4246486/31-12. ; заявлено 19.05.87 ; опубл. 30.06.89.
  9. А. с. 1646539 СССР, А 47 L 9/02. Насадок для уборки криволинейных поверхностей / В.А. Зайцев, С.А. Три-щенко (СССР). – № 4688131/12 ; заявлено 05.05.89 ; опубл. 07.05.91, Бюл. № 17.
  10. А. с. 1220632 СССР, А 47 L 9/02. Насадок к пылесосу / Т.Ф. Чернов (СССР). – №3790301/28-12 ; заявлено 17.09.84 ; опубл. 30.03.86, Бюл. №12.
  11. А. с. 1546079 СССР, А 47 L 9/02. Пылеуборочный насадок / В.А.Минко, С.А.Трищенко, В.Г.Чертов (СССР). – №4428602/31-12 ; заявлено 24.05.88 ; опубл. 28.02.90, Бюл. №8.

  Рукопис надіслано до редакції 27.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.18

  Асинхронний двофазний електропривод э одним з найбільш перспективних для приводу малих потужностей. У роботі розглянуто основні схеми, що використовуються у регульованому електроприводі на базі двофазного асинхронного двигуна, до числа яких відноситься живлення від трифазного інвертора напруги, а також схема на базі матричного перетворювача. Обгрунтовано, що найбільш доцільним з економічних міркувань є використання схеми, що передбачає живлення двигуна від трифазного інвертора. Для цієї схеми проведено аналіз способів формування вихідної напруги за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Для варіанту, що передбачає використання просторово-векторної широтно-імпульсної модуляції, на основі спектрального аналізу отримано гармонійний склад напруг та струмів двигуна, а також виконана оцінка пульсацій електромагнітного моменту. Доведено, що наявність таких пульсацій призводить до суттєвого зниження показників якості регулювання системи керування електроприводом. Шляхом аналізу рівнянь, що описують стан двофазної асинхронної машини, отримано аналітичні залежності для статорних та роторних струмів, а також електромагнітного моменту машини. Результати підтверджено моделюванням методом кінцевих елементів у середовищі Ansoft Maxwell, а також з використанням моделі з зосередженими параметрами у середовищі Matlab/Simulink.

  Ключові слова: електропривід, асинхронний двигун, інвертор, напруга.

  Список літератури

  1. Синчук О.Н., Юрченко Н.Н., Чернышев А.А. и др. Комбинаторика преобразователей напряжения совре-менных тяговых электроприводов рудничных электровозов / Под ред. О.Н. Синчука. – К., 2006. – 252 с.
  2. Гузов Э.С., Омельченко А.В. Двухфазный асинхронный тяговый электропривод рудничных электровозов.// Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 4/2011 (16). – С. 90–95.
  3. Омельченко А.В. Модельные исследования двухфазного тягового электропривода рудничного электровоза // Електромеханічні та енергозберігаючі системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук: КрНУ, 28–29 марта 2012. – С. 257–258.
  4. Zaskalicky P., Dobrucky B. Analytical method of a torque ripple calculation for two-phase IM supplied by three-leg SPWM inverter // International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 2014, pp. 731-736.
  5. Blaabjerg F., Lungeanu F., Skaug K., Tonnes M. Two-phase induction motor drives // IEEE Industry Applications Magazine, Vol. 10/4, 2004, pp. 24-32.
  6. Tomaselli L.C., Lazzarin T.B., Martins D.C., Barbi I. Application of the vector modulation in the symmetrical two-phase induction machine drive // IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2005, pp. 1253-1258.
  7. Kascak S., Zaskalicky P., Dobrucky B., Prazenica M. Two-phase space vector modulation of FOC controlled ASM fed by 2-phase VSI inverter // 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, 2012, pp. 131-135.

  Рукопис надіслано до редакції 12.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.274.3

  Розроблена й випробувана в промислових умовах нова технологія буріння свердловин, при якій компенсаційна свердловина збільшеного діаметру не заряджається, а виконує у врубі роль додаткової оголеною порожнини. Уточнено параметри врубу і схеми буріння забою. Розроблено новий буровий інструмент для формування компенсаційних свердловин як в одну, так і в дві стадії, у якого швидкість буріння вище в 1,9 рази, а швидкість зносу менше в 1,53 рази. Рекомендовані формули для розрахунку відстань між шпуром та компенсаційної порожниною залежно від міцності породи. В результаті застосування нової технології буріння свердловин кількість шпурів при бурінні в забої по породах середньої міцності f = 10-12 за шкалою проф. М.М. Протодьяконова зменшено в 1,2 рази, кількість шпурів які підлягають заряджанню, як для порід середньої міцності f=10-12, так і для міцних порід f=15-18 зменшено в 1,08 рази. КВШ при стандартній схемі проходки забою перетином 5,7 м2 по породах середньої міцності f=10-12 становить 0,75, а по міцних породах f = 15 -18 – 0,92. В результаті застосування нової технології проходки забою такого ж перетину досягнуті коефіцієнти використання шпурів по породах середньої міцності f=10-12 (з одного компенсаційної свердловиною) – 0,9, а по міцних породах f=15-18 (з двома компенсаційними свердловинами) – 1,0

  Ключові слова: горизонтальні вироблення, свердловини, буріння, технологія, фортеця породи.

  Список літератури

  1. Рабинович М.И. Введение в теорию колебаний и волн / М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. – М.: Регулярная и хаотическая механика, 2000. – 560 с.
  2. Каварма И.И. Новый штыревой породоразрушающий инструмент для бурения скважин на шахтах Кривбас-са / И.И.Каварма, А.А.Хруцкий // Разработка рудных месторождений. – Кривой Рог: КТУ. – 2002. – Вып. 78.
  3. Keskinen E., Karvinen T., Montonen J., Heinonen M. Dynamics of stress wavep during percussive drilling pro-cess. In: Proceedings of 13th World Congress in Mechanism and Machine Science. Guanajuato 2011, 1–5.
  4. Luiz F. P. Franca A bit–rock interaction model for rotary–percussive drilling. International Journal of Rock Mechan-ics and Mining Sciences 2011; 48(5):827- 835.
  5. Lundberg B., Okrouhlik M. Efficiency of a percussive rock drilling process with consideration of wave energy ra-diation into the rock. International Journal of Impact Engineering 2006; 32(10):1573–1583.
  6. Жуков И.А. Формирование упругих волн в волноводах при ударе по ним полукатеноидальными бойками: Автореферат дис. канд. техн. наук. – Томск, 2005. – 132 с.
  7. Рындин В.П. Определение энергетических параметров и совершенствование динамики ударных систем бу-рильных машин: Автореферат… дис. докт. техн. наук. – Кемерово, 2005. – 330 с.
  8. Губанов Е.Ф. Ударное разрушение хрупких сред при использовании в них отверстий без поворота инстру-мента: Автореферат дис… канд. техн. наук. – Томск, 2003. – 22 с.
  9. Дерюшева В.Н. Модели пневмогидравлического ударного узла с учетом свойств формирователя импульса и нагрузки: Автореферат … канд. техн. наук. – Томск, 2009. – 19 с.
  10. Жуков И.А. Формирование упругих волн в волноводах при ударе по ним полукатеноидальными бойками: Автореферат дис. канд. техн. наук. – Томск, 2005. – 132 с.
  11. Чувилин А.М., Ермаов Г.Т., Соколов Н.П. и др. Применение коронок – расширителей для бурения ком-пенсационных скважин на проходческих работах, Минцветмет СССР, ЦНИИ экономики и информации цветной метал-лургии. Обзорная информация. Выпуск 6. М. 1988. 39 с.

  Рукопис надіслано до редакції 26.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.3.029.4: 622.785

  У статті розкрито суть впливу розвал-схождення коліс великовантажного кар’єрного автосамоскида на деформацію шин, на їх гістерезис, а отже, і на коефіцієнт опору коченню автомобіля. Також наведено цифрові значення впливу коефіцієнта опору коченню на потужностні показників кар’єрного автосамоскида. Крім того, розглядаються методи, які допоможуть понизити витрату паливно-мастильних матеріалів, підвищити ефективність роботи великовантажних кар’єрних автосамоскидів і трудомісткість технічного обслуговування, поточного ремонту, який тим самим підвищить безпеку руху кар’єрних автосамоскидів, і їх курсову стійкість, тим самим понизити собівартість транспортування великовантажними кар’єрними автосамоскидами, а також розв’язати проблему гірничо-металургійного комплексу, економіки і екології транспорту.

  Ключові слова: розвал-сходження, деформація шини, гістерезис, коефіцієнт опору коченню, витрата горюче-мастильних матеріалів, ефективність роботи, собівартість транспортування, экологія.

  Список літератури

  1. Доценко І. К., Шагомяло М.І. Автомобіль.-К.:Радянська школа 1961, 329с.
  2. Белорусский автозавод «Карьерный самосвал БелАЗ-7512 и его модификации. Дополнения к руководству по ремонту и эксплуатации» Жодино. – 1996, 313с.
  3. Карьерный самосвал БелАЗ-7512. На англ. яз.; Изд-во «Внешторг БелавтоМАЗ». М.: 1999
  4. Caterpillar, KAT-785. Caterpillar, Inc., Printed in Switzeland 1990
  5. Komatsu Mining Systems, Inc., Komatsu-530M., Printed in USA 1997.
  6. Komatsu Mining Systems. Каталог продукции., напечатано в США, 1998.
  7. Кнороз В.И. и др. Работа автомобильной шины. М.: Транспорт, 1976. – 238с.
  8. Дж. Вонг. Теория наземных транспортных средств. Перевод с англ.– М.:«Машиностроение»1982, 238с.
  9. Гірін В.С., Жуков С.О., Крейсман Е.А. Босняк М.Г. Спеціалізовані автотранспортні засоби. Навчальний посібник 2-ге видавництво, перероблено і доповнено – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005 р. 296 с.;
  10. Пахомов В.І., Гірін В.С., Жуков С.О. Эффективность рациональных режимов эксплуатации автосамосвалов при разработке глубоких карьеров. Монография. Кривой Рог: Издательский дом. 2008. -148с.
  11. Крейсман Е.А., Філатов С.В., Жуков С.О., Гірін В.С. Ефективність поперечного профілювання берм при будівництві кар’єрних автодоріг. Дніпропетровськ. Наука і освіта. 2004. – 240 с.

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.313.33

  На підставі того, що асинхронні двигуни з різних причин виходять з ладу (через перевантаження, несприятливі умови навколишнього середовища, низьку якість мережі живлення та ін.) було визначено необхідність проведення комплексу ремонтних робіт, в результаті яких двигун можна повторно експлуатували протягом тривалого часу. Визначено найбільш вразливе місце електричної машини під час проведення ремонтних робіт.
  На підставі відомих раніше публікацій, в яких зазначається можливості дослідження реальних характеристик відремонтованого двигуна, було проведено якісний аналіз із зазначенням існуючих недоліків, які були б максимально зменшені з використанням запропонованої системи.
  У результаті, запропоновано декілька варіантів зміни електромагнітної енергії обмоток двигуна, що дасть можливість навантажити його виключаючи можливість механічного впливу на вал. Дані обставини наочно обґрунтовуються наведеними формулами зміни частоти, напруги живлення та моменту.
  Для представлення режимів роботи електричної машини у повному циклі навантаження наведено графік штучної та природної механічних характеристик із зазначенням усіх робочих точок.
  Для доведення реальної працездатності запропонованої системи було проведено її моделювання з повним циклом навантаження та представлені результати у вигляді осцилограм фазових координат довільно обраного двигуна.
  Величина статичного навантаження обиралась згідно з умов дотримання номінального струму та не перевищення перевантажувальної здатності асинхронного двигуна. Оскільки, за мету роботи ставилось не лише створення універсальної моделі, а й економічно вигідної – було додатково визначено потужність, яка виділялась у вигляді втрат та побудовано її осцилограму.

  Ключові слова: асинхронний двигун, частота, форма напруги, модуляція, навантаження, потужність, синхронна швидкість.

  Список літератури

  1. Гольдберг О.Д. Качество и надежность асинхронных двигателей. М.: Энергия. 1968. – 176 с.
  2. Гольдберг О.Д., Абдуллаев И.М., Абиев Л.Н. Автоматизация контроля параметров и диагностика асинхрон-ных двигателей. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
  3. Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. Л.: Энергоатомиздат, 1989. – 336 с.
  4. Винников Ч.М. Технологические расчеты при ремонте двигателей переменного тока. – М.: Энергия, 1970.-224 с.
  5. Куйбишев А.В. Надежность асинхронных электродвигателей общепромышленного применения. М.: Изд-во стандартов, 1972.-104 с.
  6. Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин. Л.: Энергоатомиздат, 1984.-400 с.
  7. Клюев А.А. Автоматизация испытаний электрических машин средней мощности // Сб. Электротехническая промышленность. Сер. «Электротехнические машины». – М.: Информэлектро, 1980. – Вып. 8 (114).
  8. Determination of motor quality through routine electrical tests // Soukup George C. / Ind. Appl. Soc. 35 Th Annu. Pet-rol and Cnem Ind. Conf., Dallas. Tex., Sept. 12-14. 1988. c 187 – 195.
  9. Stack T.L. The repair and Maintenance of Rotating Electrical Machines. – Mining Technology, 1975, v.57, № 662. p.460-470.
  10. Sieradzka M. Badania esploatacygneg trwalosci silnicow indukaginich. – Elektrotecknika. Buil. Inform., 1972, 26, № 2, c. 61-71.
  11. A. Stavrou, H. G. Sedding, and J. Penman Current monitoring for detecting inter-turn short circuits in induction motors // IEEE Trans. Energy Convers., vol. 16, № 1, pp. 32–37, Mar. 2001.
  12. Родькин Д.И. Системы динамического нагружения и диагностики электродвигателей при послеремонтных ис-пытаниях. – М.:Недра,1992.-236 с.
  132. Максимов М.М. та ін. Формування параметрів пульсуючого струму в колах короткозамкнених асинхрон-них двигунів. – Гірничий вісник. – Кривий Ріг. – КНУ, 2013. – Вип. 96.- С. 176-178.

  Рукопис надіслано до редакції 23.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 658.3:622.8

  У статті показано значущість розроблення СУОП за вимогами стандарту OHSAS 18001. Відповідальність за ефективну роботу в галузі охорони праці та профілактики професійної патології лежить на керівництві підприємства, за яким закріплені зобов’язання за надання ресурсів, необхідних для впровадження, контролю та удосконалення СУОП. Даний стандарт застосовується відносно будь-яких підприємств, які бажають виключити або звести до мінімуму ризики і небезпеки для своїх співробітників і зацікавлених сторін, які у зв’язку зі своєю професійною діяльністю піддають ризику своє здоров’я і безпеку. Перехід України до ринкової економіки, задекларування курсу на інтеграцію з країнами ЄС, вимагає від підприємств усіх форм власності переходу на європейські стандарти у всіх сферах діяльності, в тому числі охорони праці. Вимоги OHSAS 18001 легко з’єднуються з вимогами інших міжнародних стандартів, такими як ISO 9000 та ISO 14000. Крім того, стандарт OHSAS 18001 є загальнотехнічним стандартом, що дозволяє впроваджувати його в будь-яку сфері виробництва і будь-якому секторі економіки. На підставі цього запропоновано сертифікування СУОП, що дозволить об’єктивно оцінити результативність її функціонування.

  Ключові слова: охорона праці, професійна потологія, здоров’я.

  Список літератури

  1.http://uchebnikionline.com/bgd/upravlinnya_ohoronoyu_pratsi_ta_rizikom_za_mizhnarodnimi_standartami_gogitashvili_gg/mizhnarodniy_standart_ohsas_180022000.htm
  2. http://www.krivbasscenter.dp.ua/index.html
  3. «На допомогу спеціалісту з охорони праці»: Наук. – виробн. журнал. К.: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2014. – № 4. – с. 16-18.
  4. «На допомогу спеціалісту з охорони праці»: Наук. – виробн. журнал. К.: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2014. – № 8. – с. 18-21.
  5. «На допомогу спеціалісту з охорони праці» : Наук. – виробн. журнал. К.: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2014. – № 10. – с. 12-19.
  6. «На допомогу спеціалісту з охорони праці» : Наук. – виробн. журнал. К.: ДП «Редакція журналу «Охорона праці», 2014. – № 12. – с. 64.
  7. http://opb.org.ua/579/1/Diodor_04_09.pdf
  8. BS OHSAS 18001:2008 «Occupational health and safety management systems – Requirements»
  9. ILO – OSH 2001 «Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems»
  10. www.bureau-veritas.ru

  Рукопис надіслано до редакції 26.03.5

  Переглянути статтю
 • УДК 669.054.8

  Наведені дані про хімічний і мінеральний склад червоних шламів – відходів глиноземного виробництва. Показано, що найбільш перспективним напрямом утилізації червоних шламів можна вважати чорну металургію. Доцільність використання червоних шламів у металургії обумовлена високим вмістом заліза, відношенням CaO: SiO2 більш, ніж 1, та достатньо високим вмістом Al2O3. Однак використанню червоного шламу у складі доменної шихти заважає наявність у ньому до 6% лужних металів у вигляді оксидів натрію, калію і цирконію. Введення червоних шламів в агломераційну шихту до 2-5% можливо, але при цьому потрібно відпрацьовування технології доменної плавки, і не вирішується проблема повної їхньої утилізації. При виробництві залізорудних окатишів червоний шлам може бути використаний як зміцнювальна зв’язка замість дефіцитного лужного бентоніту. Але при цьому погіршуються фізико-хімічні й механічні властивості випалених окатишів і ускладняються умови їх виробництва.
  Запропонована безвідходна технологія пірометалургійної переробки червоних шламів методом рідкофазного відновлення. Даний спосіб переробки червоних шламів дозволяє одержати чавун, який направляється на сталеплавильний переділ або використовується в ливарному виробництві, та шлак, який можна використати для додаткового вилучення глинозему або як клінкер для отримання глиноземистого цементу. Продуктивність установки по переробці підсушеного до вмісту вологи 15% шламу може складати 350-380 тис. т на рік. З 1 тони переробленого червоного шламу буде виходити по даній технології приблизно 0,35 т чавуну і до 0,5 т глиноземистого клінкера.

  Ключові слова: червоні шлами, техногенна сировина, чорна металургія, переробка.

  Список літератури

  1. Furman, J.E. Mauser, M.O. Butler and W.A. Stikney. Utilization of Red Mud Residues From Alumina Produc-tion// U.S. Bureau of Mines Report of Investigation 7454. – 1970.
  2. Piga, F. Pochetti and L. Stoppa. Recovering Metals From Red Mud Generated during Alumina Production// JOM 45 (11). – 1993. – pp. 55-59.
  3. Braithwait G.B. Patent No. 2078211 – A. (Jan. 1982).
  4. Guceione. “Red Mud”, a Solid Waste, Can Now Be Converted To High-Quality Steel// Eng. Min. J. 172 (9). – 1972. – pp. 136-138.
  5. Vochon, R. Tyagi, J-C. Auclair and R.J. Wilkinson. Chemical and Biological Leaching of Aluminum from Red Mud// Environ. Sci. Technol. 28 (1). – 1994. – pp. 26-30.
  6. Vereinigle Aluminium-Werke. FR Patent No. 2117930 – A (Dec. 1971).
  7. Baetz, R.C. Lightbourne. U.S. Patent No. 3690828 (Sept. 1972).
  8. B. Mishra, M. Slavic and D. Kirkpatrick. Application of processed Red-Mud in Blast Furnaces// Proceedings the 2nd International Conference on RAMM 99. – 1999. – pp. 557-568.
  9. Корнеев В.И., Сусс А.Т., Цеховой А.Н. Красные шламы (свойства складирование, применение). М.: Металлу-ргия, 1991. – 144 с.
  10. Утков В.А., Мешин В.В., Ланкин В.П., Тесля В.Г. Промышленные способы переработки красных шламов// Состояние, проблемы и направления использования в народном хозяйстве красного шлама. – Николаев. – 1999. – С. 11-13.
  11. Плотніков В.В., Ярош Т.П., Марасанова О.В. Перспективи утилізації промислових відходів у металургій-ному виробництві// Вісник Криворізького національного університету. – Випуск 32. – 2012. – С. 215-219.
  12. Губіна В.Г., Кадошніков В.М. Червоний шлам Миколаївського глиноземного заводу – цінна техногенна си-ровина// Геолого-мінералогічний вісник. – 2005. – № 2. – С. 122-126.
  13. Промислові відходи України. Проблеми та шляхи їх вирішення/ Т.В. Тарасова, В.Г. Губіна, Л.П. Квашук та ін. – К.: Логос, 2011. – 199 с.
  14. Ладыгин А.В. Использование жидкофазного восстановления для получения чугуна из красных шламов// Ра-зработка рудных месторождений. – Выпуск 94. – 2011. – С. 217-219.
  15. Губін Г.В., Півень В.А. Сучасні промислові способи безкоксової металургії заліза. – Кривий Ріг, 2010. –336 с.
  16. Роменец В., Биласанов А. Российская плавка// Металлы Евразии. – 2006. – № 6. – С. 70-75.

  Рукопис надіслано до редакції 26.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 519.237.7:621.771.065

  Розроблено математичну модель, що реалізує нову методику зниження енерговитрат для процесу гарячого прокатування широких смуг. Запропонована методика розрахунку, що враховує специфіку компонування технологічного устаткування безперервного широкосмугового стану гарячого прокатування 1700 Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, а також розмірний і марочний сортамент сталей. З урахуванням технологічних можливостей обладнання даного широкосмугового стану гарячого прокатування вирішені програмно задачі розрахунку енергосилових параметрів, що забезпечують необхідні показники якості готової смуги. Досліджено вплив легуючих елементів в найбільш використовуваних марках сталі, що дозволило скорегувати їх оптимальний хімічний склад з урахуванням температурного режиму прокатки. Серед існуючих методик для розрахунку опору деформації використана методика, яка дозволяє визначити миттєве значення опору деформації в широкому діапазоні хімічного складу сталей, що охоплює майже весь сортамент вуглецевих марок сталі за умов, характерних для їх гарячого прокатування, а також дозволяє розрахувати опір деформації в будь-якій точці осередку деформації при прокатуванні в залежності від температури, швидкості і накопиченої деформації в даній точці. При цьому забезпечується можливість розрахунку тиску металу на валки і моменту прокатування з використанням диференціальних рівнянь контактних напружень, не вдаючись до їх аналітичного перетворення з досить грубими спрощеннями

  Ключові слова: енергосилові параметри, широка смуга, гаряче прокатування, енергозбереження, марка сталі.

  Список літератури

  1. Шепель А.А. Совершенствование технологий и оборудования процесса прокатки на широкополосных станах первого поколения / Технологический аудит и резервы производства №5 1(19), 2014 С. 45-51
  2. Жучков С. М. Оптимизация расхода энергии при непрерывной сортовой прокатке: монография / С. М. Жуч-ков, А. П. Лохматов, Л. В. Кулаков. – К.: Наук.думка, 2008. – 191 с.
  3. Снижение энергозатрат при прокатке полос /А.Л. Остапенко, Ю.В. Коновалов, А.Е.Руднев, В.В. Кисель. – К.: Техніка, 1983. – 223 с.
  4. Оптимизация расхода энергии в процессах деформации / А.Хензель, Т.Шпиттель, М.Шпиттель и др. – М.: Металлургия, 1985. – 184 с.
  5. Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика. Книга 1. Производство горячекатаных листов и полос [текст] / Ю.В. Коновалов.  М.: Теплотехник, 2008. ‒ 640 c.
  6. Грудев, А.П. Технология прокатного производства [текст]: Учебник. / А.П. Грудев, Л.Ф. Машкин, М.И. Ха-нин. – М.: Металлургия, 1994. – 656 с.
  7. Сталь на рубеже столетий [Текст]: учебн. пособие / Л.Н. Белянчиков, Д.И. Бородин, В.С. Валавин и др. ; под научной редакцией Ю.С. Карабасова.  М.: МИСис, 2001.  664 с.
  8. Рудской, А. И. Теория и технология прокатного производства [текст]: учебн. пособие / А. И. Рудской , В. А. Лунев.  СПб. : Наука, 2008.  525 с.
  9. Полухин П.И. Прокатное производство [текст]: Учебник / П.И. Полухин, Н.М. Федосов, А.А. Королёв, Ю.М. Матвеев.  М.: Металлургия, 1982.  696 с.
  10. Диомидов, Б.Б. Технология прокатного производства [текст]: учебн. пособие / Б.Б. Диомидов, Н.В. Литов-ченко – М.: Металлургия, 1979. – 488 с.
  11. Василев Я.Д., Мінаєв О.А. Теорія повздовжньої прокатки. – Підручник. – Донецьк: УНІТЕХ 2009. – 488 с.
  12.Третьяков А.В. Температурный режим работы валков прокатных станов. М.: Металлургия, 1964-285 с.
  13. Зюзин В. И., Бровман М. Я., Мельников А. Ф. Сопротивление деформации сталей при горячей прокатке. – М.:Металлургия, 1964. – 270 с.
  14. Солод В. С. Бейгельзимер Я. Е., Кулагин Р. Ю. Математическое моделирование сопротивления деформа-ции при горячей прокатке углеродистых сталей // Металл и литье Украины. 2006. № 7−8. С. 52−56.
  15. Остапенко А.Л., Забира Л.А. Сопротивление деформации сталей при прокатке и методики его расчета // Чер-ная металлургия. Бюлл. ин-та «Черметинформация», 2009. – №3. – С. 54-79.
  16. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство [текст]: учебн. / М.М. Сафьян, В.Л. Мазур, А.М. Сафьян, А.И. Молчанов.  К. : Вища школа, 1988.  352 с.
  17. Целиков А.И. Теория расчета усилий в прокатных станах. М.:Металлургиздат, 1962. – 494 с.

  Рукопис надіслано до редакції 26.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.867.2: 004

  В статті автори торкаються теми необхідності залучення новітніх інформаційних технологій в процеси розроблення систем уловлювання стрічок конвеєрів під час аварійного виходу з ладу останніх. Також, автори аналізують можливі шляхи та підходи до впровадження високоточних математичних моделей моделювання процесів уловлювання стрічок конвеєрів уловлювачами під час аварійного пориву стрічки в процесі роботи конвеєра. Також, значна увага приділяється аналізу факторів, що впливають на тривалість строку служби конвеєрної стрічки, а також виявленню випадкових негативних впливів на стрічку конвеєра.
  Автори намагаються означити напрями подальших досліджень та розробляють теоретичну складову моделювання процесу уловлювання стрічки під час її обриву а також теоретично окреслюють межі деяких практичних величин, котрі впливають на процес уловлювання стрічки конвеєрів під час ї обриву. Окреслені подальші напрями досліджень дають авторам уявлення про порядок величин, що будуть отримані в процесі натурних досліджень, а також нададуть змогу сконцентруватись на найбільш важливих факторах та тенденціях у процесах уловлювання. В статті автори наводять своє бачення теоретичної частини майбутніх досліджень для дисертаційної роботи

  Ключові слова: конвеєрні системи, конвеєрні стрічки, інформаційні технології.

  Список літератури

  1. Harrison, A. (1979), A new development in conveyor belt monitoring, Mach. & Prod. Eng’g, Vol 32, p 17.
  2. Harrison, A., (2007), Remote NDT monitoring of belt damage and safety factor analysis, 9th ICBMH, Newcastle, NSW. Australia.
  3. Harrison, A, “Dynamic Measurement and Analysis of Steel Cord Conveyor Belts”, Ph.D. Telesis, The University of Newcastle, Australia, March, 1984
  4. Roberts, A.W., Papaliski, D. And Harrison, A., “The Friction and Tension Characteristics on Driving Drums of Con-veyor Belts”, Proceedings, 12th Intl. Power and Bulk Solids Handling Conference, Chicago, U.S.A., May 1988
  5. Harrison, A. And Barfoot, 0., “Modelling the Effect of Take-Up Ucation on Conveyor Belt Performance”, Third Intl. Conf. On Bulk Materials, Storage, Handling and Transportation, IE(Aust), Newcastle, June 1989 (119-123).
  6. Hardson, A. “Stress Distribution in Steel Cord Belts with Cord Plane Defects and Inlaid Repairs”, Intl. Jnl. Of Bulk Solids Handling, Vol. 8, No. 4, Aug. 1988 (pp.443-446).
  7. Matuszewski P. Condition Monitoring in BOT KWB Belchatow mine. Diploma thesis Mining Faculty (supervisor prof. W. Bartelmus), Wrocław 2007.
  8. Gladysiewicz L, KROL R., Condition Monitoring of idlers. 1st Conference on Mechanisation of Mining Industry, Insti-tute of Mining Mechanisation Silesian University of Technology, 2002.
  9. Arunkumar, muralirao (2010) ‘Integrating simulation modeling and equipment condition diagnostics for predictive maintenance strategies- A case study’
  10. D. Beavers, D. Morrison. Non-Linear Model for Dynamic Analysis of Conveyors [Електронний ресурс] / D. Bea-vers, D. Morrison, D. Rea // Sinclair Knight Merz. – Режим доступу: http://www.skmconsulting.com/Site-Documents/Technical-Papers/Non-Linear-Model-for-dynamicanalysis.pdf.
  11. Michael L. Bussler President and CEO ALGOR, Inc. Pittsburgh, PA Електронний ресурс http://www.algor.com/news_pub/tech_reports/2003/beyondlinear/
  12. Хорольський І.М. Динаміка ланцюгових систем і замкнутих контурів машин неперервного транспорту [Текст] / І.М. Хорольський. – Л.: Вид-во держ. Ун-ту «Львівська політехніка», 1999. – 194 с.
  13. Jurdziak L:, Failure analysis of textile and Steel cords belt used in KWB “Turów mine”, Industrial Transport, 2002

  Рукопис надіслано до редакції 17.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 662.74

  У статті для вивчення впливу властивостей вугільної шихти на міцність коксу були розглянуті якісні показники коксу коксохімічного підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2012 рр. Аналізуючи причини погіршення якості коксу можна виділити такі фактори як велика кількість постачальників вугільних концентратів; неточності вибору ступеню подрібнення вугільної шихти, у зв’язку з чим насипна маса вугільної шихти і доля «опіснюючого» класу < 0,5 мм не відповідали оптимальним значенням при марочному складі, що змінюється; низький ступінь змішування шихти після дробарок; підвищена вологість та зольність шихти, яка іде на коксування; високий ступінь коливань показників якості шихти та коксу. В умовах погіршення сировинної бази та неритмічності поставок вугільних концентратів на коксохімічні підприємства при вирішенні проблеми якісної підготовки вугільної шихти для коксування повинні бути враховані наступні ключові моменти: шихта повинна поступати у вуглепідготовчі цеха з вмістом вологи не більше 6-7 % або необхідно впроваджувати заходи щодо її сушки на коксохімічних підприємствах; обов’язковою умовою являється постійне уточнення та використання у вуглепідготовчих цехах оптимального ступеню подрібнення шихти, що сприяє зниженню суми опіснюючих компонентів та зростанню вмісту вітриніту в ній, що поліпшує спікливість та коксівність шихти, а значить, і якість коксу; необхідним є доведення ступеню змішування вугільної шихти за всіма показниками до 98-99 %, так як нерівномірне їх розподілення в коксовій камері негативно впливає на якість коксу.

  Ключові слова: грансостав, міцність, кокс, шихта, якість.

  Список літератури

  1. Сысков К.И. Теоретические основы оценки и улучшения качества кокса / К.И. Сысков. – М.: Металлургия. – 1984. – 184 с.
  2. Гофман М.В. Прикладная химия твердого топлива / М.В. Гофман. – М.: Металлургиздат, 1963.– 597 с.
  3. Агроскин А.А. Расширение угольной базы коксования / А.А. Агроскин, А.К. Шелков. – М.: Металлургия, 1962. – 302 с.
  4. Агроскин А.А. Физические свойства углей / А.А. Агроскин. – М.: Металлургия, 1961. – 308 с.
  5. Мениович Б.И. Повышение эффективности процесса слоевого коксования / Б.И. Мениович, С.И. Пинчук, А.Г. Дюканов.- К: Техніка, 1985. – 229 с.
  6. Беркутов И.К. О взаимосвязи качества кокса с основными технологическими показателями доменной плав-ки / И.К. Беркутов, Ю.В. Степанов, Н.К. Попова, Ю.П. Петренко, В.В. Белов // Сталь. – 2007. – №5. – С. 10-12.
  7. Степанов Ю.В. Теория и практика шихтовки в современных условиях/ Ю.В. Степанов, Н.К. Попова, Л.А. Махортова // Кокс и химия. – 2005. – №7. – С.6-10.
  8. Мучник Д.А. О методе оценки эффективности работы смесительных машин / Д.А. Мучник Д.А. // Кокс и химия. – 1962. – №9. – С. 11-15.
  9. Сухоруков В.И. Научные основы и совершенствование подготовки и коксования углей / В.И. Сухоруков // Кокс и химия. – 1992. – №12. – С. 2-5.
  10. Лялюк В.П. Стабильность качества коса для доменной плавки / В.П. Лялюк, В.П. Соколова, И.А. Ляхова и др. // Кокс и химия. – 2012. – № 8. – С. 19-24.
  11. Лялюк В.П. Организация рационального дробления угольной шихты – путь к повышению качества кокса для доменной плавки / В.П. Лялюк, В.А. Шеремет, А.В. Кекух и др. // Металлургическая и горнорудная промыш-ленность. – 2010. – №2. – С. 48-52.
  12. Мексин В.Д. Оптимальная крупность углей при дифференцированном измельчении перед коксованием // В.Д. Мексин, Я.М. Обуховский, И.А. Протасеня и др. // Кокс и химия. – 1975. – №3. – С. 1-4.
  13. Фомин А.П. Расчетное определение необходимой крупности дробления угольной шихты / А.П. Фомин // Кокс и химия. – 1983. – №2. – С. 7-10.
  14. Фомин А.П. Определение оптимальной степени измельчения угольных шихт при подготовке их к коксова-нию / А.П. Фомин, Н.С. Грязнов, Е.В. Беляев и др. // Кокс и химия. – 1986. – №5. – С. 20-22.
  15. Патент 85803 Україна, МПК С 10В 57/00. Спосіб підготовки вугільної шихти для коксування / Лялюк В.П., Кассим Д.О., Ляхова І.А., Журавльов Ф.М., Шмельцер К.О., Свист Н.Ю. (Україна).- № 08845; заявл.15.07.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.
  16. Зубилин И.Г. Улучшение качества кокса / И.Г. Зубилин, Л.П. Семисалов, И.М. Лазовский, В.И. Сухору-ков // Кокс и химия. – 1975. – №5. – С. 54-57.

  Рукопис надіслано до редакції 16.02.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.316.1.-047.58

  Розподільні мережі можна розглядати як мережі із зосередженими параметрами. У живлячих мережах джерелами живлення є трансформатори, а споживачами – трансформатори або електродвигуни. У розподільних мережах при однофазних замиканнях на землю (ОЗЗ) виникають перенапруження. Відомі теорії перенапруження Петерсена, Петерса і Слепяна, Белякова.
  Визначальне значення на розвиток процесів при ОЗЗ окрім індуктивності L, місткості фаз відносно землі З і інших параметрів чинить активний опір ланцюга струму замикання на землю R. Виконавши еквівалентні перетворення склали раціональну схему заміщення розподільної кар’єрної мережі при ОЗЗ. У математичних моделях опору подовжніх гілок і провідності ізоляції неушкоджених фаз можна не враховувати, оскільки рівень перенапружень в ланцюзі при їх обліку зменшується не більше 1 %.
  Опір ізоляції не відновлюється до первинного рівня. Для аналізу перенапружень при ОЗЗ в розподільних мережах 6-10 кВ з ізольованою нейтраллю пропонується використовувати просту трифазну схему заміщення з урахуванням опору ланцюга замикання на землю.

  Ключові слова: трансформатор, розподільна мережа, електродвигуни, модель.

  Список літератури

  1. Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов. М. : Энергия, 1971,152 c.
  2. Барановская М.Л. Моделирование переходных процессов в распределительной сети при замыканиях на землю с учетом активных проводимостей изоляции // Книга за матеріалами п’ятої міжнар. конф. “Контроль і управ-ління в технічних системах“ (КУТС-97). – Том 3. – Вінниця: “УНІВЕРСУМ-Вінниця“, 1999. – С. 21-26.
  3. Дударев Л.Е., Волошек И.В. Выбор сопротивления резистора в нейтрали сетей 6-10 кВ // Промышленная энергетика, 1989. – №6. – С. 28-31.
  4. Захаров Г.А., Ягудаев Б.М. Резистор для высокоомного заземления нейтрали сетей 6-10 кВ горных предпри-ятий // Промышленная энергетика. – 1986. – №11. – С. 33-35.
  5. Осипов Э.Р., Дергилев М.П., Обабков В.К. Высокочастотный резонанс в системах электроснабжения шахт и карьеров при дуговых замыканиях на землю // Изв. вузов. Горн. журнал, 1985. – №9. – С. 99-103.
  6. Осипов Э.Р., Обабков В.К. Сравнительный анализ способов заземления нейтрали в задаче подавления дуго-вых замыканий на землю // Изв. вузов. Горн. журнал, 1988. – №3. – С. 94-97.
  7. Техника высоких напряжений. Под ред. М.В. Костенко. – М.: Высшая школа, 1973. – 464 с.
  8. Самойлович И.С. К оценке переходных сопротивлений при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-10 кВ // Проблемы технической электродинамики. – 1972. – вып.37. – С. 55-60.
  9. Теоретические основы электротехники / Г.И. Атабеков, С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков / М.-Л.: Энергия, 1966. – 280с.
  10. Беляков Н.Н., Кузмичева К.И., Ивановски А. Ограничение перенапряжений при дуговых замыканиях на землю в сети 6 кВ собственных нужд электростанций с помощью ОПН // Промышленная энергетика. – 1991. – №4. – С. 78-84.
  11. Барановская М.Л. Моделирование переходных процессов в поврежденной фазе при замыкании на землю // Книга за матеріалами четвертої міжнар. конф. “ Контроль і управління в технічних системах“ (КУТС-97). – Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця“. – 1997. – С. 116-122.
  12. Distribution – class arresters offers strength, durability. – Transmiss. and Distrib., 1984. – №7.- Р.60.
  13. Niebuhr W.D. Metal – oxide – varistor surge arrestors : Technology and application consepts. CIRED, 1983; 7th Int. Conf. Elec. Distrib., Liege, 25-29 Apr., 1983. Pt 1. Liege, 1983. – Р. 13/1 – 13/6.
  14. Walsh Gorge W.A. Review of lightning protection and grounding practices. – TEEE Trans. Ind. Appl., 1979. -Р. 133-138.

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 621.926.5

  У промисловості широке розповсюдження знаходять великогабаритні та крупномодульних зубчасті передачі. Наприклад, шарові млини, призначені для подрібнення різних руд, вугілля та іншої сировини, оборудуються відкритими зубчастими передачами. Вони також як і всі відкриті передачі працюють в умовах ударно-циклічних контактних навантажень. Характерні причини зниження несучої здатності визначається не тільки роззміцнення зуба у його основі, а й втомним викришуванням контактної поверхні та знос профілю зуба. Ключовими питаннями при проектуванні зубчастих передач є вибір матеріалу зубчастої передачі і способу його зміцнення. У статті проведено аналіз видів зношування і пошкодження зубів відкритих пар рудорозмольних млинів. Виконано експериментальні дослідження зношування зубів відкритих зубчастих передач рудоразмольних млинів. Зіставленням експериментальних швидкостей зношування з розрахунковими велечинами, що характеризують геометрію і кінематику зачеплення, отримано параметр, який врахував абразивний вплив середовища та фізико-механічні властивості матеріалів зубів для даних умов експерименту. Проведено критичний аналіз підходів для вирішення проблеми підвищення надійності та довговічності відкритих крупномодульних зубчатих передач шарових рудорозмольных млинів. Визначено вплив фізико-механічних властивостей матеріалів зубчатих коліс на інтенсивність зношення в період припрацювання та встановленого рівномірного зносу контактних поверхонь зубів, а також обґрунтовані можливості їх продуктивного поверхневого плазмового зміцнення. Розроблено спосіб плазмового поверхневого зміцнення зубів шестерень великого модуля, при якому нагріванню піддають не тільки бічні поверхні зубів, але і поверхневі шари матеріалу, розташовані у западин між зубами.

  Ключові слова: відкриті зубчаті передачі, абразивний знос, поверхневе плазмове зміцнення.

  Список літератури

  1. Карагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. – М.: Машинострое-ние, 1977. – 526с.
  2. Натаров А.П. Исследование влияния геометрических параметров зубчатых передач, работающих в средах с наличием абразива на их долговечность: автореферат дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / А.П. Натаров – Харьков, 1978. – 28 с.
  3. Ямпольский Г.Я., Крагельский И.В. Исследование абразивного износа элементов пар трения качения. – М.: Наука, 1973. – с. 63.
  4. Ямпольский Г.Я., Натаров А.П. Расчет абразивного износа зубьев зубчатых передач. – В кн.: Расчетные ме-тоды оценки трения и износа: Брянск, 1975, с. 186-204.
  5. Antoni Skoc and Jacek Spalek. Kontemporary directions and methods of studying bevel gears working in mining machines drives / S. Antoni, S. Jacek // Acta Montanistica Slovaca, 2002. – Vol. 3. – P. 205-207
  6. Harris, Т. and W. Yu. Lundberg-Palmgren Fatigue Theory: Considerations of Failure Stress and Stressed Volume / Transactions ASME Journal of Tribology, 1999. – Vol. 121. – 85-89.
  7. Нечаев В.П., Рязанцев А.А. Модификация свойств поверхностных слоев тяжелонагруженных деталей гор¬ных машин посредством плазменного упрочнения. – Вісник Криворізького національного університету. Збірник наукових праць. – Вип.32. Кривий Ріг, 2012. – с.123-127.
  8. Mohd Idris Shah Ismail, Zahari Taha. Surface Hardening of Tool Steel by Plasma Arc with Multiple Passes/ In-ternational Journal of Technology, 2014. – Vol. 5 No 1. – p.79-87
  9. Kazuhiro Yagita, Chikara Ohki. Plasma Nitriding Treatment of High Alloy Steel for Bearing Components/ NTN Technical Review, 2012. – No.78. –p. 33-40.
  10. Yang, L.J. Plasma Arc Surface Hardening of ASSAB 760 Steel Specimens with Taguchi Optimization of the Pro-cessing Parameters, Journal of Material Processing Technology, 2001. – Vol. 113, p. 521-526

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 69.057.693:624

  Представлено результати дослідження опірності фундаментних болтів крихким руйнуванням для елементів болтових з’єднань фундаментів, які були виконані з різних марок сталі та мали різну конфігурацію. На підставі аналізу низькотемпературних діаграм, отриманих в результаті досліджень, було встановлено, що руйнуючі напруження для фундаментних болтів, відповідні температурі в’язко-крихкого переходу, в усіх випадках – на 10-20% вищі, ніж за температури +20°С. Цей результат зумовлюється обмеженням нижньої межі експлуатаційної придатності фундаментних болтів температурою в’язко-крихкого переходу. Встановлено, що в якості матеріалу для фундаментних болтів діаметром до 48 мм, що експлуатуються в кліматичних районах з розрахунковою температурою до -65°С, можна використовувати сталь марки 09Г2С-6, а в кліматичних районах з розрахунковою температурою до -50°С – сталь марки ВСт3 або ВСт3Г з додатковою вимогою по ударній в’язкості при температурі -20°С не менше 30 Дж/см2. Результати експериментальних досліджень дозволили розробити пропозиції щодо підвищення розрахункових опорів фундаментних болтів розтягуванню.

  Ключові слова: фундамент, фундаментний болт, крихке руйнування, опірність, болтове з’єднання.

  Список літератури

  1. Биргер И.А., Иоселевич Г.Б. Резьбовые соединения. -М.: Машиностроение, 1973. -255с.
  2. ГОСТ 24379.0-80. Болты фундаментные. Общие технические ус¬ловия. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1981. -6с.
  3. СНиП ІІ-23-81. Стальные конструкции. Нормы проектирования. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. -96с.
  4. Беляев С.В. Исследование прочности болтов при растяжении с перекосом//Заводская лаборатория. 1945. -№11 -С. 604-623.
  5. Кочергова Е.К. Работа на срез черных болтов из сталей марок Ст3, Ст5 и 35ГС//Промышленное строитель-ство. -1963. -№3. -С. 46-48.
  6. Мацелинский Е.Р. О назначении расчетных сопротивлений болтов классов прочности 4.8 и 5.8//Труды инсти-тута ЦНИИСК. 1977. Теоретические исследования строительных конструкций. -С. 148-154.
  7. Банков Б.А, Исследование прочности резьбовых соединений при низких температурах: Автореф. дис. … канд. техн. наук. -М.: МВТУ им. Баумана,1999. -19 с.
  8. Ярошевич В.Д. Об оценке склонности металлов к хладноломкости //3аводская лаборатория, 1994. – № 9. – С.1119-1121.
  9. Пименов И.Л. Исследование работы сопряжения базы стальной колонны и бетонного фундамента: Дис. … канд. техн. наук. -М.: МИСИ им. Куйбышева, 1963. -153 с.
  10. Вiгkеmос Р., Gilmor M. Вehаviог оf Bearing Сгiticа1 Double-Аng1е Connektions.//Steel Соnstruction. 1978. -№4.
  11. Гудков А.А., Славский Ю.И. Методы измерения твердости металлов и сплавов. -М.: Металлургия, 1982. -165 с.
  12. Сhong К., Маtloсk R. Light-Gage Steel Во1ted Connektions without washers//Journal of the Structural Division. 1975. – № 7.
  13. Белов А.В. Исследование и расчет влияния перекосов на работоспособность резьбовых соединений общеого назначения: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – М.: МВТУ им. Баумана, 1983. -16 с.
  14. Pirkins A., Hogan J. Bolted connections of the Steel Соnstruction. – 1977. –№ 3.
  15. Mors H. Erfahrunger auf prufstationen fur freillei tungsmaste.//Stahlbau.-1980.- № 6.-S. 161-165.
  16. WG 22-08. Single both connections of angles in transmission line tower. Recommendation for calculation of the strength of londitudinal and transverse edge distances. August 1984. J.van.Bodegom, B.Evensen, J.J.Gidlung.
  17. Pisher J. Struik J. Guide to Desing Criteria for Во1ted and Riveted Joints. – John Wiley, 1974.
  18. Gilchrist R., Chong K. Thin Light-Gage Во1ted Connektions without washers//Journal of the Structural Division. -1999. – № 1.

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.7: 658.562

  Розглянуто актуальні питання ефективності процесу збагачення залізної руди. Обґрунтовано питання важливості класифікації руди на мінералого-технологічні різновиди. Аргументовано важливість усереднення характеристик руди з метою мінімізації втрат корисного компоненту та збільшення ступеню його розкриття. Розглянуто методи контролю якості руди на різних етапах збагачення. У тому числі приділено увагу фізичному стану заліза на конкретних стадіях подрібнення та збагачення та відповідній специфіці фізичних показників, що враховуються у різних методах. Розглянуто фізичну природу показників розподілення залізної руди на технологічні різновиди та обґрунтований негативний вплив недоподрібненої та переподрібненої руди на знос гірничо-збагачувального обладнання та втрати корисного компоненту. На основі розглянутої інформації сформульовано їх переваги та недоліки. Виявлено, що методи контролю руди недостатньо розвинуті та знаходяться на стадії дослідження. Таким чином, вказано напрямок подальших досліджень – розвиток методів контролю розкриття корисного компоненту у твердій фазі пульпи.

  Ключові слова: якість, руда, класифікація, метод контролю.

  Список літератури

  1. Моркун В.С. Энергоэффективное автоматизированное управление процессом обогащения руды с распозна-ванием ее технологических разновидностей / В.С. Моркун, В.В. Тронь, С.А. Гончаров, Н.С. Подгородецкий. – Кривой Рог, 2014. – 326 с.
  2. Буковшин В.В. Современные методы исследования минерального вещества: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. – 38 с.
  3. Риверс Р.Д. Анализ геологических материалов на следы элементов / Р.Д. Риверс, Р.Р. Брукс ; пер. Н. П. По-пов. – М. : Недра, 1983. – 405 с.
  4. Нестеров Г.С.Технологическая оптимизация обогатительных фабрик.- М.,Недра,1976.-121 с.
  5. Гавриленко. В.В. Cовременные методы исследования минералов, горных пород и руд / Г.П.Богданова, Р.Л. Бродская, В.В.Гавриленко – Санкт-Петербург, 1997. – 137с.
  6. Нефедов В.Д. Радиоактивные изотопы в химических исследованиях / В. Д. Нефедов, М. А. Торопова, И. В. Кривохатская. М.-Л. Химия, 1965. – 300 с.
  7. Bass L. Contribution to the theory of grinding pr ocesses / L. Bass, Z. Angew / Math. Phys. – 1954 – no 5. – pp. 283 –292.
  8. Ragot J. Transient study of a closed grinding circuit / [Ragot J., Roesch M.] – 2-nd IFAC Symp. “Automat. Min-ing, Miner. and Metal. Proc.” – Pretoria. – 1977.- P. 129-142.
  9. Grainger-Allen T. J. N. Bubble generation in froth flotation machines – Trans. Inst. Mining Met., 1970, vol. 79, p. 15-2.
  10. Schubert. H. Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe. – Leipzig, 1967, Bd. 11, p. 472.

  Рукопис надіслано до редакції 11.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 004.891.2

  Розглянуто сучасні принципі та методі відбору кандидатів для великих програмних проектів, а також їх практичне застосування в умовах сучасних програмних проектів. Проаналізовано наукові принципи формування та управління виробничими колективами, основні професійні, індивідуальні, психофізіологічні вимоги до розробників програмного проекту, розроблені структурні й функціональні моделі програмного експертного комплексу формування груп розробників. Також запропоновані алгоритми функціонування програмних модулів інтелектуальної системи. Приведено підходи до розробки структури бази даних і бази знань інтелектуальної системи. Сформульовано вимоги до програмного проекту зі сторони промислового середовища. Розглянуто заходи по впровадженню програмного проекту у експлуатаційне середовище. Удосконалено методи та алгоритми формування груп розробників для створення ефективних програмних продуктів. Оптимізовано існуючі функціональні схеми із підбору кадрів, приведені рекомендації до оптимізації роботи відділу кадрів та менеджерів із відбору персоналу. Розроблено критерії відбору, мотиваційні заходи, які збільшують ефективність командної розробки та якість програмного продукту у межах промислового середовища. Розроблено автоматизовану інтелектуальну систему відбору кандидатів розробників для створення сучасного ефективного програмного забезпечення. Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні розробленої інтелектуальної комп’ютерної системи для формування ефективних колективів розробників великих програмних проектів.

  Ключові слова: програмна система, програмне забезпечення, алгоритм, методи.

  Список літератури

  1. Somerville, Ian Software engineering / Ian Somerville. — 9th ed. – Addison-Wesley. – 2011 – 773 p.
  2. J.D. Meier, Jason Taylor, Alex Mackman, Prashant Bansode, Kevin Jones Team Development with Visual Studio Team Foundation Server. – Microsoft Corporation, 2007. – 495 p.
  3. Michael A. Cusumano, Stanley Smith Beyond the Waterfall: Software Development at Microsoft – Working Paper #3844-BPS-95 – Draft: August 16, 1995. – 33 p.
  4. B. W. Boehm A Spiral Model of Software Development and Enhancement, IEEE Computer, 21 May 1988, pp. 61–72.
  5. Новіков Ф. А., Опалева Е. А., Степанов Е. О. Науковий посібник/ Управління проектами розробки ПЗ. – СПб:СПБГУ НТМО – 2006 – 256 с.
  6. Winslow F. The Principles of Scientific Management.-Taylor Harper & Brothers, 1971.–77 p.
  7. Скопин И. Н. Основы менеджмента программных проектов. Курс лекций. Учебное пособие. / И. Н. Скопин. – М.: Интуит.ру «Интернет-Университет Информационных технологий», 2004. – 336 с.
  8. Степанов С. В поисках человечности: Абрахам Маслоу (1908 – 1970) // Шкільний психолог. – 2002. – №12 (декабрь). – С. 4-5
  9. Салливан Э. Время – деньги. Создание команды разработчиков программного обеспечения / Пер. с англ. – М.: ИТД Русская редакция, 2002. – 368 с.
  10. Drucker, Piter F. The Effective Executive. New York: Harper & Row, 1985 – 178 p.
  11. Архипенков С. Управління командою розробників програмного забезпечення. – М., 2008 – 80 с.
  12. Maslow A. New frontiers of human nature / A. Maslow. – M.: Meaning, 1999 – 496 p.
  13. Рубінштейн С. Основи загальної психології. – Спб: Пітер, 2002 – 720 c.

  Рукопис надіслано до редакції 30.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 519.6:371.214

  Розроблено структурну схему та алгоритм функціонування системи оперативного управління ресурсами вишу, особливостями якої є динамічне поєднання автоматичного режиму складання розкладу з ручним. При неможливості подальшого автоматичного формування розкладу через жорсткі обмеження, виконується їх автоматичне пом’якшення. За неможливістю автоматичного пом’якшення обмежень, або за інших потреб їх можливо пом’якшити вручну у процесі складання розкладу. В узагальнений критерій врахування інтересів студентів входять чотири часткових критеріїв оптимальності: число “вікон” у розкладі навчальних груп, баланс навантаження в розкладі навчальних груп, виконання правил угруповання занять по дням тижню, виконання правил угруповання занять по порядку занять в один день. До складу критерію врахування інтересів викладачів входять наступні частинні критерії: число “вікон” у розкладі викладачів, виконання обмеження на максимальне число зайнятих днів у тиждень для викладачів, виконання обмеження на мінімальне число занять у довільний день тижня для викладачів, особисті побажання викладачів. Узагальнений критерій оптимальності розкладу викладачів враховує ступінь оптимальності індивідуального розкладу кожного викладача. Для кількісного порівняння та ранжування часткових критеріїв оптимальності вводиться числовий еквівалент ступеня важливості кожного часткового критерію оптимальності.

  Ключові слова: система управління, критерії, розклад, оптимальність.

  Список літератури

  1. Луценко Е.В. Рефлексивная автоматизированная система управления качеством подготовки специалистов / Луценко Е.В., Коржаков В.Е. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2007. №4. С.28-36.
  2. Савельев А.Я. Автоматизация управления вузом. / А.Я. Савельев, Ю.Б. Зубарев B.E. Коваленко, Т.А. Колоскова — М.: Радио и связь, 1984.
  3. Галузин К.С. Математическая модель оптимального учебного расписания с учетом нечетких предпочтений. // Автореф. дисс. канд. физ. мат. наук: спец. 05.13.18 “” / К.С. Галузин. – Пермь: Перм, гос.техн. ун-т – 2004.
  4. Ерунов В.П. Формирование оптимального расписания учебных занятий в вузе /
  Ерунов В.П., Морковин И.И. // Вестник Оренбургского государственного университета : сб. науч. трудов. – Оренбург. – 2001. № 3. С. 55-63.
  5. Молибог А.Г. Методика составления расписания занятий на ЦВМ / Молибог А.Г.,
  Медведский М.В., Неверов Г.С. -МВИРТУ, Минск. – 1972.
  6. Бурнасов П.В. Критерії якості автоматичного складання розкладу занять у ВНЗ [Текст] / П.В. Бурнасов // Віс-ник Криворізького технічного університету. : зб. наук. праць. – Кривий Ріг. – 2008. – Вип. 22. – С. 136-140.
  7. Morkun V.S. The management of the resources educational institution / V.S. Morkun, P.V. Burnasov // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – №4. – P. 56-61. – Режим доступу до ресурсу:
  http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/12.2014.pdf
  8. Клеванский Н.Н. Разработка математической модели глобальной оптимизации расписания занятий / Клеванс-кий Н.Н., Костин С.А., Пузанов А.А.// Сложные системы. Анализ, моделирование, управление – Саратов: ООО Изда-тельство “Научная книга”, 2005. – С.39-42.
  9. Касьянов В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. / В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев. – Санкт- Петербург: “БХВ-Петербург”, 2003. – 1086с.
  10. Клеванский Н.Н. Моделирование стратегии формирования расписания занятий ВУЗ’а средствами реляцион-ной алгебры / Н.Н. Клеванский, Е. А. Макарцова, С.А. Костин // Прикладные проблемы образовательной деятельности: Межвуз. сб. научн. тр. – Воронеж: Центр. – Черноземн. книжн. изд-во, 2003. – Вып. 10. – С.71 – 74.
  11. Burke E. Interactive Timetabling: Concepts, Techniques, and Practical Results in E. Burke, P. / Т. Muller, R. Bartak // the 4th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling (PATAT2002), Gent, 2002, pp. 58-72.
  12. Калашников А. В. Алгоритмы локальной оптимизации расписаний / А. В. Калашников, В. А. Костенко // Методы и средства обработки информации: Первая всероссийская научная конференция, Москва, 1 – 3 октября 2003 г. – М. МАКС Пресс, 2003.– С. 3 – 10.
  13. Бурнасов П.В. Проектування підсистеми формування розкладу для автоматизації управління навчальним процесом у ВНЗ. / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Особливості впровадження нових форм навчання у вищих навчальних закладах”. Кривий Ріг: 2007. – с. 142-147.
  14. Бурнасов П.В. Проектування модуля перенесення занять в автоматизованій системі формування розкладу. / Бурнасов П.В., Даниленко Ю.А. // Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць. Вип.18. Кривий Ріг:. 2007. – с. 161-164.

  Рукопис надіслано до редакції 30.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 535.434

  У даний час особлива увага приділяється питанню отримання та вивчення властивостей колоїдних частинок металів нанорозмірного діапазону. Наночастки мають велику поверхневу площу, а, отже, велике число атомів, розташованих на цій поверхні. Наявність великої кількості приповерхневих атомів в наночастицах призводить до того, що частинки проявляють абсолютно унікальні фізико-хімічні властивості, в тому числі високу каталітичну, бактерицидну, антикорозійну активність.
  Наночастки магнію, як і наночастинки інших металів, володіють властивостями, які відрізняються від властивостей масивного магнію. Властивості наночастинок металів залежать від форми, розміру і методів їх отримання.
  У масивному стані магній є міцним і легким матеріалом. Тому він може бути використаний у багатьох виробництвах, у тому числі і в аерокосмічній, автомобільній промисловості. Магній відноситься до внутрішньоклітинним біометалів. Він впливає на вуглецевий, білковий і ліпідний обмін. Крім того, магній відіграє важливу роль у процесах синтезу і транспорту енергії. Даний біометал впливає на нервову, серцево-судинну системи, шлунково-кишковий тракт.
  У цій роботі обчислені спектральні залежності коефіцієнтів ослаблення світла сфероїдальних частками магнію в кристалі MgF2 і бензині. При обчисленнях використовувалися такі величини: для магнію плазмова частота ; частота релаксації електронів провідності ; швидкість Фермі нм/с. Для сферичних частинок магнію в MgF2 λm = 250 нм, а для системи бензин-Mg λm = 275 нм. Для обліку розмірних ефектів для еліпсоідальних частинок ефективний радіус сфери. Для системи «бензин-Mg» обчислені спектри порівнюються з експериментальними.

  Ключові слова: наночастинки магнію, форма, структура, спектри поглинання, навколишнє середовище.

  Список літератури

  1. Брюквина Л.И., Мартынович Е.Ф. Образование и свойства металлических наночастиц лития и натрия с ра-диационно-созданными центрами окраски // Физика твердого тела. – Том 54. – Вып. 12, 2012. – С. 2248-2253.
  2. Рудь Ю.С., Радченко И.С., Малиновская С.И., Белоножко В.Ю. Расчет спектров поглощения и рассеяния света наночастицами магния // Гірничий вісник. – №98, 2014. – С. 120-126.
  3. Gans R. Über die Form ultramikroskopischer Goldteilchen // Annalen der Physik. – В. IV, Feige 37. – S. 881-900.
  4. Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. – Издательство иностранной литературы. – М., 1961. – 536 с.
  5. Stephens R.E., Malitson I.H. Index of Refraction of Magnesium Oxide // Journal of Research of the National Bureau of Standards. – Vol. 49. – No 4, 1952. – P. 249-252.
  6. Bohren C.F., Huffman D.R. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. – New York. – Chichester, 1985.
  7. Rud Yu., Ekmanis Yu., Radchenko I.. Optical Properties of the Copper Colloidal Particles // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. – No.5, 1997. – Р. 3-12.
  8. Ген М.Я., Зискин М.С., Петров Ю.И. Исследование дисперсности аэрозолей алюминия в зависимости от условий их образования // Доклады Академии наук СССР.- Т. 127. – №2, 1959. – С. 366-368.
  9. Fuchs R. Infrared absorption in MgO microcrystals // Phys. Rev. – B. 18, 1978. – Р. 716-7162.
  10. Asano S., Jamamoto G. Light scattering by a spheroidal particle // Appl. Opt. – Vol. 14, 1975. – P. 29-49.
  11. Mie G. Deiträge zur Optik trüber Medien speziell kolloidaler Metallösungen // Ann. Phys. – B. 25, 1908. – S. 377-445.
  12. Шифрин К.С. Рассеяние света на двуслойных частицах // Известия АН СССР. Серия геофизическая. – №2, 1952. – С. 15-23.
  13. Moutzouris K., Papamichael M., Betsis S.C., Stavrakas I., Hloupis G. and D. Triantis. Refractive, dispersive and thermo-optic properties of twelve organic solvent in the visible and near-infrared // Appl. Phys. B. – Vol. 116, 2013. – s. 617-622.

  Рукопис надіслано до редакції 30.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 681.5:622.2

  Розглянуто метод інтерпретації непрямої інформації для побудови моделі геологічної структури в процесі буріння з метою підвищення якості автоматичного управління цим процесом. Для формування моделі геологічної структури рудної породи запропоновано при обробці і аналізі поточної інформації про оперативні характеристики процесу буріння використовувати алгоритми кластеризації таких характеристик процесу, як момент, що крутить, і швидкість буріння, що дозволить розпізнати різновид буримой в даний момент породи.
  Оперативне розпізнавання технологічних різновидів рудної породи на основі кластеризації непрямих ознак, отриманих в результаті моніторингу процесу буріння, дозволить підвищити точність автоматизованого управління бурінням за рахунок використання розширеної геологічної інформації про певні різновиди.
  При обробці і аналізі поточної інформації про оперативні характеристики процесу буріння доцільно з метою формування моделі геологічної структури рудної породи використовувати результати кластеризації таких характеристик процесу, як момент, що крутить, і швидкість буріння, що дозволить розпізнати різновид породи в ході технологічного процесу.

  Ключові слова: автоматизація буріння, геологічна структура, кластеризація даних.

  Список літератури

  1. Храменков В. Г. Автоматизация производственных процессов / В. Г. Храменков. – Томск: Томск. политех. университет, 2011. – 343 с.
  2. Козловский Е.А. Оптимизация процесса разведочного бурения / Е.А. Козловский. – М.: Недра, 1975.-280 с.
  3. Козловский Е.А. Механизация и оптимизация процессов бурения разведочных скважин / Е. А. Козловский, А. Д. Дьяков, П. А. Петров. – М.: Недра, 1980. – 349 с.
  4. Scoble M. J. Correlation between Rotary Drill Performance Parameters and Borehole Geophysical Logging. Mining Science and Technology / M. J. Scoble, J. Peck, C. Hendricks. – 1989. – 8. – pp. 301-312.
  5. Segui, J. B. Blast Design Using Measurement While Drilling Parameters. Fragblast /, J. B. Segui, , M. Higgins – 2002. – Vol. 6, No. 3 – 4. – pp. 287 – 299
  6. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику / С.Д. Штовба. – Режим доступа: //http:matlab/exponenta.ru/fuzzylogic/book1.
  7. Balasko B. Fuzzy Clustering and Data Analysis Toolbox / Balasko B., Abonyi J., Feil B. – 74 p.
  8. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под. ред. Д. А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
  9. Bezdek J. C. Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms. Plenum Press, 1981.

  Рукопис надіслано до редакції 16.03.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.73: 622.74

  Розглянуто проблему надлишкових енерговитрат при рудопідготовці магнетитових кварцитів публічному акціонерному товаристві «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Для детального вивчення цього питання на публічному акціонерному товаристві «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» було проведено генеральне опробування технологічної схеми та виконано детальне дослідження всіх продуктів на предмет розкриття мінеральних зерен. За результатами дослідження були встановлені коефіцієнти розкриття рудних та нерудних мінералів за всією технологічною схемою збагачення магнетитових кварцитів на гірничо-збагачувальному комбінаті, зроблено аналіз та синтез отриманої інформації для розробки рекомендацій з вдосконалення процесу подрібнення та класифікації руди на комбінаті. Виявлено те, що розкриття є одним з головних факторів, що впливає на процесу рудопідготовки магнетитових кварцитів на публічному акціонерному товаристві «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Доведено, що при збагаченні корисних копалин основна роль подрібнення полягає в повному розкритті мінеральних зростків з утворенням вільних зерен компонентів для подальшого їх поділу за фізико-хімічними характеристиками.

  Ключові слова: рудопідготовка, магнетитові кварцити, збагаченя, корисні копалини.

  Список літератури

  1. Пивняк Г.Г., Вайсберг Л.А., Кириченко В.И., Пилов П.И., Кириченко В.В. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Изд. дом “Руда и металлы”, 2007. – 296с
  2. Шинкаренко С.Ф. Технология измельчения руд черных металлов. М.: Недра, 1982.-211 с.
  3. Андреев С.Е., Перов В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых 3-е изд., перераб. и доп. – М.:, Недра, 1980. – 415 с.
  4. Маляров, П. В. К вопросу об оценке эффективности процесса измельчения руд и распределения потребляемой энергии между стадиями / П. В. Маляров, В. Ф. Степурин, Г. М. Солдатов, Н. Д. Конник // Обогащение руд. 2006. № 2. С. 3–6.
  5. Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых., Высшее образование, Москва “Не-дра”,1985, СПГГИ(ТУ), для специальностей обогащение полезных ископаемых, 282 стр., книга.
  6. Ревнивцев Р.И. Селективное разрушение минералов /Ревнивцев В.И., Талонов Г.В., Зарогатский Л.П. и др./ Под ред. Ревнивцева В.И. М.: Недра, 1988.-286 с. 73.
  7. Karmazin V.V. Bikbov M.A., Bikbov A.A., An approach to energy saving technology of beneficiation of iron ore. MES, V.3, OPA, 2002. -P. 257
  8. Вайсберг Л.А, Зарогатский Л.П. Новое оборудование для дробления и измельчения материалов. // Горный журнал. – 2000. – №3. – с. 49-52.
  9. Баранов В.Ф. Диаметр барабана и производительность мельниц. // Цветные металлы. – 1978. – № 10. – с. 107-109.
  10. Андреев С.Е. О внутреннем трении в шаровой мельнице. //Горный журнал. – 1961. – № 2. – с. 62-68.
  11. Андреев С.Е., Товаров В.В, Перов В.А. Закономерности измельчения и исчисления характеристик грануло-метрического состава. – М.: Металлургиздат, 1959.- 437 с.
  12. Кузнецов Г.В., Куваев Г.Н., Куваев Я.Г. Энергосберегающее управление процессом измельчения руды на основе компьютерной стохастической модели. // Материалы международной конференции «Форум горняков 2005» // том 3. – Д.: НГУ, 2005

  Рукопис надіслано до редакції 18.04.15

  Переглянути статтю
 • УДК 622.026:622.271.33

  Розглянуто питання пов’язані зі стійкістю гірських порід при комбінованій розробці родовищ, покладів, рудних тіл або дільниці корисних копалин та вибір натурних спостережень. Умовами застосування комбінованих способів розробки є забезпечення безпеки ведення відкритих гірничих робіт в зоні впливу підземних розробок. Використання для цих цілей геофізичних методів спостереження дозволяє оперативно, при менших затратах часу і коштів, з досить великою повнотою охарактеризувати процес зсуву порід в гірському масиві, а також попередити раптовість виникнення воронок на земній поверхні. Вимірювальні системи для просторового визначення стійкості гірського масиву, місцезнаходження і спостереження при підземному способі видобування корисних копалин з родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин та маркшейдерського забезпечення визначення і зйомки доступних і недоступних гірничих пустот. Виконання методик спостережень значним чином зменшує вплив інструментальних похибок на точність результатів повторного нівелювання. Одним із основних джерел похибок, що впливають на результати спостережень, є стійкість геодезичних знаків та екзогенних процесів. Виходячи з поставлених завдань було проведено резонансно акустичне профілювання на кар’єрі № 1 ПАТ «ЦГЗКа». Вимірювання виконувалися по серії профілів, з кроком між точками спостережень 25 м дозволило вивчити різні фізико-механічні властивості гірських порід, проаналізувати мінливість напружено-деформованого стану гірського масиву.

  Ключові слова: стійкість, спостереження, гірські породи, видобування.

  Список літератури

  1. Бердичевский Н.П., Кобзова В.М., Билинский А.И. Физическое моделирование в геоэлектрике. Киев; «Наукова думка», 1987.
  2. Демин А.М. Закономерности появлений деформаций откосов в карьерах. М.; «Наука», 1981 -144 с.
  3. Здещиц В.М., Сидоренко В.Д. Сучасна техніка виявлення підземних порожнеч / Вісник Криворізького тех-нічного університету. – Кривий Ріг: КТУ. – Вип. 29, 2011. – С. 59-64.
  4. Здещиц В.М. Виявлення підземних порожнеч в гірському масиві методом спектрального сейсмічного профі-лювання / В.М. Здещиц, В.Д. Сидоренко // Гірничий вісник. – 2013. – Кривий Ріг – Вип. 96.- С. 93-97.
  5. Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород и земной поверхности при подземной разработке рудных месторождений. / М-во. цвет. мет. СССР. Горное управление: Введена 03.07.86. – Разработана ВНИМИ, ВНИПИгорцвет. – М.: Недра, 1988. – 112 с.
  6. Инструкция по производству маркшейдерских работ. – М.: Недра, 1987. – 240 с.
  7. Монахов А.В., Сазонов А.В., Шолох Н.В., Яковенко А.Л. Развитие процесса сдвижения при отработке слепых рудных залежей в Криворожском бассейне // Вісник Криворізького технічного університету. – 2011. – Кривий Ріг – Вип. 29. – С. 82-87.
  8. Направления дополнительного совершенствования маркшейдерского обслуживания разрезов с применени-ем микрокомпьютеров / М. Маждраков, Г. Трапов, Т. Трендафилов и др. // Сб. Прогноз и принципы создания АСУ, – София: Шахты, 1985.
  9. Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных работ в Криво-рожском железорудном бассейне. Ленинград: ВНИМИ, 1975. – 68 с.
  10. Сазонов В.А., Сосик Д.И. Геофизика в маркшейдерском деле. М.; «Недра», 1989 – 120 с.
  11. Сидоренко В.Д., Федоренко П.Й., Шолох М.В. Автоматизація маркшейдерських робіт: Навчальний посіб-ник. -2-е вид., перероб. і доп. Кривий Рiг: Мінерал, 2006. – 344 с.
  12. Сидоренко В.Д., Шолох Н.В. Использование GPS-аппаратуры для наблюдений за сдвижением горных пород и земной поверхности в Кривбассе / Збірник доповідей науково-технічної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» 18-22 травня 2004 р., том 1, Кривий Ріг, КТУ, 2004, С. 97-100.
  13. Стрельцов В.И., Могильный С.Г. Маркшейдерское обеспечение природопользования. – М.: Недра, 1989.
  14. Шолох М.В. Дослідження впливу близьких до поверхні пустот на експлуатацію залізорудних родовищ Крив-басу / М.В. Шолох, К.С. Єлезов // Вісник Криворізького технічного університету. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 28. – С. 39-43.
  15. Baranowski M. Zastosowanie fotogrammetrii w miernictwie podzemnym / M. Baranowski // Prz. gorniczy. – 1974. – Vol. 30. – № 11. – Р. 571-577.
  16. Herzinger C.M. Ellipsometric determination of optical constants / C. M. Herzinger, B. Johs, McGahan and J. A. Woollan. – 1995. – 123 p.
  17. Deeper open pits // International Mining. – № 10. – 2009. – P. 52-55.
  18. New issues in PC graphics Mc Nierney E. D. “Dr. Dobb’s J.” 1986, 11, № 11, 30-32, 35-36, 38.
  19. Sloan S. A fast algorithm for constructing Debaunay triangulation in the plane.- In: Adv. Eng. Software, Vol. 9, № 1, 1987, P. 34-55.

  Рукопис надіслано до редакції 18.04.15

  Переглянути статтю